OBECNY KRYZYS

 

STOLICY APOSTOLSKIEJ

 

POŚWIADCZONY PRZEZ PROROCTWA

 

Cztery Wykłady

 

HENRY EDWARD KARD. MANNING

 

ARCYBISKUP WESTMINSTER

 

––––––––

 

WYKŁAD IV

 

Nim przejdziemy do ostatniego tematu jaki pozostał, przypomnijmy na czym zakończyliśmy ostatni wykład. Powiedzieliśmy wtedy, że istnieje na ziemi dwóch wielkich przeciwników – po jednej stronie jest to duch i zasada złego; a po drugiej, Bóg wcielony objawiający się w Swym Kościele, a w znamienity sposób w Swoim Wikariuszu, który jest Jego reprezentantem, depozytariuszem Jego prerogatyw i dlatego Jego szczególnym osobistym świadkiem, przemawiającym i rządzącym w Jego imieniu. Urząd Wikariusza Jezusa Chrystusa zawiera pełnię boskich prerogatyw Kościoła: jako że będąc szczególnym reprezentantem Boskiej Głowy, wyposażony jest we wszystkie Jej władze i uprawnienia w rządzeniu Kościołem jakie tu na ziemi przysługują jedynie i wyłącznie jemu. Inni biskupi i pasterze, którzy są z nim zjednoczeni i działają w podległości wobec niego nie mogą działać bez niego; tylko on może działać samodzielnie dzierżąc w sobie pełnię władzy. Idąc dalej, zdolności w jakie wyposażone jest ciało są prerogatywami głowy i dlatego, talenty spływające od Boskiej Głowy Kościoła na ogół mistycznego ciała są ześrodkowane w głowie tego ciała na ziemi, skoro zajmuje on miejsce Słowa Wcielonego będąc sługą i świadkiem Królestwa Bożego między ludźmi. I jak to już przedtem powiedziałem właśnie przeciw tej osobie szczególnie i z całą bezwzględnością kieruje swój atak duch zła i kłamstwa; bo jeśli głowa ciała zostanie uderzona, to samo ciało musi umrzeć. "Uderz pasterza, a rozproszą się owce" było starym podstępem złego, który uderzył w Syna Bożego by móc rozproszyć owczarnię. Ale ta sztuczka już raz została wypróbowana i udaremniona na zawsze, gdyż przez śmierć, która uderzyła w Pasterza owczarnia została odkupiona: i chociaż pasterz postawiony w miejscu Syna będzie uderzony, owczarnia nie może już więcej się rozproszyć. Przez trzysta lat świat usiłował przerwać linię papieży, ale owczarnia nigdy się nie rozproszyła: tak też będzie aż do końca. Niemniej jednak to przeciw Kościołowi Bożemu i nade wszystko przeciw jego Głowie wszystkie złe duchy przez wszystkie wieki, a nade wszystko w obecnej dobie kierują ostrze swej nienawiści. Widzimy zatem, co powstrzymuje ukazanie się, dominację i panowanie ducha zła i chaosu na ziemi – jest to mianowicie, ustanowiony porządek chrześcijaństwa, nadprzyrodzona społeczność, której Kościół katolicki był twórcą, więź jedności i fundament ocalenia oraz głowa tego Kościoła, będąca wzniosłą zasadą ładu – centrum chrześcijańskiego społeczeństwa łączącym narody świata w pokoju.

 

Temat, który nam pozostał do omówienia jest znacznie trudniejszy. Sięga w przyszłość i dotyka czynników tak transcendentnych i tajemniczych, że jedyne na co się zdobędę to naszkicowanie w zarysie tego co przekazują nam obszerne i pouczające proroctwa, zwłaszcza z ksiąg Daniela i Apokalipsy, nie próbując przy tym zagłębiać się w szczegóły, które mogą wyjaśnić tylko przyszłe wydarzenia.

 

A ponadto, jak mówiłem już na początku, będę się ściśle trzymał tego co wynika wyłącznie ze ścisłego trzymania się wskazówek wynikających z teologii Kościoła oraz z pism autorów zaaprobowanych przez Kościół. Tak jak do tej pory nie odważyłem się prezentować żadnych własnych interpretacji, tak też aż do końca będę trzymał się tej samej zasady.

 

To zatem o czym muszę teraz powiedzieć to prześladowanie Antychrysta i ostateczne jego zniszczenie.

 

Zacznijmy na początek od dwudziestego czwartego rozdziału Ewangelii według św. Mateusza, w którym czytamy, że po zobaczeniu budynków Świątyni nasz Boski Pan powiedział: "Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony". A gdy był On na Górze Oliwnej przyszli do Niego osobno uczniowie, mówiąc: "Powiedz nam kiedy to będzie, i co za znak Twojego przyjścia i końca świata?". Uważali, że zniszczenie Świątyni w Jerozolimie i koniec świata powinny być elementami tego samego wydarzenia i powinny mieć miejsce w tym samym czasie. Tak jak w przyrodzie patrząc na wzajemnie się przesłaniające góry postrzegamy je w perspektywie jako jeden łańcuch górski zdający się tworzyć jedną całość, podobnie w przypadku proroctw, mamy tutaj dwa różne zdarzenia, które zdają się być jednym – zniszczenie Jerozolimy i koniec świata. Nasz Pan powiedział im następnie, że przyjdzie wielki ucisk jakiego nigdy jeszcze nie było; i że gdyby te dni nie były skrócone, nie byłoby zachowane żadne ciało; ale dla wybranych będą skrócone dni owe; powstanie królestwo przeciw królestwu i naród przeciw narodowi i będą wojny, zarazy i głód w różnych miejscach; brat zaś wyda brata na śmierć (1), będą prześladowani dla Jego imienia, a wszyscy ludzie będą ich nienawidzić, będą ich skazywać na śmierć i powstanie wielu fałszywych chrystusów i fałszywych proroków i zwiodą wielu; tj., pojawią się fałszywi nauczyciele udający mesjasza; i że pośród wszystkich tych prześladowań On Sam nadejdzie by dokonać sądu – i jak błyskawica wychodzi od wschodu słońca i ukazuje się na zachodzie, takie będzie i przyjście Syna Człowieczego.

 

W tej odpowiedzi nasz Boski Pan mówił o dwóch wydarzeniach – pierwszym, czyli zniszczeniu Jerozolimy i drugim, czyli o końcu świata. Jedno się dokonało, a drugie ma dopiero nadejść. Ten rozdział z Ewangelii św. Mateusza posłuży nam za klucz do interpretacji Apokalipsy. Można podzielić tę Księgę na cztery części. Pierwsza część opisuje Kościół na ziemi, pod zwierzchnictwem siedmiu Kościołów, do których nasz Boski Pan skierował przesłanie. Przedstawiają one, jak konstelacja, cały Kościół istniejący na ziemi. Druga część odnosi się do zniszczenia judaizmu i klęski narodu żydowskiego. Trzecia część dotyczy prześladowania Kościoła przez pogańskie miasto Rzym i do jego upadku, a czwarta i ostatnia część odnosi się do pokoju Kościoła wyobrażonego w symbolu niebiańskiej Jerozolimy zstępującej z niebios i królującej między ludźmi. Wielu interpretatorów, zwłaszcza w pierwszych wiekach jak również pisarzy takich jak Bossuet i inni z czasów późniejszych uważało, że z wyjątkiem jedynie ostatnich rozdziałów proroctwa Apokalipsy spełniły się w wydarzeniach, jakie się dokonały w ciągu pierwszych sześciu stuleci tzn. upadek Jerozolimy, prześladowanie Kościoła i zniszczenie pogańskiego Rzymu. Ale naturą proroctwa jest to, że odsłania się stopniowo. Jak już wspomniałem w przykładzie o górach widzianych w perspektywicznym skrócie, gdy zaczniemy przyglądać się baczniej ich podstawom, to ich zarysy zaczynają się niejako rozplątywać i ukazują się nam jako wiele oddzielnych form; podobnie jest z wydarzeniami opisywanymi w proroctwach. Dzieje świata odbywają się w cyklach, tzn., jak powiedział mądry człowiek "co ma być to będzie" i "nic nowego pod słońcem", i to co widzieliśmy na początku, to według proroctwa wydarzy się jeszcze raz przy końcu świata. W czterech rozdziałach Księgi Apokalipsy zobaczyliśmy trzy główne czynniki: Kościół, żydów i prześladującą siłę, którą był pogański Rzym. Otóż, w obecnej chwili wszystkie one istnieją na ziemi. Kościół Boży wciąż istnieje; starożytny lud Boży, żydowskie plemię uchowało się jak już to widzieliśmy dzięki tajemniczej opatrzności dla jakiegoś przyszłego wymierzenia sprawiedliwości; i po trzecie, istnieje doczesne społeczeństwo ludzkie bez Boga, które w dawnych czasach miało formę pogaństwa, a w ostatnich dniach przybiera postać niedowiarstwa. Te trzy są najważniejszymi czynnikami w historii współczesnego świata: po pierwsze, doczesna społeczność ludzka; następnie, rozproszenie ludu żydowskiego; i po trzecie, Kościół powszechny. Dwa ostatnie są jedynymi organizmami, które przenikają do wszystkich narodów i posiadają jedność odmienną i niezależną od reszty. Dysponują większą potęgą od jakiegokolwiek narodu i są bezpośrednimi i niezmiennymi przeciwnikami. Otóż Kościół musiał doświadczyć już dwóch prześladowań, jednego z ręki żydów i drugiego z ręki pogan. Pisarze pierwszych wieków, Ojcowie zarówno Wschodu jak i Zachodu, przepowiedzieli, że w ostatniej epoce świata Kościół będzie musiał doświadczyć z rąk niewiernego świata zbuntowanego przeciw Słowu Wcielonemu trzeciego prześladowania, które będzie jeszcze bardziej zaciekłe, krwawe, dotkliwe i intensywne niż jakiekolwiek do tej pory. I dlatego Księga Apokalipsy, podobnie do proroctwa u św. Mateusza ukazuje dwa wydarzenia albo dwa działania. Jest zdarzenie należące do przeszłości, symbol i cień zdarzenia mającego nadejść i jest zdarzenie, które wciąż jest przyszłością, mające się dokonać przy końcu świata; a wszystkie prześladowania jakie dotychczas się wydarzyły są niczym więcej jak tylko zwiastunami i symbolami ostatniego prześladowania, które nadejdzie.

 

Zobaczyliśmy już paralelę dwóch tajemnic, tajemnicy bezbożności i tajemnicy bogobojności; jak również paralelę dwóch miast, miasta Bożego i miasta tego świata. Pozostaje jeszcze inne podobieństwo, które koniecznie należy zbadać by móc objaśnić to o czym powiem później. W Księdze Apokalipsy czytamy o dwóch niewiastach. Jest tam niewiasta przybrana w słońce i jest niewiasta siedząca na bestii pokrytej bluźnierstwami. Otóż jasne jest, że te dwie niewiasty, jak dwa miasta i dwie tajemnice, reprezentują znowu dwa przeciwne duchy, dwie antagonistyczne zasady. W dwunastym rozdziale Księgi Apokalipsy czytamy o niewieście "obleczonej w słońce" mającej "księżyc pod swymi stopami i na głowie koronę z gwiazd dwunastu". Żaden katolik nie będzie miał problemu z interpretacją tych słów, a nawet protestanccy interpretatorzy dla uniknięcia zobaczenia w tej niewieście obleczonej w słońce Niepokalanej Bogurodzicy mówią nam, że symbolizuje ona Kościół. I mają tu zupełną słuszność – tylko, że mówią nam jedynie połowiczną prawdę. Niewiasta uosabia albo symbolizuje Kościół, z tej przyczyny, że symbolem Kościoła jest Wcielenie, niewiasta trzyma dziecko; symbolem Wcielenia jest Matka Boska. Z drugiej strony nie musimy zbytnio się głowić nad znalezieniem interpretacji niewiasty siedzącej na bestii pełnej imion bluźnierczych, ponieważ ostatni wiersz siedemnastego rozdziału identyfikuje ją jako "miasto wielkie, które panuje nad królami ziemi". Staje się zatem całkowicie jasne, że istnieje antagonizm między tymi dwoma niewiastami – Kościołem symbolizowanym przez Wcielenie i wielkim miastem, miastem Rzym rozpostartym na siedmiu wzgórzach i panującym nad królami ziemi.

 

Zachowajmy teraz starannie w umyśle to rozróżnienie, ponieważ interpretatorzy pobudzeni duchem kontrowersji pozwolili sobie pomieszać obie te rzeczy i oświadczyć nam, że niewiasta siedząca na bestii to Kościół rzymskokatolicki. Ale Kościół Rzymski jest Kościołem Bożym lub przynajmniej jego częścią, nawet w opinii tych interpretatorów. Jakże zatem mogą te dwa symbole, które są tak sobie przeciwne oznaczać tę samą rzecz? W rzeczywistości, to podobnie do tego co spotkało czarnoksiężnika Elymasa (Dz. Ap. 13, 8-11), który z powodu swej przewrotności przez pewien czas nie mógł oglądać słońca, tak samo ci, którzy rozpalają się w polemice tracą rozsądek. We wspaniałości tej wizji nie mogą dostrzec prawdy i krążą doszukując się Kościoła Bożego w tym co jest symbolem jego przeciwnika; ulegając znowu pradawnej iluzji polegającej na tym, że kiedy prawda jest na ziemi ludzie mylą kłamstwo z prawdą, jak wtedy gdy prawdziwy Chrystus przyszedł na ziemię oni Go nie poznali i nazwali Antychrystem. Tak jak dotyczyło to Jego Osoby, tak samo dotyczy to Jego Kościoła.

 

Poczyniwszy te wstępne rozróżnienia, przejdźmy do ostatniej części naszego tematu. Muszę teraz powiedzieć o prześladowaniu jakie Antychryst wymierzy w Kościół Boży. Poznaliśmy już argumenty by przekonać się, że tak samo jak nasz Boski Pan oddał się w ręce grzeszników gdy nadszedł Jego czas, a żaden człowiek nie mógłby na Niego podnieść ręki gdyby On ze Swej własnej wolnej woli nie poddał się ich władzy, to analogicznie rzecz się będzie miała z Kościołem, o którym On powiedział "Na tej skale zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą". Tak samo jak nie przemogli Go nikczemnicy nawet gdy związali Go sznurami, zaciągnęli Go przed sąd, zawiązali Mu oczy, wyszydzili jako fałszywego króla, bili po głowie jako fałszywego proroka, wyprowadzili Go, ukrzyżowali i w okazywaniu swej władzy zdawali się absolutne nad Nim panować, tak że leżał On na ziemi niemal unicestwiony pod ich stopami; i tak samo jak wtedy gdy umarł i niewidoczny dla nich spoczywał w grobie, zwyciężył wszystkich i zmartwychwstał trzeciego dnia i wstąpił na niebiosa gdzie został ukoronowany, uwielbiony i obleczony w Swą królewską godność i króluje niepodzielnie, Król królów i Pan panów – to tak samo będzie z Jego Kościołem: chociaż przez pewien czas będzie prześladowany i w oczach ludzi powalony i zdeptany, zdetronizowany, obrabowany, wykpiony i zgruchotany to w tym czasie najwyższego triumfu bramy piekielne go nie przemogą. Przeznaczeniem Kościoła Bożego jest zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, królewskość i panowanie, nagroda chwały za wszystko czego doświadczył. Jak Jezus musi Kościół cierpieć w drodze do swej korony chwały, a gdy już zostanie nią uwieńczony pozostanie z Nim na wieczność. Niech zatem nikt się nie gorszy jeśli proroctwa mówią o mających nadejść cierpieniach. Lubimy sobie wyobrażać triumfy i chwałę Kościoła na ziemi – a to, że Ewangelia będzie głoszona wszystkim narodom, świat nawrócony, a wszyscy wrogowie pokonani i jeszcze nie wiem co – natomiast wiele uszu wzdraga się od słuchania, że do przeznaczenia Kościoła należy też czas strasznej próby: toteż zachowujemy się jak żydzi w przeszłości, którzy oczekiwali zdobywcy, króla oraz własnego dobrobytu; a kiedy ich Mesjasz przyszedł w pokorze i w męce nie poznali Go. Dlatego obawiam się, że wielu z nas zatruwa swe umysły wyobrażeniami sukcesu i zwycięstwa i nie może znieść myśli, że jeszcze ma nadejść czas prześladowania Kościoła Bożego. Dlatego posłuchajmy słów proroka Daniela. Mówiąc o osobie, którą św. Jan nazywa antychrystem, królem, który będzie czynił swą własna wolę, prorok Daniel mówi (2) "będzie mówił słowa przeciw Wysokiemu" – to jest, przeciw Bogu Wszechmocnemu – "i świętych Najwyższego skruszy". I dalej (3) "I rozwielmożył się aż do siły niebieskiej, i zrzucił część siły i gwiazd, i podeptał je. I aż do książęcia siły rozwielmożył się, i odjął od niego ofiarę ustawiczną, i zburzył miejsce świątyni jego". I mówi jeszcze (4) "ustanie ofiara i ofiarowanie, i będzie w kościele obrzydłość spustoszenia". Te trzy ustępy pochodzą z siódmego, ósmego i dziewiątego rozdziału Księgi Daniela. Mógłbym dodać jeszcze więcej, ale już one są wystarczające gdyż w Księdze Apokalipsy (5) znajdujemy klucz do tych słów. Święty Jan najwyraźniej odnosząc się do Księgi Daniela pisze o bestii, tzn., prześladującej potędze, która siłą będzie władać na ziemi "I pozwolono jej «prowadzić wojnę ze świętymi i zwyciężać ich»". Mamy tu zatem cztery różne proroctwa o prześladowaniach zadawanych Kościołowi Bożemu przez tę antychrześcijańską potęgę. Wskażę zatem tak zwięźle jak tylko potrafię na to, co w wydarzeniach, które się teraz wokół nas dokonują zdaje się prowadzić do takich skutków.

 

1. Pierwszym objawem albo znakiem tych nadchodzących prześladowań jest obojętność wobec prawdy. Tak samo jak przed pojawieniem się trąby powietrznej panuje zupełna cisza, a wody rzeki przed wielkim wodospadem są gładkie jak szkło, tak samo wybuch wielkich zaburzeń poprzedzony jest okresem ciszy. Pierwszą oznaką jest obojętność. Znakiem, który pewniej niż jakikolwiek inny zwiastuje wybuch przyszłych prześladowań jest rodzaj pogardliwej obojętności wobec prawdy i kłamstwa. Starożytny Rzym przy całej swej sile i potędze przyjął od wszystkich podbitych przez siebie narodów każdy rodzaj fałszywej religii i każdej z nich przydzielił świątynię na terenie miasta. Był wyniośle i pogardliwie obojętny wobec wszystkich przesądów świata. Rzym ośmielał ich do tego, jako że każdy naród posiadał właściwy sobie zabobon i tenże charakterystyczny przesąd był sposobem na uspokojenie, rządzenie i utrzymywanie w podległości ludzi, którym folgowano pozwalając na wznoszenie świątyń w obrębie murów Rzymu. Na podobieństwo tego widzimy jak obecnie narody chrześcijańskiego świata stopniowo adaptują wszelkie formy religijnych sprzeczności – tzn., dając im pełną swobodę i jak się to określa, całkowitą tolerancję, nie uznając żadnego rozróżnienia między prawdą i fałszem, między jedną czy drugą religią, dając natomiast przyzwolenie na to, by wszystkie formy religii mogły przejawiać swą aktywność. Nie wypowiedziałbym słowa przeciw temu systemowi gdyby był nieunikniony. Jest to jedyny system za pomocą którego utrzymywana jest teraz wolność sumienia. Uważam jedynie, że nieszczęsny jest stan świata, w którym wokół jednej prawdy krzewi się dziesięć tysięcy trucizn; opłakany jest stan każdego państwa, gdzie prawda jest jedynie tolerowana. Jest to stan wielkiego duchowego i intelektualnego zagrożenia; pomimo tego wydaje się, że nie istnieje [obecnie i w większości krajów] żadna alternatywa, prócz takiej, że cywilni przywódcy pozostawią swym poddanym całkowitą wolność sumienia i przez to zasklepią się w stanie kompletnego zobojętnienia. Zobaczmy jakie są tego następstwa. Przede wszystkim, boski głos Kościoła Bożego jest przez to całkowicie zignorowany. Ludzie nie widzą żadnego rozróżnienia między doktryną wiary i ludzką opinią. Obie cieszą się równym statusem. Występuje pomieszanie doktryn wiary z wszelkimi formami herezji, do takiego stopnia, że podobnie jak w Anglii mamy wszystkie możliwe do pomyślenia formy wiary, od wiary Soboru Trydenckiego w całej jej ścisłości i doskonałości – z jednej strony, do Katechizmu Religii Pozytywnej – z drugiej. Mamy całe spektrum opinii cieszących się jednakowym przyzwoleniem, zawartych między dwoma skrajnościami, z których pierwszą jest kult Boga w Trójcy Jedynego, który stał się dla nas człowiekiem, a drugą – negacja Boga i oddawanie czci ludzkości. Następnie, negując i odrzucając rzecz jasna boski głos Kościoła świecki rząd musi zignorować boską jedność Kościoła i dopuścić funkcjonowanie wszelkiej formy rozdziału, albo systemu, albo podziału wzajemnie ze sobą wymieszanych; skutkiem tego następuje rozpad społeczności ludzkiej na mnóstwo sekt religijnych i religijnych podziałów, a prawo jedności ginie całkowicie. A zatem, znowu, wzgardzona zostaje cała pozytywna prawda jako taka; a gardzi się nią bo któż ma powiedzieć kto ma rację, a kto jej nie ma, jeżeli nie ma żadnego Boskiego nauczyciela? Jeśli nie będzie żadnego Boskiego sędziego, to kto rozstrzygnie co wśród kolidujących ze sobą religijnych opinii jest prawdą, a co jest fałszem? Państwo, które się oddzieliło od jedności Kościoła i utraciło przez to kierownictwo Boskiego nauczyciela jest niezdolne do ustalenia – nawet z pomocą wszystkich swoich trybunałów cywilnych lub kościelnych, które nadal mogą nosić taką nazwę – co jest prawdziwe, a co jest fałszywe w spornej kwestii religii; i wtedy, jak wiemy, zaczyna narastać zaciekła nienawiść do tego, co zaczyna się określać mianem dogmatyzmu, tzn., wszelkiej pozytywnej prawdy, wszystkiego co jest zdefiniowane, wszystkiego co jest definitywnie określone, wszystkiego co ma precyzyjnie ustalone granice, każdej formy wiary sformułowanej w precyzyjnych definicjach, wobec wszystkiego co jest całkowicie odstręczające dla ludzi, którzy z zasady popierają istnienie wszystkich form religijnych opinii. W istocie, zbliżamy się do postawy reprezentowanej przez rzymskiego urzędnika Festusa, który po usłyszeniu, że żydzi wysunęli oskarżenie przeciw św. Pawłowi stwierdził, że "żadnej sprawy nie podnieśli, w której bym ja występek podejrzewał. Ale mieli przeciw niemu jakieś spory o swoje zabobony i o jakiegoś Jezusa umarłego, o którym Paweł twierdził, że żyje" (6). Otóż jest to właśnie stan zobojętnienia, w który stopniowo popadają świeccy przywódcy światowi, a ponadto rządy, którymi oni kierują oraz ludzie, którymi oni rządzą.

 

2. Następnym zatem krokiem jest prześladowanie prawdy. Kiedy starożytny Rzym na całym obszarze Cesarstwa Rzymskiego zalegalizował wszystkie rodzaje bałwochwalstwa, istniała jedna religia, którą nazwano religio illicita – religią nielegalną i jedna społeczność, którą nazwano societas illicita – społecznością nielegalną. Ludzie mogli wtedy czcić dwunastu bogów Egiptu albo Jupitera kapitolińskiego albo boginię Rzymu (Dea Roma), ale nie wolno im było czcić Boga niebios, nie wolno było czcić Boga objawionego w Swym Synu. Nie wierzyli oni we Wcielenie; i właśnie ta jedyna – pośród mnóstwa fałszywych religii – prawdziwa religia była jedyną nietolerowaną religią. Działali tam kapłani Jupitera, Kybele, Fortuny i Westy; istniały najprzeróżniejsze święte bractwa, zakony, społeczności i jeszcze nie wiedzieć co; lecz była jedna społeczność, której nie było dozwolone istnieć i był nią Kościół Boga żywego. Wśród tej powszechnej tolerancji istniał jeden wyjątek poczyniony z najbardziej kategoryczną precyzją – wykluczenie ze świata prawdy i Kościoła Bożego. Otóż właśnie to musi znowu niechybnie się wydarzyć, ponieważ Kościół Boży jest nieugięty w wypełnianiu powierzonej mu misji. Kościół katolicki nigdy nie pójdzie na kompromis doktrynalny; nigdy nie pozwoli, żeby w jego obrębie głoszono dwie nauki; nigdy nie będzie posłuszny świeckiemu przywódcy wydającemu sądy w sprawach duchowych. Kościół katolicki jest zobowiązany prawem Boskim do tego, by raczej cierpieć męczeństwo niż narazić na szwank doktrynę albo słuchać ustanowionych przez świeckiego przywódcę praw, które naruszają sumienie; a nawet więcej, jest nie tylko zobowiązany do okazywania biernego nieposłuszeństwa, które dzięki temu, że będzie okazywane niejako pokątnie to dzięki temu nie zostanie dostrzeżone, a niezauważone pozostanie bezkarne; lecz Kościół katolicki nie może być niemy; nie może zmilczeć; nie może zaprzestać głoszenia nauki Objawienia, nie tylko o Trójcy Świętej i Wcieleniu lecz także o Siedmiu Sakramentach i nieomylności Kościoła Bożego i konieczności jedności i suwerenności Stolicy Apostolskiej, zarówno duchowej jak i doczesnej: a ponieważ nie będzie milczał i nie może iść na kompromisy i nie będzie posłuszny w sprawach należących do jego własnych Boskich prerogatyw, to dlatego trwa samotnie na tym świecie, jako że poza Kościołem katolickim nie ma żadnego innego Kościoła przypisującego sobie tę nazwę, ani żadnej wspólnoty mieniącej się Kościołem, która by się nie podporządkowała albo nie była posłuszna albo nie milczała, gdy wydają rozkazy świeccy przywódcy tego świata. Nie minęło jeszcze dziesięć lat odkąd usłyszeliśmy o decyzji dotyczącej sprawy chrztu obejmującej naukę o grzechu pierworodnym z jednej strony oraz naukę o łasce z drugiej; i ponieważ świecki sędzia oświadczył, że w kościele anglikańskim legalne jest [bezkarne] głoszenie dwu sprzecznych doktryn, biskupi, duchowni i ludzie świeccy byli ukontentowani tym rozstrzygnięciem: lub przynajmniej stwierdzali "Nie możemy czynić inaczej; władza świecka pozwala ludziom głosić obie nauki: co możemy zrobić? Jesteśmy prześladowani i dlatego to zmilczymy; sprawujemy swoją posługę zgodnie z prawem cywilnym, które zmusza nas by znosić to, że człowiek, który głosi nam nauki rano, albo człowiek, który naucza nas po południu może głosić naukę diametralnie sprzeczną z tą o której wiemy, że jest objawioną nauką Boga; a ponieważ świeccy przywódcy tak to rozstrzygnęli, to nie jesteśmy za to odpowiedzialni i Kościół Anglikański też nie jest odpowiedzialny, ponieważ podważanie tego rozstrzygnięcia władzy świeckiej jest karalne". Otóż jest to charakterystyczna różnica istniejąca między ludzkim systemem ustanowionym przez prawo cywilne i Kościołem Bożym. Czy w Kościele, który jest katolicki i rzymski byłoby dopuszczalne abym teraz zaprzeczył, iż każde ochrzczone dziecko otrzymuje wlanie odradzającej łaski? Co by się ze mną stało do jutrzejszego ranka? Wiecie doskonale, że gdybym na jedną jotę albo jedną odrobinę sprzeniewierzył się świętej, katolickiej wierze przekazanej boskim głosem Kościoła Bożego, to powinienem być natychmiast suspendowany i żaden świecki przywódca, ani żadna władza na świecie nie mogłaby przywrócić mnie do pełnienia moich obowiązków; żaden świecki sędzia ani możnowładca na ziemi nie mógłby mnie przywrócić do udzielania Sakramentów, dopóki nie zezwoliłaby mi na to duchowa władza Kościoła. Taka jest zatem ta znamienna różnica, która w krajach, gdzie ugruntował się ten duch zobojętnienia musi pewnego dnia sprowadzić na Kościół prześladowania świeckiej władzy. Jest jeszcze kolejny powód, ponieważ różnica między Kościołem katolickim i każdą inną społecznością jest następująca: te inne wspólnoty są wynikiem samorzutnego formowania; tzn., ludzie przyłączają się do konkretnej organizacji i jeżeli po bliższym poznaniu przestaje się już im ona podobać, to wybierają własną drogę: stają się baptystami albo anabaptystami albo episkopalianami albo unitarianami albo prezbiterianami, dopóki nie znajdą czegoś, czego nie lubią w tych systemach; i wtedy znowu wybierają sobie własną drogę i albo przyłączają się do jakiejś innej organizacji albo pozostają niezależni; ponieważ te społeczności nie roszczą sobie żadnego prawa do rządzenia wolą – głoszą, że jedyne co robią to nauczają. Są podobne do starożytnych szkół i ich nauczanie jest pewnym typem chrześcijańskiej filozofii. Prezentują swe doktryny tym, którzy chcą słuchać i jeśli po wysłuchaniu szczęśliwym trafem zgadzają się z nimi to z nimi zostają: jeśli nie, to idą swoją drogą. Ale gdzie jest panowanie nad wolą? Czy mogą powiedzieć: "W imię Boże i pod karą grzechu śmiertelnego musisz wierzyć, że Bóg stał się człowiekiem i nasz wcielony Pan sam Siebie złożył w ofierze na ołtarzu, że jest siedem Sakramentów ustanowionych przez Syna Bożego i że one wszystkie przekazują łaskę Ducha Świętego"? Dopóki nie posiadają władzy nad wolą, jak również nad intelektem są tylko szkołą, a nie królestwem. Otóż to jest cecha całkowicie nieobecna w każdej społeczności, która nie może utrzymywać, że rządzi w imię naszego Boskiego Pana i Jego Boskim głosem; i dlatego Kościół Boży różni się od wszystkich innych społeczności tym w szczególności, iż nie jest jedynie wspólnotą ludzi dobrowolnie łączących się ze sobą, lecz jest królestwem. Posiada władzę prawodawczą; cały ciąg jego soborów obradujących od tysiąca ośmiuset lat zasiadał, rozważał i dekretował z najwyższą powagą i majestatem królewskiego parlamentu. Ma władzę wykonawczą, która wykonuje i egzekwuje dekrety tych soborów z całym opanowaniem i kategorycznością decyzji królewskiej woli. Kościół Boży jest dlatego królestwem wewnątrz królestwa; i z tego właśnie powodu przywódcy i książęta tego świata są zazdrośni. Mówią "Nolumus hunc regnare super nos – nie chcemy by ten człowiek nad nami panował". Dzieje się tak dokładnie dlatego, że Syn Boży gdy przyszedł, założył królestwo na ziemi i stąd, w każdym kraju, w każdym narodzie Kościół katolicki rządzi na mocy autorytetu powszechnego Kościoła Bożego. W Anglii na przykład, mała i wzgardzona trzódka katolików zjednoczonych pod kierownictwem liczącej sobie dziesięć lat hierarchii, opierając się na Stolicy Apostolskiej jako swym centrum, przemawia i rządzi z suwerennością wywodzącą się od całego Kościoła Bożego. Dlatego też, dziesięć lat temu tamtejsza atmosfera społeczna była rozdzierana i nękana wrzawą o "papieskiej agresji". Instynkt świeckich władców zdawał sobie sprawę, że nie była to zwykła chrześcijańska filozofia, którą przywiało z obcych krajów, lecz rząd, potęga i suwerenność. Również z tej przyczyny, radykalna szkoła liberalna – ci, którzy domagają się tolerancji dla każdej formy opinii i uczą, że urząd świeckiego przywódcy nigdy nie powinien wchodzić w spory religijne, ale że wszystkim ludziom powinna być pozostawiona wolność wiary i że sumieniu każdego człowieka powinna być przyznana swoboda w obliczu Boga – nawet oni czynią jeden wyjątek i w najdziwniejszej sprzeczności ze wszystkimi swoimi zasadami lub przynajmniej deklaracjami utrzymują, że skoro Kościół katolicki jest nie tylko formą doktryny lecz także potęgą albo władzą, to musi być wyłączony z ogólnej tolerancji. I to jest właśnie pole przyszłego konfliktu. To właśnie jest powodem dla którego arcybiskupi Kolonii, Turynu, Cagliari, itp., udali się pewnego dnia na wygnanie; przyczyną, że w tym momencie wakuje dziewiętnaście biskupich urzędów na Sardynii. Przyczyną usuwania obecnie we Włoszech biskupów ze swoich urzędów jest to, że zamiast katolickiej prawdy ugruntowała się na tej ziemi protestancka religia, podobnie jak w Anglii gdzie urzędy zajmowane niegdyś przez biskupów Kościoła powszechnego są teraz zajmowane przez tych, których to monarchowie Anglii, a nie monarchowie Wikariusza Jezusa Chrystusa wybrali i osadzili na tych miejscach. To ta sama stara rywalizacja, stara jak samo chrześcijaństwo, która istniała od samego początku, najpierw z pogaństwem, potem z heretykami, dalej ze schizmatykami i znów z niewiernymi i będzie tak trwać do końca. Bliski jest dzień, kiedy narody świata, teraz tak spokojne i pokojowe w bezruchu swej powszechnej obojętności łatwo mogą się ocknąć i prawa karne kolejny raz mogą znaleźć się w ich kodeksach.

 

3. Wiedzie to wprost do znaków, które według proroka oznaczają prześladowania czasów ostatecznych. Otóż, wspomina on o trzech rzeczach. W proroczej wizji przyszłości dostrzegł i odnotował te trzy oznaki. Pierwszy mówi o tym, że odjęta będzie ustawiczna ofiara; następny, że sanktuarium okupowane będzie przez ohydę czyniącą spustoszenie; a trzeci, że "moce" i "gwiazdy" jak to określa, będą zrzucone: i tylko na te trzy objawy zwrócę uwagę.

 

A zatem, przede wszystkim, co oznacza "odjęcie ustawicznej ofiary"?

 

W pewien sposób ofiara została odebrana przy zniszczeniu Jerozolimy. Ofiara świątynna, tj., ofiara z baranka, składana rano i wieczorem w Świątyni Boga została całkowicie zniesiona wraz ze zniszczeniem samej Świątyni. Otóż prorok Malachiasz tak mówi: "Bo od wschodu słońca aż do zachodu wielkie jest imię moje między narodami, i na każdym miejscu poświęcają i ofiarują imieniu memu ofiarę czystą" (7). Ten ustęp z wypowiedzi proroka był objaśniany przez Ojców Kościoła – począwszy od św. Ireneusza, św. Justyna Męczennika i sam nie wiem ilu jeszcze innych – w ten sposób, że jest to ofiara Świętej Eucharystii, prawdziwego Baranka Wielkanocnego, która zajęła miejsce wzorca – a mianowicie, ofiara jaką złożył z siebie samego na Kalwarii Jezus Chrystus, nieustannie odnawiana i na zawsze nieprzerwanie kontynuowana w ofierze składanej na ołtarzu. Czy ta nieustanna ofiara została odebrana? Ta, która była jej figurą w dawnych czasach została już zabrana. Lecz czy rzeczywistość została odjęta? O ile mi wiadomo to wszyscy bez wyjątku Święci Ojcowie, którzy pisali na temat Antychrysta i omawianych proroctw Daniela – i to zarówno Ojcowie wschodni jak i zachodni, Kościoła greckiego i łacińskiego – wszyscy jednomyślnie głoszą, że przy końcu świata, podczas panowania Antychrysta ustanie święta ofiara ołtarza (8). W dziele o końcu świata przypisywanym św. Hipolitowi, po długim opisie nieszczęść towarzyszących czasom ostatecznym czytamy co następuje: "Kościoły będą zawodzić wielkim lamentem, bo nie będzie już więcej składania ofiary, ani kadzidła, ani oddawania czci, które by było miłe Bogu. Święte budowle kościołów będą niczym rudery, a drogocenne ciało i krew Chrystusa będą wówczas niedostrzegalne; liturgia zaniknie; ustaną śpiewy psalmów; czytania Pisma Świętego nie będą więcej słyszane. Na ludzi spadną ciemności, żałoba i nieszczęście" (9). Kościół będzie wówczas rozproszony, wygnany na odludzie i będzie przez jakiś czas, jak to było na początku, niewidzialny, ukryty w katakumbach, w jaskiniach, w górach, schowany w ukryciu; na pewien czas będzie zmieciony, jak już był, z oblicza ziemi. Takie jest powszechne świadectwo Ojców pierwszych wieków. Czy kiedykolwiek zdarzyło się już coś, co można by nazwać zapowiedzią albo zwiastunem takiego jak to zdarzenia? Spójrzcie na Wschód. Mahometański przesąd, który pojawił się w Arabii i rozprzestrzenił na Palestynę i Azję Mniejszą, region Siedmiu Kościołów i Egipt, Afrykę północną – ojczyznę św. Augustyna, św. Cypriana, św. Optata – a w końcu przeniknął do Konstantynopola, gdzie wkrótce stał się dominującym, we wszystkich tych miejscach prześladował i niszczył kult i ofiarę Jezusa Chrystusa. Muzułmański zabobon w obecnej chwili trzyma we władaniu mnóstwo chrześcijańskich kościołów pozamienianych na meczety, z których usunięta już została nieustająca ofiara, a ołtarz doszczętnie zniszczony. W Aleksandrii i w Konstantynopolu stoją kościoły zbudowane dla chrześcijańskiego kultu, w których odkąd wyrugowano z nich ustawiczną ofiarę nie postała stopa żadnego chrześcijanina. Niewątpliwie widzimy w tym, przynajmniej po części wypełnienie tego proroctwa; tak dalece, że wielu interpretatorów będzie utrzymywać, że to Mahomet jest Antychrystem i że nikt inny nie ma przyjść. Bez wątpienia był on jednym z wielu prekursorów i wyobrażeń mającego nadejść Antychrysta. A teraz popatrzmy na świat zachodni: czy w jakimś kraju bezustanna ofiara została odebrana? – na przykład, w tych wszystkich kościołach protestanckich Niemiec, które niegdyś były katolickie, gdzie święta ofiara Mszy była codziennie składana? – jak kraje długie i szerokie: w Norwegii, Szwecji, Danii i połowie Szwajcarii, gdzie jest całe mnóstwo wiekowych kościołów katolickich – przez całą Anglię, w katedrach i kościołach parafialnych tego kraju budowanych po prostu po to by były przybytkami Jezusa Wcielonego w Świętej Eucharystii, sanktuariami wzniesionymi dla składania Świętej Ofiary? Co jest charakterystyczną cechą reformacji, jak nie odrzucenie Mszy i wszystkiego co z nią związane, co ogłoszono w trzydziestu dziewięciu artykułach kościoła anglikańskiego nazywając wszystko bluźnierczymi bajkami i niebezpiecznymi oszustwami? Znamienną cechą protestanckiej reformacji jest nade wszystko zniesienie nieustannej ofiary. Widzimy zatem, że to proroctwo Daniela już się wypełniło zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie – niejako na dwóch skrzydłach; podczas gdy w sercu chrześcijaństwa Święta Ofiara wciąż jest składana. Czymże jest wielki zalew niewiary, rewolucji i anarchii jakie obecnie podkopują fundamenty chrześcijańskiego społeczeństwa nie tylko we Francji, lecz także we Włoszech i otaczają Rzym, centrum i sanktuarium katolickiego Kościoła, jak nie obrzydliwością pustoszącą sanktuarium i odbierającą bezustanną ofiarę? Tajne stowarzyszenia już dawno temu podkopały i przeniknęły chrześcijańskie społeczeństwo Europy i w chwili obecnej przedzierają się w kierunku Rzymu, tego centralnego ogniska całego ładu chrześcijańskiego na świecie. Proroctwo ma się dopiero wypełnić i to co widzimy już po obu skrzydłach zobaczymy też w samym centrum, a wielka armia Kościoła Bożego zostanie na czas jakiś rozproszona. Przez pewien czas będzie się wydawać, że została pokonana, a potęga wrogów wiary na jakiś czas wzięła górę. Bezustanna ofiara będzie odjęta i sanktuarium podeptane. Cóż może być bardziej dosłownie "ohydą spustoszenia" jeśli nie herezja, która usunęła z ołtarza obecność Boga żywego? Gdybyście chcieli zrozumieć to proroctwo o spustoszeniu, wejdźcie do kościoła, który był kiedyś katolicki, a gdzie teraz nie ma żadnego śladu życia; stoi pusty, niezamieszkały, bez ołtarza, bez tabernakulum, bez obecności Jezusa. A to co już wydarzyło się na Wschodzie i na Zachodzie rozprzestrzenia się aż do ogniska katolickiej jedności.

 

Protestancki duch Anglii i schizmatycki duch nawet w krajach z nazwy katolickich pobudzają w obecnej chwili wielki antykatolicki ruch we Włoszech. Rzeczywistym, napędzającym motywem jest wrogość do Stolicy Apostolskiej. I tak dochodzimy do trzeciego znaku, zrzucenia "książęcia siły" tzn., Boskiego autorytetu Kościoła, a specjalnie tego w którego osobie jest on ucieleśniony czyli Wikariusza Jezusa Chrystusa. Bóg wyposażył go w najwyższą władzę i dał mu dom i dziedzictwo na ziemi. Świat jest zdeterminowany by go usunąć i nie dać mu żadnego miejsca gdzie by mógł złożyć głowę. Rzym i Państwo Kościelne są dziedzictwem Wcielenia. Świat jest zdecydowany przepędzić z ziemi Wcielenie. Nie ścierpi dopóki będzie posiadało nawet tylko tyle własności by mogło na niej postawić swą stopę. Taka jest prawdziwa interpretacja antykatolickiego ruchu we Włoszech i w Anglii: "Tolle hunc de terra" (10). Detronizacja Wikariusza Chrystusa jest detronizacją hierarchii Kościoła powszechnego i publicznym odrzuceniem Obecności i Panowania Jezusa.

 

4. A teraz, jeśli już jestem zobligowany by nieco wkroczyć w przyszłość, to ograniczę się do nakreślenia bardzo ogólnego jej zarysu. Bezpośrednim dążeniem wszystkich wydarzeń, które dziś widzimy jest wyraźnie to, by zniszczyć na całym świecie katolicką formę kultu. Widzimy już, że każdy europejski rząd wyklucza religię ze swoich publicznych działań. Władze świeckie same się hańbią: rząd jest bez religii; a jeżeli rząd jest bez religii, to edukacja musi być bez religii. Widzimy to już w Niemczech i we Francji. Raz po raz usiłuje się do tego doprowadzić w Anglii. Rezultatem tego może być nic innego jak tylko przywrócenie czysto naturalnego społeczeństwa tzn., rządy i potęgi światowe, które dotychczas były podporządkowane przez Kościół Boży wierze chrześcijańskiej, posłuszeństwu prawom Bożym i jedności Kościoła, zbuntowawszy się przeciw temu i zhańbiwszy powróciły do swego naturalnego stanu.

 

Prorok Daniel tak mówi w dwunastym rozdziale: "wielu będzie wybranych i wybielonych i jako ogień doświadczonych, a bezbożni bezbożnie czynić będą i nie zrozumieją wszyscy bezbożnicy, ale uczeni zrozumieją" (11) tj., wielu, którzy znali wiarę porzuci ją przez apostazję. "I z uczonych niektórzy upadną" (12) tj., odpadną od wierności Bogu. A jak się to stanie? Częściowo z obawy, częściowo przez podstęp, częściowo z powodu tchórzostwa; częściowo dlatego, że nie potrafią walczyć w obronie niepopularnej prawdy w obliczu rozpowszechnionego kłamstwa; częściowo ze względu na nieprzychylną pogardliwą opinię publiczną, taką jak w tym kraju i we Francji, wszystko to zatem tak ujarzmia i przestrasza katolików, że nie ważą się wyznawać swych zasad, a w ostateczności nie mają odwagi nawet ich zachować. Stają się wielbicielami i czcicielami materialnego dobrobytu protestanckich krajów. Widzą handel, produkcję, rolnictwo, kapitał, naukę stosowaną, niezwyciężone armie i floty panujące na morzach i masowo zaczynają to wszystko wychwalać i mówić: "Nie ma nic wspanialszego od tej wspaniałej protestanckiej Anglii". Dlatego też porzucają swą wiarę i stają się materialistami, szukając bogactwa i potęgi tego świata, oślepieni i przytłoczeni wielkością kraju, który zrzucił z siebie wierność wobec Kościoła.

 

5. Otóż ostatecznym skutkiem tego wszystkiego będzie prześladowanie, którego opisania się nie podejmuję. Wystarczy by wam przypomnieć słowa naszego Boskiego Mistrza: "Brat wyda brata na śmierć"; będzie to prześladowanie kiedy to żaden człowiek nie oszczędzi swojego sąsiada, gdy potęgi tego świata będą dawać taki upust zemście na Kościele Bożym jakiego dotąd świat nigdy jeszcze nie widział. Słowo Boże mówi nam, że przy końcu czasów potęga tego świata stanie się tak nieodparta i tak triumfująca, że Kościół Boży pogrąży się pod jego ręką, że dla stawienia oporu potędze i mocy przeciwnika nie doczeka się pomocy ani od cesarzy, ani od królów, ani od książąt, ani od parlamentów, ani od narodów czy ludów. Będzie pozbawiony ochrony. Wyniszczony, bezradny i zdruzgotany i będzie leżał zakrwawiony u stóp możnych tego świata. Czy wydaje się to nieprawdopodobne? Cóż zatem widzimy w chwili obecnej? Spójrzcie na katolicki, rzymski Kościół na całym świecie. Czy był kiedykolwiek bardziej podobny do swej Boskiej Głowy w godzinie gdy Jego ręce i nogi zostały skrępowane przez tych którzy Go zdradzili? Popatrzcie na Kościół katolicki, wciąż niezależny, pokładający nadzieję w opiekę Boską, a mimo tego odrzucony przez narody świata; na Ojca Świętego, Wikariusza naszego Boskiego Pana, teraz wyszydzonego, wzgardzonego, lekceważonego, zdradzonego, opuszczonego, obrabowywanego z jego własności, a nawet tych, którzy mogliby go obronić – pomordowanych. Czy kiedykolwiek wcześniej – pytam – znajdował się Kościół Boży w słabszym stanie, był w oczach ludzi i w tym naturalnym porządku bardziej mizerny, niż ma to miejsce dzisiaj? I skąd miałoby przyjść oswobodzenie? Czy istnieje na ziemi jakaś siła zdolna do interwencji? Czy jest gdzieś jakiś król, książę albo inny możnowładca posiadający dość potęgi by użyć czy to swej woli czy też swego miecza dla ochrony Kościoła? Nie, nie ma ani jednego; i przepowiedziano, że tak się stanie. Ani też nie musimy tego pragnąć, gdyż wolą Bożą zdaje się być co innego. Ale jest Jedna Potęga, która zniszczy wszystkich przeciwników; jest Jedna Osoba, która porazi i zetrze w proch wszystkich wrogów Kościoła, ponieważ On jest tym, który strawi Swych wrogów "Duchem ust Jego" i zniszczy ich "blaskiem Swego przyjścia". Zdaje się jak gdyby Syn Boży był zazdrosny o to, by to On a nie ktoś inny dochodził Jego praw. Dla Siebie zastrzegł rozstrzygnięcie tej ostatniej bitwy; podjął wyzwanie jakie Mu rzucono; a proroctwo w tym względzie jasno i wyraźnie mówi, że ostateczne pokonanie zła będzie Jego dziełem; nie dokona go żaden człowiek, lecz Syn Boży; a wszystkie narody świata będą wiedzieć, że tylko On jest Królem i że tylko On jest Bogiem. W Księdze Apokalipsy czytamy (13) o mieście Rzymie, że w pysze serca powiedziało: "siedzę jak królowa i nie jestem wdową i smutku nie zaznam. Dlatego w jednym dniu przyjdą na nią plagi, śmierć i smutek i głód i ogniem będzie spalona, gdyż mocny jest Bóg, który ją osądzi". Kilku największych pisarzy Kościoła mówi nam, że według wszelkiego prawdopodobieństwa przy ostatecznym pokonaniu wrogów Boga zniszczone zostanie miasto Rzym; będzie drugi raz ukarane przez Boga Wszechmocnego, jak to było na początku. Nie było nigdy na świecie zniszczenia porównywalnego z zagładą Rzymu w czasach starożytnych. Pisze o tym św. Grzegorz Wielki: "jeszcze całkiem niedawno Rzym jawił się panem świata; czym jest teraz wszyscy widzimy. W zdruzgotanym wielorakimi i bezgranicznymi nieszczęściami, wyludnieniem, najazdami wrogów, częstością zniszczeń, widzimy w Rzymie spełnienie słów Proroka na temat miasta Samarii... Gdzie jest senat? Gdzie jest teraz lud? Kości zwietrzałe, a ciało strawione. Wygasnął cały przepych jego doczesnej wielkości. Rozpadła się cała jego struktura. A my, mniejszość jaka się ostała, dzień po dniu jesteśmy niepokojeni przez miecz i niezliczone udręki... Rzym jest pusty i wypalony... jego lud upadł i nawet jego ściany się walą... Gdzie są teraz ci, którzy radowali się niegdyś jego sławą? Gdzie się podziała ich okazałość, gdzie ich duma, gdzie ich ustawiczne i nieumiarkowane zabawy?" (14). Nigdy nie było ruiny podobnej upadkowi wielkiego Miasta Siedmiu Wzgórz, kiedy wypełniły się słowa proroctwa: "Upadł Babilon" – jak "wielki kamień młyński w morze wrzucony".

 

Pisarze Kościoła mówią nam, że w czasach ostatecznych miasto Rzym prawdopodobnie odstąpi od Kościoła i Wikariusza Jezusa Chrystusa i Rzym zostanie ponownie ukarany, ponieważ odwróci się od niego; a Boży sąd spadnie na miejsce, z którego on niegdyś rządził narodami świata. Cóż bowiem czyni Rzym świętym jeśli nie obecność Wikariusza Jezusa Chrystusa? Co takiego posiada, co mogłoby być miłe Bogu, z wyjątkiem jedynie obecności Zastępcy Jego Syna? Niech tylko Kościół Chrystusowy opuści Rzym, a Rzym już dłużej nie będzie miły Bogu jak niegdyś Jerozolima. Jerozolima, Miasto Święte wybrane przez Boga zostało odrzucone i strawione przez ogień, ponieważ ukrzyżowało Boga Chwały; i miasto Rzym, które od tysiąca ośmiuset lat jest siedzibą Wikariusza Jezusa Chrystusa jeśli dopuści się odstępstwa, jak niegdyś Jerozolima, to będzie skazane na podobne potępienie. I dlatego, pisarze Kościoła mówią nam, że miasto Rzym nie posiada żadnego przywileju za wyjątkiem jedynie, że przebywa tam papież; i jeśli stanie się niewierne, to te same kary, które spadły na Jerozolimę – mimo, że uświęcona była obecnością Syna Bożego, samego Mistrza, a nie jedynie Jego ucznia – spadną tak samo na Rzym.

 

Ponieważ odstępstwo miasta Rzymu od Wikariusza Chrystusa i jego zniszczenie przez Antychrysta mogą dla wielu katolików stanowić pewną nowość, to uważam za stosowne przytoczenie tekstów teologów cieszących się najwyższą reputacją. Po pierwsze – Malvenda, który pisząc specjalnie na ten temat stwierdza, że w opinii takich autorów jak: Ribera, Gaspar Melus, Viegas, Suarez, Bellarmin i Bosius Rzym odstąpi od wiary, wypędzi Wikariusza Chrystusa i powróci do starożytnego pogaństwa. (15) Oto słowa samego Malvendy:

 

"Lecz w czasach ostatecznych sam Rzym powróci do starożytnego bałwochwalstwa, potęgi i imperialnej wielkości. Wyrzuci swojego Papieża, zupełnie odstąpi od wiary chrześcijańskiej, będzie straszliwie prześladować Kościół, przelewać krew męczenników w sposób bardziej nieludzki niż kiedykolwiek i odzyska swój uprzedni stan wielkiego bogactwa, większy nawet niż istniał za jego pierwszych władców".

 

Lessius mówi: "W czasach Antychrysta Rzym będzie zniszczony, jak to wyraźnie widzimy w trzynastym rozdziale Apokalipsy" (16) i jeszcze: "Niewiasta, którą widzieliście to wielkie miasto panujące nad królami ziemi, co symbolizuje Rzym w jego bezbożności, takiej jaka istniała za czasów św. Jana i jaka będzie znowu przy końcu świata". Z kolei Bellarmin: "W czasach Antychrysta, Rzym zostanie spustoszony i spalony, jak dowiadujemy się z szesnastego wiersza siedemnastego rozdziału Apokalipsy" (17). Powyższe słowa jezuita Erbermann komentuje następująco: "Wraz z Bellarminem wszyscy wyznajemy, że na krótko przed końcem świata lud rzymski powróci do pogaństwa i wypędzi rzymskiego Papieża".

 

Viegas omawiając osiemnasty rozdział Apokalipsy, stwierdza: "Rzym, w czasach ostatnich, po tym, jak odstąpi od wiary dojdzie do wielkiej potęgi i przepychu bogactwa i jego wpływ rozprzestrzeni się szeroko po całym świecie i niezwykle rozkwitnie. Żyjąc w luksusie i obfitości wszelkich dóbr będzie czcił idole i popadnie w najróżniejsze rodzaje zabobonów oddając cześć fałszywym bogom. A z powodu ogromnego przelewu krwi męczenników za czasów imperium, Bóg pomści ich z najwyższą surowością i sprawiedliwością i Rzym zostanie całkowicie zniszczony i spalony przez przeokropny, niszczycielski pożar".

 

I wreszcie, Korneliusz a Lapide podsumowuje to co można uznać za wspólną interpretację teologów. Omawiając tenże osiemnasty rozdział Apokalipsy, tak mówi:

 

"Należy przyjąć, że te rzeczy dotyczą miasta Rzymu, nie tego który jest, ani tego który był, lecz tego który będzie przy końcu świata. Gdyż wówczas miasto Rzym powróci do swej minionej sławy jak również do swego bałwochwalstwa i innych grzechów i stanie się takim jakim było w czasach św. Jana za panowania Nerona, Domicjana, Decjusza, etc. Jako że z miasta chrześcijańskiego znów stanie się pogańskie. Wypędzi chrześcijańskiego Papieża i wiernych mu oddanych. Będzie prześladować i zabijać ich... Dorówna pogańskim cesarzom w prześladowaniach wymierzonych w chrześcijan... Albowiem już to widzieliśmy, Jerozolima była najpierw pogańska pod rządami Kananeńczyków; następnie wierna pod panowaniem żydów; z kolei, chrześcijańska za czasów apostolskich; potem, ponownie pogańska pod rządami Rzymian; i wreszcie, saraceńska pod panowaniem tureckim".

 

Takie jak twierdzą będą dzieje Rzymu: pogaństwo za cesarzy, chrześcijaństwo za Apostołów, wierność za Papieży, apostazja za rewolucji i pogaństwo za Antychrysta. Tylko Jerozolima mogła zgrzeszyć tak bardzo i upaść tak nisko: gdyż tylko Jerozolima dostąpiła takiego wybrania, oświecenia i uświęcenia. I tak jak żaden lud nie był nigdy tak zaciekły w prześladowaniach Jezusa jak Żydzi, to obawiam się, że również nikt nie będzie tak bezlitosny wobec wiary jak Rzymianie.

 

Nie próbowałem opisywać przyszłych wydarzeń prócz szkicowego ich nakreślenia i nigdy nie próbowałem wskazywać, kim będzie osoba, która tego dokona. Na ten temat nic nie wiem; ale opierając się na Słowie Bożym oraz interpretacjach Kościoła jestem zdolny z największą pewnością wskazać te wielkie zasady, które pozostają w konflikcie po obu stronach. Rozpocząłem od pokazania wam, że Antychryst i ruch antychrześcijański są naznaczone tymi znamionami; po pierwsze, schizma od Kościoła Bożego; po drugie, zanegowanie jego Boskiego i nieomylnego głosu; i po trzecie, zanegowanie Wcielenia. Jest to zatem, bezpośredni i śmiertelny wróg Jednego, Świętego, Katolickiego i Rzymskiego Kościoła – jedności, którą chce zniszczyć każda schizma, jedynego organu Boskiego głosu Ducha Bożego, przybytku i sanktuarium Wcielenia oraz nieustannej ofiary.

 

I w końcu przejdę do zakończenia. Ludzie powinni przyjrzeć się swoim zasadom. Muszą dokonać wyboru między dwoma rzeczami, między wiarą w nauczyciela przemawiającego nieomylnym głosem, stojącego na czele jedności, która teraz, tak jak na początku łączy narody świata albo duchem pokawałkowanego chrześcijaństwa będącego źródłem nieładu, a kończącego się niewiarą. Oto prosty wybór, do którego wszyscy jesteśmy zmuszeni i między nimi musimy rozstrzygnąć.

 

Codzienne wydarzenia coraz dalej i dalej wiodą ludzi po ścieżce, na którą wkroczyli. Z każdym dniem ludzie są coraz bardziej podzieleni. To czasy odsiewu. Nasz Boski Pan stoi w Kościele: "A jego wiejadło w ręce jego i wyczyści boisko swoje i zgromadzi pszenicę swą do gumna, plewy zaś spali ogniem nieugaszonym" (18). To czas próby, gdy "niektórzy uczeni upadną" i tylko ci się uratują, którzy do końca będą niezłomni. Dwaj wielcy przeciwnicy gromadzą swe siły przed ostatecznym starciem – może to nie nastąpić w naszych czasach, może to nie nastąpić w czasach, które po nas przyjdą, lecz jedna rzecz jest pewna, że jesteśmy teraz tak samo poddani próbie jak będą jej poddani ci, którzy będą żyć w czasach gdy dojdzie do tego konfliktu. Jako że tak samo jak pewne jest, iż Syn Boży króluje na wysokościach i będzie panować "aż położy wszystkich Swych wrogów pod Swymi stopami", tak samo pewne jest, że każdy, kto podniesie piętę albo skieruje broń przeciw Jego wierze, Jego Kościołowi albo Jego Zastępcy na ziemi podzieli karę przeznaczoną Antychrystowi, któremu służy.

 

Henry Edward kard. Manning

 

Z języka angielskiego tłumaczył Mirosław Salawa

 

–––––––––––

 

 

Tekst oryginalny w: The Present Crisis of the Holy See Tested by Prophecy. Four Lectures by Henry Edward Manning, D. D., London MDCCCLXI (1861).

 

Przypisy:

(1) Mk 13, 12.

 

(2) Dan. 7, 25.

 

(3) Dan. 8, 10. 11.

 

(4) Dan. 9, 27.

 

(5) Apok. 13, 7.

 

(6) Dz. Ap. 25, 18. 19.

 

(7) Mal. 1, 11.

 

(8) Malvenda, De Antichristo, lib. VIII, cap. 4, &c.

 

(9) Liber de Consummatione Mundi, przypisywane św. Hipolitowi, n. 34.

 

(10) "Zgładź z ziemi takiego!" (Dz. Ap. 22, 22).

 

(11) Dan. 12, 10.

 

(12) Dan. 11, 35.

 

(13) Apok. 18, 7. 8.

 

(14) Św. Grzegorz, lib. II, homilia VII, in Ezechielem.

 

(15) Malvenda, De Antichristo, lib. IV, cap. 5.

 

(16) Lessius, De Antichristo, demonstratio XII.

 

(17) Bellarmin, De Summo Pontifice, lib. IV, cap. 4.

 

(18) Mt. 3, 12.

 


 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMIX, Kraków 2009

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: