Gorzałka

 

––––––––––

 

Rituale Sacramentorum Congr. Missionis

Cracovia 1892.

 

VI.

 

Str. 844. Wyjątek z ogólnego zdania doktorów względem go­rzałki i wszelkich palonych trunków.

 

Więcej niż trzy tysiące lekarzy Eu­ropy i Ameryki, jako prawi przyjaciele ludzkości, już to w zdaniu swym ogólnym, już pojedynczo, oświadczyli na piśmie swoje przekonanie względem pa­lonych trunków, powzięte z wieloletniego doświadczenia w sposób następujący:

 

a) Że gorzałka (przez którą wyraźnie wszystkie palone trunki rozumieją) dla zdrowia ludzkiego i zachowania życia bynajmniej potrzebną nie jest, gdyż wcale żadnych posilających części w so­bie nie zawiera – jak dawniej mylnie utrzymywano.

 

b) Że gorzałka jako napój owszem jest szkodliwą, ponieważ jej częste cho­ciaż mierne używanie wiele niebezpie­cznych chorób sprawuje, a innych wyleczenie utrudnia.

 

c) Że całkowite wstrzymanie się od niej nie tylko do odzyskania i zachowa­nia zdrowia i do przedłużenia życia się przyczynia, lecz dla wielu jest najpewniejszą drogą do uchronienia się okro­pnych skutków, które z używania jej wynikają.

 

d) Wielu najpoważniejszych dokto­rów czyni tę uwagę, że gorzałka jest rzeczywistą trucizną, i że pijak nie tylko sobie samemu, lecz też bardzo często dzieciom swoim i dzieciom swych dzieci, na duszy i na ciele szkodę przy­nosi.

 

e) Na koniec wszyscy lekarze z tym się zgadzają, że gorzałka jako lekarstwo domowe, w chorobach, bez prze­pisu lekarskiego jest niebezpieczną.

 

Pismo św. upomina nas: Czcij leka­rza dla potrzeby, albowiem go Najwyższy stworzył i postanowił, bo od Boga jest wszelkie lekarstwo (Ekli. 38, 1-2).

 

VII.

 

Codzienne doświadczenie uczy:

 

1. Że mierne codzienne używanie trunków palonych najpewniej ściele drogę do pijaństwa.

 

2. Że gorzałka odbiera człowiekowi rozum, staranność, poczciwość, charakter, cześć, poważanie u drugich: osłabia jego cielesne i duszne siły, poniża obraz Boży i przyprowadza częstokroć aż do zupeł­nego obłąkania i szaleństwa.

 

3. Używanie trunków palonych jest prawdziwą przyczyną trzech czwartych zubożeń i zadłużeń, nędzy i nieszczę­śliwych wypadków, kłótni i krwawych scen, kradzieży, nieczystości, krzywo­przysięstw i zdrad, rabunków i mor­dów, zaburzeń i rewolucji, bezbożności i odpadnięcia od wiary świętej, i innych wszelakich zbrodni, które świat zale­wają.

 

4. W tejże proporcji sprowadza to używanie trunków palonych corocznie miliony i miliony wcale niepotrzebnych wydatków, nie tylko na same napoje, i przez utratę czasu drogiego – ale też przez koszta śledztw i procesów, na recepty lekarskie i na same lekarstwa, równie też przez taksy na ubogich, na utrzymanie i pomnażanie więzień i za­kładów poprawy i policji, na domy podrzutków, sierot, ubogich, obłąkanych itd.

 

5. Gorzałka więcej sprawuje na świe­cie spustoszeń – więcej ludzi przedwczesnej śmierci ofiarą czyni, niżeli miecz, głód, mór, zaraza, ogień, woda i inne nieszczęścia.

 

Kto tego wszelkiego złego chce uni­knąć, niech przystąpi do Bractwa Trzeź­wości.

 

Wyrzekajmy się wszyscy gorzałki i żydów.

 

Wszystko dla Pana Jezusa!

 

–––––––––––

 

 

Fragment broszury: Christus Deus noster. Chrystus Bóg nasz. [Kraków 1918], ss. 37-41 (całość str. 41). (1)

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

Przypisy:

(1) Por. inny fragment tej broszury: Niebo żydów. (Przyp. red. Ultra montes).

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXI, Kraków 2011

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: