Meditatio
De variis Antichristis Spiritualibus

Medytacja
O rozmaitych
Antychrystach Duchownych

O. Mikołaj Łęczycki SI

I. Considera Haereticos omnes, uti SS. Patres mystice loquuntur, esse Antichristos. Quorum cum tanta sit copia, dole, tam multos esse seductos. Gratias age, quod non sis ex eorum sectis, praesertim si aliquando fuisti, compatere miseris, ora pro eorum conversione saepe et ardenter, et vide, quae virtutum et doctrinae praesidia comparare debeas, ut aptus esse possis, ad eos Christo D. aggregandos.

1. P. Uważ, że wszyscy Heretycy, (jako Ojcowie ŚŚ. mówią) przez podobieństwo są Antychrystami, których że tak wielkie jest mnóstwo; ubolewaj, iż tak wiele jest zwodzicieli [(zwiedzionych)]: dziękuj BOGU, że nie jesteś z ich sekty, zwłaszcza jeśliś kiedy był: lituj się nad nędznymi, módl się za ich nawrócenie często, i gorąco, a patrz, na które cnoty, i nauki masz się zdobywać, abyś był sposobnym na ich do Chrystusa przygarnienie.

II. Considera Antichristos quoque esse saeculi homines, Christi D. mandata violantes, et impie viventes, quorum cum magnus sit numerus, similes primis affectus in te excita, et accende in te zelum Apostolicum, vel Ignatianum et Xaverianum omnes ad Christum D. et Christianam pietatem reducendi, idque nunc etiam, quantum potes et licet, incipe, exemplo praesertim vitae irreprehensibilis, et sensuum custodia non ordinaria, qua etiam mali commoventur.

2. P. Uważ, że i ludzie światowi są Antychrystami, Chrystusowe przykazania gwałcącymi, żywot niezbożny wiodącymi: których, że niezmierna się moc najduje, podobne pierwszym afekty w sobie wzbudzaj, zapalając w sobie żarliwość Apostolską, abo Ignacego Ś. abo Ksawerego, aby do Chrystusa, i pobożności Chrześcijańskiej byli przywiedzieni, co też i teraz ile możesz, zacznij, zwłaszcza przykładem życia bez nagany, i strażą zmysłów niepospolitą, gdyż to i złych porusza.

III. Considera Antichristos esse illos quoque, qui Christi D. servos persequuntur, aut retrahunt a Christi D. famulatu. Et eis compatere, et dole ex animo Christi D. causam ab his inique tractari, et pio zelo da operam, ut ad Christi D. famulatum a saeculo pertrahas quam plurimos, et quam optimos, tum precibus, tum exemplis, tum aliis honestis modis, et quod tu pertractus sis, magnas Domino gratias age.

3. P. Uważ, że i owi są Antychrystami, którzy sługi Chrystusowe prześladują, abo odwodzą od służby Chrystusowej, i nad tymi się użal, z serca żałując, że się w Chrystusowej sprawie tak źle obchodzą, a żarliwością zdjęty, staraj się, abyś na służbę Chrystusową z świata jak najwięcej, i jak najlepszych pociągnął modlitwą, dobrymi uczynkami, i przykłady: a żeś sam pociągniony, za to wielkie BOGU oddaj dzięki.

IV. Considera Antichristos domesticos illos esse, qui se opponunt vitae, a Christi D. doctrina et exemplis commendatae, qui nimirum irrident, vel carpunt, vel fugiunt ea simplicis pietatis et religiosae seu modestiae, seu devotionis seu mortificationis, et regularis observantiae opera, quae Christo D. et Sanctis ejus placuerunt et placent, Christique Domini vitae et doctrinae sunt conformia. Perniciosum hominum genus. Compatere talibus. Talis ne sis, da operam, et tales, si quod absit, occurrerent, tanquam Christi D. adversarios declina, illud cogitans Apostolicum: "Si adhuc hominibus placerem, Christi servus non essem" (1).

4. P. Uważ, że domowi Antychrystowie są owi, którzy się śmieją sprzeciwić życiu Zakonnemu, nauką Chrystusową, i przykładami zaleconemu, którzy się naśmiewają, szczypią, stronią, od spraw i uczynków prostej, i Zakonnej pobożności, abo skromności, abo nabożeństwa, abo umartwienia, i karności Zakonnej, które się Chrystusowi, i świętym jego podobały, i podobają, że są zgodne z życiem, i nauką Chrystusową: szkodliwy to rodzaj ludzi, miej nad nimi użalenie, staraj się, żebyś takim nie był, a jeśli na takich (czego cię Boże uchowaj) natrafisz; jako od przeciwników Chrystusowych uchodź, uważając słowa Apostolskie: Kiedybym się ludziom podobał, sługą bym Chrystusowym nie był (1).

Nicolaus Lancicius SI

[R. P.] Nicolai Lancicii S. J. [(1574-1653)] Opusculum Spirituale. De piis erga Deum et Coelites affectibus. Insinuatis in quaternis punctis meditationum pro singulis diebus totius anni. Novam editionem curavit et textum recognovit Carolus Moser (presbyter curatus in Pill). Cum approbatione reverendissimi et celsissimi Episcopi Brixinensis Joannis de Leiss. Oeniponte 1881, ss. 462-463.

W. X. MIKOŁAJA LANCYCEGO Societatis JESU MEDYTACYE, Nowym, y Doskonałym sposobem dla większej ROZMYŚLAJĄCYCH Wygody Na każdy dzień całego Roku, y na znamienitsze Święta ROZŁOŻONE, Nie tylko Bogomyślnością się bawiącym, lecz y Kaznodziejom bardzo pożyteczne. Pierwszy raz po Polsku. Z Pozwoleniem Przełożonych WYDANE. W Drukarni Akademii Wileńskiey Societatis JESU, Roku Pańskiego 1727, ss. 509-510. (Medytacja na Wtorek Niedzieli 28 po Świątkach).

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono; tekst w nawiasie [...] od red. Ultra montes).

Przypisy:
(1) Galat. 1, 10.


© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Kraków 2004

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: