WYKŁAD

 

NAUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ,

 

UŁOŻONY Z ROZKAZU

 

KLEMENSA VIII PAPIEŻA,

 

PRZEZ

 

KARDYNAŁA ROBERTA BELLARMINA

 

––––––––

 

POTWIERDZENIE KLEMENSA VIII PAPIEŻA

 

 

CLEMENS PP. VIII

 

AD FUTURAM REI MEMORIAM

 

Pastoralis Romani Pontificis sollicitudo etc. Dum itaque etc. Nos novum Doctrinae Christianae Libellum per dilectum filium Robertum Bellarminum Presbyterum S. J. de mandato nostro conscriptum in lucem edi, et typis tradi mandaverimus etc. HORTAMUR autem in Domino Venerabiles Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos et dilectos Filios eorum Vicarios, nec non Abbates, Parochos universos, ubique locorum existentes, et alios, ad quos spectat, ut quantum per eos fieri poterit, in docendo Christianam Doctrinam in eorum quibusvis Ecclesiis, Dioecesibus, et Parochiis respective, Libellum hujusmodi (ut praefertur) approbatum, et jussu nostro editum recipiant, et adhibeant, nec non recipi et adhiberi curent, faciant, etc. Non obstantibus etc.

 

Datum Ferrariae, sub Annulo Piscatoris, die 15 Julii 1598. Pontificatus Nostri anno septimo.

 

MARCELLUS VESTRIUS BARBIANUS.

 

–––––

 

KLEMENS VIII PAPIEŻ

 

NA PRZYSZŁĄ RZECZY PAMIĄTKĘ

 

Pasterska Rzymskiego Biskupa pieczołowitość, itd. Gdy przeto itd. Nową Książkę Nauki Chrześcijańskiej, przez ukochanego Syna Roberta Bellarmina Kapłana S. J. z rozkazu naszego napisaną, wydać i drukiem ogłosić rozkazaliśmy, itd. UPOMINAMY zaś w Panu, czcigodnych Patriarchów, Arcybiskupów, Biskupów i ukochanych synów Wikariuszów ich, tudzież Opatów, Proboszczów wszystkich, gdziekolwiek istniejących, i wszystkich, do których to należy, iżby, o ile to przez nich stać się może, do nauczania Nauki Chrześcijańskiej we wszelkich Kościołach, Diecezjach, Parafiach, do każdego z nich w szczególności należących, wspomnioną Książkę, (jak się to rzekło) potwierdzoną, i z rozkazu naszego wydaną, przyjęli, i używali, tudzież iżby była przyjętą i używaną starali się, czynili, itd. Bez względu, itd.

 

Dan w Ferrarze, pod Pierścieniem Rybaka, dnia 15 Lipca 1598. Papiestwa Naszego Roku siódmego.

 

MARCELLUS VESTRIUS BARBIANUS.

 

–––––––––––

 

 

Wykład Nauki Chrześcijańskiej, ułożony z rozkazu Klemensa VIII Papieża, przez kardynała Roberta Bellarmina. Na polski język przetłumaczony i w Propagandzie wydany, w Rzymie 1844. Ku większej chwale Bożej, i ku zbawieniu bliźnich przedrukowany, ss. 4-5.

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMIV, Kraków 2004

Powrót do spisu treści dzieła św. Roberta Bellarmina pt.

WYKŁAD NAUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

(KATECHIZM WIĘKSZY)

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: