DUCH

ŚWIĘTEGO FRANCISZKA SALEZEGO

 

CZYLI

 

WIERNY OBRAZ MYŚLI I UCZUĆ TEGO ŚWIĘTEGO

 

CZĘŚĆ VI

 

O POKORZE

 

ROZDZIAŁ III

 

ULUBIONE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ŚW. BISKUPA

 

Pytano pewnego razu św. Biskupa, które też z ośmiu błogosławieństw ewangelicznych zdawało mu się najwyborniejsze i najbardziej odpowiada­jące jego upodobaniu.

 

Ten, który się go o to pytał, był pewien, że to będzie drugie błogosławieństwo: błogosławieni cisi; tymczasem Święty wygłosił ostatnie: błogosła­wieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedli­wości.

 

Czynię ten wybór, rzekł nasz Święty, dlatego, że życie tych, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, jest całkowicie ukryte w Bogu z Jezusem Chrystusem, i najdoskonalej odpowiada życiu Zbawiciela, prześladowanego ciągle dla spra­wiedliwości, chociaż ją wykonywał zawsze i we wszystkim.

 

Tacy ukryci są rzeczywiście w skrytości obli­cza Boskiego, gdyż zdają się światu złymi, a są dobrymi; uważani są za umarłych, a oni żyją; za ubogich, a oni są bogaci; za nierozumnych, a oni są mędrcami; na koniec są oni wzgardzonymi u lu­dzi, a błogosławionymi u Boga.

 

Ach! mówił jeszcze, gdyby mi łaska Boża użyczyła jakiego daru sprawiedliwości, albo gdyby sprawiła co dobrego we mnie albo przeze mnie: pragnąłbym, aby w dzień sądu, gdy wszystkie skrytości serc będą odkryte, Bogu jednemu znane były moje dobre sprawy; a zaś nieprawości moje aby poznały wszystkie stworzenia. Życzenie to godne zaiste duszy, przejętej najgłębszą pokorą, wywołało z ust Biskupa Bellejskiego ten okrzyk: O Boże! jak jesteś przedziwny w tych duszach, które napełniasz swą łaską! Jak cudowne są wynalazki Twojej świętej miłości!

 

 

Duch Świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego. Tłumaczył z francuskiego ks. Adolf Pleszczyński K. Ś. T., Warszawa 1882, ss. 180-181.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Kraków 2007

Powrót do spisu treści
Ducha św. Fr. Salezego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: