POJĘCIE O BOGU

 

w chrześcijaństwie i u filozofów

 

KS. ANTONI LANGER SI

 

––––

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

 

Czy jest możliwą rzeczą mieć przekonanie rozumowe, że Bóg nie istnieje?

 

CZĘŚĆ DRUGA

 

Monizm, objawiający się w nowoczesnej filozofii. – Monizm panteistyczny, sprawy jego, dowody i ich zbicie. – Zestawienie i porównanie Boga ze światem. – Monizm Schopenhauera i jego niedorzeczność. – System Hartmanna i stanowisko, jakie swemu systemowi w rozwoju myśli ludzkiej naznacza. – Wyłożenie systemu i jego zbicie.

 

CZĘŚĆ TRZECIA

 

Monizm materialistyczny – ogólne zbicie jego zasad o niestworzonej materii, o ruchu, o przypadkowym powstaniu świata i jego celowości. – Uwagi o teoriach kołowania i rozwoju.

 

CZĘŚĆ CZWARTA

 

Wyniki z zasad ogólnych monizmu. – Etyka monistyczno-materialistyczna. – Brak wiedzy u Haeckla. – Nazwa "monizmu". – Monizm tożsamościowy.

 

CZĘŚĆ PIĄTA

 

Dowody istnienia Boga. – Ich treść. – Ich dzieje. – Znaczenie słowa "Bóg". – Zasada przyczynowości. – Własności przyczyny. – Stosunek sprawcy do materii i wzoru. – Pierwszy dowód. – Ruch w świecie. – Konieczność pierwszej siły.

 

CZĘŚĆ SZÓSTA

 

Drugi dowód istnienia Bożego: pierwsza przyczyna. – Szereg przyczyn bez końca. – Uwaga o wiecznym istnieniu świata. – Nazwa pierwszej przyczyny; panteistyczny rozwój istnienia; rozwój doskonałości; samodzielność. Niezależność. Niezmienność. Wieczność. Najwyższa istota jest jedyna. – Porównanie wszystkich dowodów ze sobą.

 

CZĘŚĆ SIÓDMA

 

Trzeci dowód istnienia Boga, według św. Tomasza, oparty na niekonieczności bytu świata – niekonieczność rzeczy istniejących – względna konieczność świata idealnego – potrzeba pierwiastka bezwzględnie koniecznego. – Czwarty dowód, z doskonałości tworów – ustrój celowy na wszystkich szczeblach przyrody – rozum przezierający w przyrodzie jest mądrością Boga.

 

CZĘŚĆ ÓSMA

 

Piąty dowód istnienia Boga według św. Tomasza.

 

–––––––––––

 

 

"Przegląd Powszechny", Rok pierwszy. – Tom IV (październik, listopad, grudzień 1884), Kraków 1884, ss. 358-375.

"Przegląd Powszechny", Rok drugi. – Tom V (styczeń, luty, marzec 1885), Kraków 1885, ss. 72-93; 425-435.

"Przegląd Powszechny", Rok drugi. – Tom VI (kwiecień, maj, czerwiec 1885), Kraków 1885, ss. 13-22; 231-244; 344-353.

"Przegląd Powszechny", Rok drugi. – Tom VII (lipiec, sierpień, wrzesień 1885), Kraków 1885, ss. 364-382.

"Przegląd Powszechny", Rok drugi. – Tom VIII (październik, listopad, grudzień 1885), Kraków 1885, ss. 60-80. (1)

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Antoni Langer SI, a) Rozwój wiary. b) Człowiek w stosunku do religii i wiary. c) O objawieniu. d) Św. Tomasz z Akwinu i dzisiejsza filozofia. e) Kardynał Jan Chrzciciel Franzelin i jego znaczenie w katolickiej nauce. f) Kazanie o Kościele. g) Kazanie na uroczystość Opatrzności Boskiej. h) Kazanie na uroczystość św. Barbary.

 

2) Ks. Marian Morawski SI, Filozofia i jej zadanie. (Wydanie trzecie).

 

3) Ks. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia.

 

4) Bp Michał Nowodworski, Wiara i rozum.

 

5) Ks. Jacek Tylka SI, a) Dogmatyka katolicka. b) Traktat o Kościele Chrystusowym. c) O obojętności, czyli indyferentyzmie w rzeczach religii. d) O własnościach religii. e) O cnotach heroicznych.

 

6) Ks. dr Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej. c) System modernistów. d) Modernistyczny Neokościół. e) Problem istnienia Boga. f) Dogmatyka katolicka. Podręcznik szkolny. g) Główne zasady etyki Kanta a etyka chrześcijańska. h) Modernizm w książce polskiej.

 

7) Ks. Franciszek Kwiatkowski SI, Filozofia wieczysta w zarysie.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

( PDF ) 

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXII-MMXVII, Kraków 2012-2017

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: