DUCH
ŚWIĘTEGO FRANCISZKA SALEZEGO
CZYLI
WIERNY OBRAZ MYŚLI I UCZUĆ TEGO ŚWIĘTEGO

CZĘŚĆ II
O MIŁOŚCI BOŻEJ

ROZDZIAŁ VII
PRZYKŁAD

Wszystkie sprawy, wszystkie zamiary i pragnienia św. Biskupa miały za cel jedyny – miłość Boga, i to właśnie jest najwyższym stopniem doskonałości chrześcijańskiej, tak w tym jak i w przyszłym życiu; kto by jej szukał gdzie indziej, myliłby się bardzo. Następujące dwa wyjątki z pism Świętego potwierdzą powyższe zdanie.

"Dałby to Bóg w nieskończonej dobroci swojej, pisze on w jednym ze swoich listów, aby miłość Jego była najpierwszą i największą miłością naszą. Ale kiedyż to się stanie, że nas ta miłość pochłonie i ogarnie całe nasze życie, abyśmy zupełnie obumarli samym sobie, a żyli całkowicie w Bogu! O! niech Jemu samemu będzie cześć, chwała i błogosławieństwo na wieki".

Drugi ustęp brzmi tak:

"O! zaiste, gdybym wiedział, że w sercu moim znajduje się choćby jedna nić uczucia, które by nie było z Boga, w Bogu i dla Boga: wyrwałbym ją natychmiast; wolałbym nawet nie istnieć wcale, aniżeli istnieć, a w czymkolwiek nie należeć do Boga zupełnie i bez granic. Gdybym wiedział, że znajduje się we mnie choćby najmniejsza cząstka, która by nie była naznaczona znamieniem Jezusa Chrystusa, wydarłbym ją natychmiast z siebie i odrzucił precz, wedle tego, co naucza Ewangelia św., że trzeba wyłupić oko, odciąć rękę albo nogę, gdy one nas gorszą".

Wszystko, co nie było całkowicie Bogiem i w Bogu, dla Boga i według Boga, nie tylko poczytywał on za nic, ale miał nawet do tego wstręt wielki. Pamiętał on zawsze o tych słowach naszego Boskiego Mistrza: ktoć nie jest ze mną, przeciw mnie jest (1), i na nich opierał to zdanie, które często powtarzał: że dla pomnożenia w sobie miłości Bożej, potrzeba aby pragnienie jej ciągle w sercu wzrastało, wzrastać zaś ono może tylko wtedy, gdy pozbywać się będziemy wszelkich innych pragnień.

(Zobacz, co naucza w tym przedmiocie św. Biskup w swoim Traktacie o miłości Boskiej, Księga XII, Rozdz. 2 i 3).

Duch Świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego. Tłumaczył z francuskiego ks. Adolf Pleszczyński K. Ś. T., Warszawa 1882, ss. 62-63.

Przypisy:

(1) Łk. XI, 23.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2006

Powrót do spisu treści
Ducha św. Fr. Salezego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: