DUCH
ŚWIĘTEGO FRANCISZKA SALEZEGO
CZYLI
WIERNY OBRAZ MYŚLI I UCZUĆ TEGO ŚWIĘTEGO

CZĘŚĆ II

O MIŁOŚCI BOŻEJ

ROZDZIAŁ V
MIŁOŚĆ BOŻA NADAJE WARTOŚĆ WSZELKIM SPRAWOM NASZYM

Miłość Boga wedle przekonania naszego Świętego, nadaje prawdziwą wartość naszym czynom; w nich im więcej jest miłości, tym cenniejsze są one. Dobre uczynki nie oceniają się, jak sztuki złota, które im cięższe, tym większą mają wartość; podobne są one raczej do płomienia, który tym więcej jest czysty i jasny, im mniej zawiera dymu i wilgoci.

Błądzą ci, którzy oceniają wartość uczynków cnotliwych wedle ich naturalnej dobroci, wedle trudności wykonania ich, albo też wedle zewnętrznej ich świetności; albowiem prawdziwa ich zacność płynie z łaski a nie z natury.

Przyznać jednak należy, że, co się tyczy chwały podrzędnej, wypadkowej świetności albo trudności w stanie łaski dokonanego czynu, zasługują na odpowiednie uznanie; ale w oczach ludzi mają one szczególną wartość i rozgłos, są wielce cenione i wychwalane. Istotna zaś chwała każdego dobrego czynu zasadza się wyłącznie i jedynie na miłości.

Raz, w obecności naszego Świętego, zarzucano Zakonowi nawiedzenia zbytnią łagodność jego reguły. Święty na to tak odpowiedział: "Kto więcej miłuje, ten będzie więcej umiłowany, ten będzie więcej uwielbiony w niebie". W końcu dodał: "Nagroda przeznaczona jest samej tylko miłości". Bez miłości wszystkie cnoty są niedoskonałe i nie mogą wprowadzić nas do nieba.

Duch Świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego. Tłumaczył z francuskiego ks. Adolf Pleszczyński K. Ś. T., Warszawa 1882, ss. 59-60.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2006

Powrót do spisu treści
Ducha św. Fr. Salezego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: