Za Przyczyną Maryi

Przykłady opieki Królowej Różańca św.

SŁOWO WSTĘPNE

Słowa poruszają, ale przykład pociąga. Tak jest w życiu, – tak jest w nauczaniu prawdy. Jeśli mowę, wykład, kazanie, zachętę poprzemy dobrym "przykładem", jakimś "zdarzeniem" – to słowa nasze głębsze wywrą wrażenie, prędzej poruszą wolę. Toteż "przykłady" opieki Najśw. P. Maryi zwłaszcza zdziałane modlitwą Różańca św. mają zagrzać polskich czcicieli Maryi, Królowej Różańca św. większą gorliwością w odmawianiu i rozszerzaniu tej modlitwy, tak prostej a tak głębokiej, mają natchnąć ich większą ufnością do tej Opiekunki – dać im niemal pewność, że w chwilach trudnych i ciężkich ich życia, a zwłaszcza w chwili śmierci, ta "Pocieszycielka utrapionych" ich nie opuści, ale z wydatną przyjdzie im pomocą.

Przykłady tutaj podane nie są nowe, tylko razem zebrane z wszystkich roczników czasopisma różańcowego pt. "Róża Duchowna" wychodzącego we Lwowie od r. 1898. Podzielono je według treści na 10 grup z uwzględnieniem legend i złotych myśli o Różańcu.

Jak w życiu ludzkim podobne są trudności czy to materialne czy to moralne, tak samo i przykłady, które są wzięte z życia, mają wiele między sobą podobieństwa, zwłaszcza umieszczone w tej samej grupie czy też podziałce. W każdej grupie zaś naprzód podane są te łaski, które są zdziałane w ogóle za wstawiennictwem Maryi, a następnie dopiero zdziałane za pośrednictwem Różańca św.

Oby "przykłady" szczególnej Opieki Najśw. P. Maryi wszędzie czy to w domu lub w szkole, na ambonie czy też w konfesjonale, na zebraniach różańcowych lub w przemowach na cześć Maryi jak najwięcej przyniosły duszom korzyści i roznieciły w sercach polskich prawdziwą miłość i głęboką ufność ku Maryi, Królowej Różańca św.

O. Czesław Kaniak OP
Św. Teol. Lektor.

Za Przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św., Przedruk z roczników Róży Duchownej (1898 – 1925), redagował O. Teodor Jakób Naleśniak św. Teologii Lektor Zakonu Kaznodziejskiego. Tom I. (Przykłady na maj). Lwów. Wydawnictwo OO. Dominikanów. 1926, ss. 5-6.

Powrót do spisu treści
"Za przyczyną Maryi"

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: