Bóg żydów

 

––––––––

 

Kto jest bogiem żydów?

 

Ponieważ Bóg jest duchem i widzieć Go nie możemy, przeto musimy szukać innego sposobu, aby poznać dokładnie kto jest bogiem żydów, pomimo że jest duchem niewidzialnym.

 

Z pośród wielu przymiotów Bożych jeden jest szczególniejszy, po którym Go poznać możemy, pomimo że jest niewidzialny.

 

Oto Bóg jest Ojcem i Nauczycielem.

 

Jako Ojciec dbający o swe dzieci, uczy je słowem i przykładem, aby Go naśladowały, i po śmierci dostały się do Jego królestwa.

 

Oto łatwo poznać można boga żydowskiego, po jego nauce: Wy z ojca diabła jesteście (Jan 8, 44). Kto z Boga jest, słów Bożych słucha (Jan 8, 47). A więc żydy dlatego Ewangelii nie chcą słuchać, bo są dziećmi diabła.

 

Bóg, Ojciec Jezusa, nie jest Bogiem żydów, jak mówi Chrystus wyraźnie na kilku miejscach Ewangelii. "Kto nie wierzy w Syna, ten nie wierzy w Ojca".

 

Kto wierzy w Jezusa, ten wierzy w Boga.

 

Kto zaś nie wierzy w Jezusa, ten nie wierzy w Boga (Jan 12, 44).

 

Więc żyd nie wierzy w Boga.

 

Bóg ma Syna i miłuje Go jak sam siebie i rozkazuje Go miłować i słuchać Go jak samego siebie wszystkim Aniołom i ludziom (Jan 5, 20).

 

Bóg żydowski nie ma syna, a rozkazuje swym aniołom i ludziom, by Jezusa nienawidzili i Jezusem gardzili.

 

Więc to nie Bóg, tylko diabeł.

 

Nauka Boga naszego, Jezusa Chrystusa, jest nauką Boga Ojca (Jan 7, 16).

 

Nauka boga żydowskiego jest przeciwna nauce Jezusa i Boga Ojca, więc jest nauką czarta.

 

Kto zna Jezusa, ten zna także Boga Ojca (Jan 8, 19).

 

Żydy nie znają żadnego Boga, tylko szatana uważają za swego boga.

 

Pan Jezus z Bogiem Ojcem jest jedno (Jan 10, 30).

 

Bóg żydowski nie ma nic wspólnego z Jezusem i Bogiem Ojcem, więc jest czartem.

 

Kto miłuje Boga Ojca, ten miłuje i Jezusa, Syna Jego (I Jan 5, 1).

 

Żydy nie miłują Boga Ojca, dlatego nie miłują Jezusa. Żydy miłują swego boga, szatana.

 

Kto przyjmuje Jezusa, ten przyjmuje Boga (Mt. 10, 40).

 

Żydy nie przyjmują Jezusa, więc i Boga nie przyjmują; za to przyjmują swego boga, diabła.

 

Kto nie czci Jezusa, ten nie czci Boga (Jan 5, 23).

 

Żydy nie czczą Boga Ojca, za to czczą boga swego, szatana.

 

Kto się zapiera Jezusa, ten się zapiera Boga (I Jan 2, 23).

 

Żydy zapierają się Boga Ojca, więc wyznają czarta.

 

Kto gardzi Jezusem, ten gardzi Bogiem Ojcem (Łk. 10, 16).

 

Żydy gardzą Bogiem Ojcem, więc miłują boga swego, diabła.

 

Kto nienawidzi Jezusa, ten nienawidzi Boga Ojca (Jan 15, 23).

 

Żydy nienawidzą Jezusa, więc i Boga Ojca nienawidzą, za to wielbią boga swego, czarta.

 

Niech się więc nikomu nie zdaje, że żydy wierzą w Boga Ojca, ale niech każdy będzie przekonany i wie na pewno, że żyd wierzy w diabła.

 

Bóg, będąc duchem, uczy swe dzieci, swych uczniów, swe sługi, nie sam bezpośrednio, ale przez swych zastępców, do których przemawia niewidomym sposobem, by opowiedzieli Jego wolę i rozkaz Jego dzieciom, uczniom i sługom.

 

Jak w Kościele uczy Bóg nasz, Jezus Chrystus, przez Biskupów i kapłanów, tak znów w bóżnicy szatańskiej uczy żydów bóg ich przez rabinów.

 

A jakże uczy bóg żydowski w bóżnicy przez rabinów?

 

Mówimy tu o nabożnych żydach, tak zwanych chasydach.

 

Oto tak uczy:

 

1. Uczy żydów gardzić Chrystusem.

 

2. Uczy żydów nie słuchać Ewangelii.

 

3. Uczy żydów nie przyjmować Sakramentów świętych.

 

4. Uczy żydów nie słuchać Kościoła.

 

5. Uczy żydów lżyć Krzyż święty.

 

6. Uczy żydów uciekać z nauki katechizmu w szkole.

 

7. Uczy żydów nigdy się nie przeżegnać.

 

8. Uczy żydów nie nosić Szkaplerza świętego.

 

9. Uczy żydów nie odmawiać Różańca świętego.

 

10. Uczy żydów nie mieć żadnych obrazów Świętych.

 

11. Uczy żydów bluźnić Najświętszą Pannę Maryję.

 

12. Uczy żydów nie słuchać Mszy świętej.

 

13. Uczy żydów szydzić z Świętych Pańskich.

 

14. Uczy żydów urągać z procesji Bożego Ciała i innych.

 

Któż to tak uczy?

 

Czy to jest nauka Boga Ojca?

 

To nie jest nauka Boga Ojca, bo nauka Boga Ojca jest ta sama co i Chrystusa.

 

Czyjaż to więc nauka?

 

To jest nauka diabła.

 

Pan Jezus mówi: Nauka moja nie jest moja, ale Tego, który Mię posłał (Jan 7, 16).

 

To diabeł uczy żydów w bóżnicy przez rabinów gardzić Chrystusem, nie Bóg Ojciec.

 

To diabeł uczy żydów nie słuchać Ewangelii, nie Bóg.

 

To diabeł rozkazuje żydom nie przyjmować Sakramentów świętych, nie żaden Bóg Ojciec.

 

Diabeł zakazuje żydom nie słuchać Kościoła, nie Bóg.

 

To diabeł rozkazuje żydom znieważać Krzyż święty, nie żaden Bóg. To diabeł zabrania żydom nie słuchać nauki katechizmu, nie Bóg. To diabeł uczy żydów nigdy się nie przeżegnać, ani nie uklęknąć przed Krzyżem, nie żaden Bóg. To jest nauka diabelska, zakazująca przyjmować żydom Szkaplerz i nie odmawiać Różańca świętego.

 

To diabeł zakazuje czci obrazów Świętych i Najświętszej Panny Maryi, nie Bóg. To sprawa diabelska unikać Mszy świętej i stronić od procesji Bożego Ciała, nie Boga Ojca...

 

–––––––––––

 

 

Fragment broszury: Christus Deus noster. Chrystus Bóg nasz. [Kraków 1918], ss. 19-26. (1)

 

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

Przypisy:

(1) Por. 1) a) Niebo żydów. b) Gorzałka.

 

2) O. Parteniusz Minges OFM, O religii żydowskiej po ustanowieniu chrześcijaństwa (De religione iudaica postchristiana).

 

3) Dr Anna Danuta Drużbacka, Moralne oblicze kwestii żydowskiej w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu.

 

4) Leon Radziejowski, Judaizm wobec chrześcijaństwa.

 

5) Św. Franciszek Salezy Biskup i Książę Genewy, Doktor Kościoła, a) Traktat o miłości Bożej. Bóg odrzucił naród żydowski (Tractatus Amoris Divini. Deus reprobavit Judaicum populum). b) O wieczności Kościoła świętego. c) Filotea, czyli Droga do życia pobożnego.

 

6) Ks. Piotr Skarga SI, a) Żywoty Świętych. Męczeństwo pacholęcia Symona Trydenckiego, od żydów umęczonego. b) O kąkolu heretyckim i diabelskiej wolności religijnej (De haeretica zizania et diabolica libertate religiosa).

 

7) O. Florian Jaroszewicz OFM, Matka Świętych Polska. Męczeństwa niektórych dziatek zamordowanych od żydów.

 

8) P. Georgius Patiss SI, Żydzi zostali odrzuceni przez Boga (Judaei a Deo rejecti sunt).

 

9) O. Marian Morawski SI, Asemityzm. Kwestia żydowska wobec chrześcijańskiej etyki.

 

10) Ks. Franciszek Pouget, Nauki katolickie w sposób katechizmowy. Kain i Abel, państwo ziemskie i Państwo Boże, żydzi a Jezus Chrystus.

 

11) "Tygodnik Katolicki". Ks. A. K., "Der Talmudjude" von Prof. Dr. August Rohling.

 

12) "Przegląd Katolicki", Co to jest szatan?

 

13) Ks. Zygmunt Chełmicki, Ojców naszych Wiara Święta. Katechizm przystępnie wyłożony i przykładami objaśniony.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVII, Kraków 2017

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: