BRACTWO W. PIOTRA

(niektóre wyciszone problemy)

Ks. Anthony Cekada


Pytanie
:
Bractwo w. Piotra zapocztkowao ostatnio dziaalno w ssiedztwie miejsca gdzie, co tydzie, odprawiam tradycyjn msz acisk. Kapani Bractwa mówi ludziom, aby nie przyjmowali sakramentów na moich Mszach, poniewa nie otrzymaem uprawnie od miejscowego biskupa, który jest oczywicie kompletnym modernist. Krytyka mojej osoby przez Bractwo - pomijajc jego dziaalno - stawia mnie w niewygodnej sytuacji.

Podejrzewam, e powinienem powiedzie moim wiernym, eby kierowali si jasnymi kryteriami, ale nie wiem jak dokadnie objani to zagadnienie. Nie jestem sedewakantyst. Jakie jes pomijajc kwesti papiesk - stanowisko ksidza co do problemów zwizanych z Bractwem w. Piotra?

Odpowied: Pomijajc kwesti legalnoci pontyfikatu Jana Pawa II, zagadnienie wspópracy czy wspierania Bractwa Kapaskiego w. Piotra (FSSP) pociga ze sob cay splot problemów eklezjologicznych, doktrynalnych i moralnych. Niezalenie czy zwolennik FSSP gotów jest przyzna to, czy te nie, domylnie akceptuje on ortodoksj, legalno i/lub wewntrzn warto Novus Ordo, ekumenizm, wolno religijn, komuni na rk, tace liturgiczne, ministrantki, ewidentnie faszywe uniewanienia maestw, nowy katechizm, podporzdkowanie heretyckim biskupom, prawne usankcjonowanie interkomunii z prawosawnymi schizmatykami itd., itp.

Kapani FSSP nie mog potpia adnej z tych rzeczy; czonkowie Bractwa uzyskali "formaln aprobat" za cen swojego milczenia. FSSP nie moe te logicznie mówic potpia takich rzeczy  albowiem, gdy ich organizacja cieszy si oficjaln aprobat w swej bocznej kaplicy Kocioa Soborowego, to Jan Pawe II jest przy gównym otarzu z tancerzami na mszy dla czonków afrykaskiego synodu, oficjalnie zaaprobowana kobieta w innej kaplicy wsuwa w oficjalnie zaaprobowany sposób hostie do rk ludzi, a w jeszcze innej kaplicy kto prowadzi dziecice msze stosownie do urzdowo zatwierdzonego dziecicego dyrektorium. Tradycyjna Msza i tradycyjna Wiara s w ten sposób zredukowane do jednego z wielu da poród wielu urzdowo zatwierdzonych w posoborowym bufecie. Kult i Wiara stay si niczym wicej, ni kwesti "preferencji"  ja lubi po staremu, ty lubisz po nowemu, a wszyscy jestemy jedn wielk szczliw posoborow rodzin.

wieccy s czasami niewiadomi szerszej perspektywy. Widz oni Tradycyjn Msz i zakadaj, e wszystko jest w porzdku. Tak jednak nie jest. W rzeczywistoci, Bractwo w. Piotra krok po kroku prowadzi swych wieckich zwolenników do high church (*)  nostalgicznego skrzyda ekumenicznej, posoborowej religii. Taki cel z pewnoci moe by daleki od przekona ksiy i seminarzystów w FSSP. Ale trudno jest zorientowa si, jaki inny powód mogliby oni poda dla obstawania przy starej Mszy, ni czysta, sentymentalna "preferencja".

Wszyscy czonkowie FSSP musz akceptowa legalno i "doktrynaln czysto" Novus Ordo. Dlaczego powstrzymywa si od celebrowania wanego, dozwolonego i doktrynalnie susznego rytu Mszy, jeeli celebruje go sam papie?

Interesujcym byoby usysze wyjanienie FSSP co do teorii kryjcej si za t praktyk.

Ks. Anthony Cekada

Z jzyka angielskiego tumaczy Mirosaw Salawa

Przypisy:
(*) high church (dosownie: wysoki koció) - okrelenie tej czci kocioa anglikaskiego, której liturgia i zewntrzna forma zbliona jest do katolickiej, w odrónieniu od "low church" (niski koció), który nosi protestancki charakter. (Przyp. t.).

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2004

POWRÓT DO STRONY GÓWNEJ: