BIBLIA

 

ŁACIŃSKO - POLSKA

 

CZYLI

 

PISMO ŚWIĘTE

 

STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU

 

PODŁUG TEKSTU ŁACIŃSKIEGO WULGATY I PRZEKŁADU POLSKIEGO

 

X. JAKUBA WUJKA SI

 

Z KOMENTARZEM MENOCHIUSZA SI

 

przełożonym na język polski

 

~~~~~~

 

WYDANIE

 

X. S. KOZŁOWSKIEGO

 

Arcybiskupa i Metropolity Mohylowskiego

 

~~~~~~

 

WE CZTERECH TOMACH in 8-vo maj.

 

(fracta pagina)

 

––––––––––

 

 

BIBLIA ŁACIŃSKO-POLSKA. TOM I. (djvu, 192.7 Mb)

 

BIBLIA ŁACIŃSKO-POLSKA. TOM II. (djvu, 344.9 Mb)

 

BIBLIA ŁACIŃSKO-POLSKA. TOM III. (djvu, 228.7 Mb)

 

BIBLIA ŁACIŃSKO-POLSKA. TOM IV. (djvu, 278.9 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

–––––––––––

 

 

Biblia Łacińsko-Polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego X. Jakóba Wujka T. J. z komentarzem Menochiusza T. J. przełożonym na język polski. Wydanie X. S. Kozłowskiego Arcybiskupa i Metropolity Mohylowskiego. We czterech tomach in 8-vo maj. (fracta pagina). Wydanie trzecie. Tom I. Obejmujący Księgi: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańską, Liczby, Powtórzonego Prawa, Jozuego, Sędziów i Rut. Wilno. Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego. 1896, str. XXIV+542.

 

Biblia Łacińsko-Polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego X. Jakóba Wujka T. J. z komentarzem Menochiusza T. J. przełożonym na język polski. Wydanie X. S. Kozłowskiego Arcybiskupa i Metropolity Mohylowskiego. We czterech tomach in 8-vo maj. (fracta pagina). Wydanie trzecie. Tom II. Obejmujący Księgi: Cztery Królewskie, dwie Paralipomenon, dwie Ezdrasza, Tobiasza, Judyty, Estery, Joba, Psalmów, Przypowieści, Ekklezjastesa, Pieśni nad Pieśniami, Mądrości i Ekklezjastyka. Wilno. Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego. 1896, str. 1065.

 

Biblia Łacińsko-Polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego X. Jakóba Wujka T. J. z komentarzem Menochiusza T. J. przełożonym na język polski. Wydanie X. S. Kozłowskiego Arcybiskupa i Metropolity Mohylowskiego. We czterech tomach in 8-vo maj. (fracta pagina). Wydanie trzecie. Tom III. Obejmujący Księgi: Izajasza, Jeremiasza, Barucha, Ezechiela, Daniela, Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Micheasza, Jonasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza i dwie Machabejskie. Wilno. Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego. 1896, str. 686.

 

Biblia Łacińsko-Polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego X. Jakóba Wujka T. J. z komentarzem Menochiusza T. J. przełożonym na język polski. Wydanie X. S. Kozłowskiego Arcybiskupa i Metropolity Mohylowskiego. We czterech tomach in 8-vo maj. (fracta pagina). Wydanie trzecie. Tom IV. Obejmujący Księgi Nowego Testamentu, jako to: Cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, czternaście listów św. Pawła, list św. Jakóba, dwa listy św. Piotra, trzy listy św. Jana, list św. Judy i Objawienie św. Jana. Wilno. Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego. 1898, str. 844. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Nowy Testament. W przekładzie polskim Wielebnego Ojca Jakuba Wujka SI. (Wydanie nowe przejrzane i objaśnione).

 

2) Ks. Jakub Wujek SI, Pismo Święte Nowego Testamentu. (Przekład zatwierdzony przez Stolicę Apostolską).

 

2) Novum Testamentum latine. Vulgatae versionis Clementinae. Textui breves capitulorum inscriptiones et locos parallelos uberiores addidit Fridericus Brandscheid.

 

3) P. Jacobus Tirinus SI, In universam S. Scripturam commentarius. Tom. IV. Novum Testamentum.

 

4) Ks. Feliks St. Feldheim, Skarbiec Pisma świętego. Konkordancja rzeczowa.

 

5) P. Henricus Marcellius SJ, Theologia Scripturae divinae.

 

6) Wybór z Pisma świętego. Tom I-II. Według tłumaczenia Ks. Jakóba Wujka T. J., dla życia religijnego młodzieży szkolnej, jako też ogółu wiernych współziomków w Kościele katolickim, przystosował Ks. Władysław Budzik. Wydanie ozdobione licznymi ilustracjami. Miejsce Piastowe 1932-1933.

 

7) Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie polskim W. O. Jakóba Wujka T. J., Tekst poprawili oraz wstępami i krótkim komentarzem opatrzyli: Stary Testament ks. Stanisław Styś prof. egzeg. w Kolegj. Bobolanum w Lublinie; Nowy Testament ks. Jan Rostworowski b. prof. teol. dogm. w Kolegj. Krak., Kraków 1935. WYDAWNICTWO KSIĘŻY JEZUITÓW.

 

8) Ks. Biskup Dr. Antoni Szlagowski, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Nowy Testament Jezusa Chrystusa w przekładzie Ks. Jakóba Wujka T. J., Wydanie czwarte. Kraków 1928. WYDAWNICTWO KSIĘŻY JEZUITÓW.

 

9) Listy św. Pawła Apostoła. Przełożył X. Fr. A. Symon, Arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. Jan Korzonkiewicz. Kraków. SKŁAD GŁÓWNY "KSIĘGARNIA KRAKOWSKA". DRUKARNIA "GŁOSU NARODU".

 

10) Ks. Dr Edward Górski, Profesor Sem. Duch. w Sandomierzu, Księga Psalmów. Tekst i komentarz. Wydanie drugie. Sandomierz 1930.

 

11) Psalmy Dawida na język polski wierszem przełożone przez Ks. Kazimirza Buczkowskiego, PROBOSZCZA W GÓRZE ROPCZYCKIEJ. W Krakowie 1884.

 

12) Ks. Walenty Gadowski, Nauka Kościoła. Wybór orzeczeń dogmatycznych Kościoła katolickiego i jego praw kanonicznych.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

Biblia Łacińsko-Polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Tom I.

  

Biblia Łacińsko-Polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Tom II.

 

Biblia Łacińsko-Polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Tom III.

 

Biblia Łacińsko-Polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Tom IV.

 

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIV, Kraków 2014

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: