ERRATA HISTORII

 

co do

 

PAPIESTWA

 

W KOLEI WSZYSTKICH WIEKÓW

 

STUDIUM KRYTYCZNE

 

KS. ANTONI KRECHOWIECKI

 

DOKTOR TEOLOGII

 

––––––––

 

Ponieważ założeniem niniejszej pracy nie jest skreślenie całkowitych dziejów papiestwa od początku aż do dni obecnych, jedno krytyczne zbadanie i zbicie zarzutów, jakie w imię uprzedzeń, namiętności i złej wiary, a w rozlicznej dziedzinie, podnoszono przeciw Namiestnikom Chrystusa, nie możemy przeto trzymać się w niej ściśle chronologicznego porządku. Różnie w wiekach różnych, uderzano na Apostolską Stolicę i jej kierowników, a chociaż, jak już wspomnieliśmy, natura wzniecanej przeciw nim walki, odpowiada zwykle charakterowi samejże epoki, w której walka ta czy zarzuty wytaczane bywały; toć jednak, niejednokrotnie, pomimo dziejową odległość swoją, podobne do siebie w ogólnych znamionach czasy, podobne wznawiały ataki na dziedziców Piotrowej powagi. Tak, na przykład, Papieże wieku X, i w połowie XI i następcy ich z XV stulecia postawieni wśród jednakich niemal okoliczności rozprzężenia, nieładu społecznego, zaburzeń i namiętności stronnictw, jednako, z bardzo małym wyjątkiem, ryczałtowym obejmowani wyrokiem, piętnowani są zarzutem sromoty obyczajów i pogwałcenia moralności chrześcijańskiej.

 

Aby więc uniknąć powtarzań, tychże orzeczeń i sądów, niezbędnych w przestrzeganiu chronologicznego systemu, inny tu a konieczny zachować chcemy porządek, który naturalnie wynika z samejże różnorodnej natury wytwarzanych zarzutów, z odrębnego ich charakteru i dążności.

 

Bacząc pilniej na nie, widzimy, iż wszystkie one snadnie zaliczyć się mogą do trzech głównych rodzajów czy kategorii; to:

 

1) zarzuty przeciw nieomylności papieskiej, a więc przeciw prawowitej i nieskalanej nauce Papieży.

 

2) przeciw ich moralności.

 

3) przeciw władzy ich i jej użyciu.

 

A stąd trzy główne działy rozprawy naszej.

 

Pierwszy, mieszcząc na czele krótki pogląd na wstępną epokę życia Kościoła na ziemi, na Papieży katakumb, obejmuje wyjaśnienie wszystkich historycznych wypadków, wyzyskiwanych przez przeciwników na rzekomą niekorzyść przywileju nieomylności papieskiej w rzeczach wiary.

 

Drugi przedstawiając dzieje mniemanych zgorszeń w dziedzinie moralności na Stolicy Świętej, w różnych czasach, wyjaśni je przy świetle krytyki i prawowitej historii.

 

Trzeci, na koniec odpowie na zarzuty przeciw najwyższej władzy Namiestników Chrystusa, mniemanym jej nadużyciom w stosunku z herezją i heretykami (inkwizycja hiszpańska, noc św. Bartłomieja, wyroki klątwy, nieprzychylność dla oświaty i nauk, proces Galileusza, Index librorum prohibitorum).

 

Taka jest treść ogólna tej pracy, której część pierwszą obecnie ogłaszamy, składając ją w darze wszystkim braciom "dobrej woli".

 

–––––––––––

 

 

Errata historii co do Papiestwa w kolei wszystkich wieków. Studium krytyczne przez X. A. Krechowieckiego, Doktora Teologii. Lwów 1873, ss. 1-2.

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMX, Kraków 2010

Powrót do spisu treści dzieła ks. Antoniego Krechowieckiego pt.
Errata historii co do papiestwa

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: