Ultra montes

W obronie papiestwa i nieomylności Kościoła rzymskiego

Habentes ergo pontificem magnum, qui penetravit caelos, Iesum Filium Dei, teneamus confessionem.
Mając tedy wielkiego arcykapłana, który przeniknął niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmyż przy wierze.
(Hebr. IV, 14)
 


"Videns autem diabolus templa daemonum deseri, et in nomen liberantis Mediatoris currere genus humanum, haereticos movit, qui sub vocabulo Christiano doctrinae resisterent Christianae, quasi possent indifferenter sine ulla correptione haberi in Civitate Dei, sicut Civitas confusionis indifferenter habuit philosophos inter se diversa et adversa sentientes. Qui ergo in Ecclesia Christi morbidum aliquid pravumque sapiunt, si correpti ut sanum rectumque sapiant, resistunt contumaciter, suaque pestifera et mortifera dogmata emendare nolunt, sed defensare persistunt; haeretici fiunt, et foras exeuntes habentur in exercentibus inimicis. Etiam sic quippe veris illis catholicis membris Christi malo suo prosunt, dum Deus utitur et malis bene, et diligentibus eum omnia cooperantur in bonum". (S. Augustinus, De Civitate Dei. XVIII. 51)

-------------------

"Widząc diabeł, że pustoszeją jego świątynie pogańskie i rodzaj ludzki podąża ku imieniowi Pośrednika-Oswobodziciela, heretyków pobudził, by ci, nosząc nazwę chrześcijan, wrogo stanęli przeciw nauce chrześcijańskiej, jak gdyby mogli być cierpiani obojętnie i bez nagany w Państwie Bożym, tak, jako w państwie pomieszania, gdzie bez różnicy przebywali filozofowie o różnych i wręcz przeciwnych sobie przekonaniach. – Otóż w Kościele Chrystusowym wszyscy, którzykolwiek się niezdrowych i skażonych zasad trzymają, jeśli pomimo upomnienia, by powrócili do zasad prawych i dobrych, uparcie się temu sprzeciwiają i zgubnych swoich a zatrutych nauk porzucić nie chcą, lecz trwają przy ich obronie, – stają się heretykami i uważani są za odpadłych od łona Kościoła do szeregów nieprzyjaciół, walczących z Kościołem. Ale i w ten sposób nawet, przewrotnością swoją pożytek przynoszą owym prawdziwym katolickim członkom Chrystusa, gdyż Bóg i złych ku dobremu używa i tym, co Go miłują, wszystko służy ku dobremu". (Św. Augustyn, O Państwie Bożym. XVIII. 51)

"Pod sztandarem Niepokalanej". Czasopismo rzymskokatolickie. Nr 67. Listopad 2015 (nowość)

Ks. Jakub Wujek SI. Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku

O. Mikołaj Avancini SI. Rok Chrystusowy czyli Rozmyślania na każdy dzień roku o życiu i nauce Pana naszego Jezusa Chrystusa ( Vita et doctrina Jesu Christi )

Ks. R. G. Clarke SI. Rozmyślania o życiu i nauce Pana Jezusa

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

NOWOŚCI. OSTATNIO DODANE TEKSTY (31 PAŹDZIERNIKA 2015)

"The Reign of Mary". Czy Franciszek jest prawdziwym papieżem? - dlaczego to ma znaczenie. ( PDF ) (Dopiero gdy stwierdzimy, że Kościół Vaticanum II nie jest Kościołem katolickim Papieża Piusa XII i jego poprzedników, a pretendenci do tronu papieskiego od 1958 roku nie byli prawdziwymi papieżami – tylko wtedy możemy powiedzieć, że Kościół katolicki nie zawiódł, ponieważ choć Kościół może być zaćmiony i choć pontyfikat prawdziwego Papieża może być uniemożliwiany albo opóźniany, posiadamy Boską gwarancję, że Kościół nigdy nie może głosić błędu ani prowadzić wiernych, którzy do niego należą na potępienie. Taki jest właśnie cały cel Kościoła! Lecz zamiast tych całkowicie katolickich i zdroworozsądkowych poglądów, zwolennicy stawiania oporu wolą głosić inną naukę. Dlaczego? Ponieważ nie chcą zaakceptować wniosku, że pretendenci do tronu papieskiego począwszy od śmierci Papieża Piusa XII w 1958 roku byli oszukańcami, a religia, której przewodzili nie jest religią Kościoła rzymskokatolickiego. Jednakże decyzja o odrzuceniu sedewakantyzmu na rzecz pokrętnej i zniekształconej nauki o Kościele i papiestwie dokonała się za straszliwą cenę płaconą przez dusze, ponieważ – jak to obecnie, ze smutkiem daje się zaobserwować – postawa "uznawać i sprzeciwiać się" okazała się być ślepą uliczką... Katolicyzm ma konsekwencje i jedną z tych konsekwencji jest to, że Jorge Bergoglio można nazwać wieloma określeniami, ale głowa Kościoła katolickiego do nich nie należy... Miejcie ufność w Bogu – udzieli wam wszelkich łask niezbędnych do wytrwania w cierpieniach jakie przyjdzie znosić na skutek stanu sede vacante w naszym umiłowanym Kościele (zob. I Tym. 2, 4)) (nowość)

P. Joannes Baptista Lohmann SI, P. Victor Cathrein SI. Vita Domini Nostri Jesu Christi e quatuor Evangeliis ipsis ss. librorum verbis concinnata. ("Faxit itaque Deus, ut quod unum nobis propositum erat, hic libellus aliquid in laudem ejus, qui est omnium bonorum fons, et in salutem animarum conferat. Id autem praeprimis in votis habemus, ut quotquot vitam Christi Domini meditantur, non tam de rivulis derivatis variorum librorum, quam de ipsa ss. Scriptura, seu ut verius dicam, de ipso Dominici pectoris fonte, quem in ss. Scriptura apertum habemus, hauriant aquam vivam salientem in vitam aeternam, cognitionem dico et amorem Domini Nostri Jesu Christi". – p. VII) (nowość, djvu)

Ks. Edward Górski. Jezus Chrystus w świetle Ewangelii. ("Poznać Chrystusa Pana, zrozumieć Jego naukę, swe życie ukształtować na wzór Jego życia, – to, bezsprzecznie, najszczytniejsze zadanie człowieka na ziemi. Cel to wzniosły dla wszystkich, a szczególniej dla kapłana. Otóż najdokładniej, najwznioślej postać Mistrza z Nazaretu jest przedstawiona w Ewangelii. Żaden, choćby najuczeńszy i najpiękniejszy, żywot Jezusa nie może zastąpić Ewangelii dla tej prostej przyczyny, że jest dziełem ludzkim... Przy wykładzie Ewangelii nasuwają się dwie metody. Można bowiem rozpatrywać systematycznie każdą Ewangelię z osobna, albo też jednocześnie omawiać zharmonizowane ustępy w równoległych kolumnach. Drugi sposób egzegezy bardziej nadaje się do seminarium, mniej bowiem zabiera czasu, a natomiast pomaga do szybszego zapoznania się z Ewangeliami. Praca niniejsza jest podręcznikiem do tego drugiego rodzaju egzegezy. Zadaniem jej ułatwić poznanie Jezusa. Jest to bowiem żywot Chrystusa Pana skreślony słowy ewangelistów. Ewangelia św. Jana stanowi chronologiczną ramę obrazu Jezusa, Ewangelie zaś św. Łukasza, św. Marka i św. Mateusza rozszerzając, pogłębiając i uzupełniając opowiadanie św. Jana, obrazowi nadają koloryt". – s. XII) (nowość, djvu)

O. Leon Pyżalski CSsR. Droga dziecięctwa duchownego. Rozmyślania na wszystkie dni roku. ("«Jeśli się nie staniecie jako dziatki, nie wnijdziecie do królestwa niebieskiego» – to słowo Boskiego Zbawiciela da się jak najdokładniej odnieść do czytania ksiąg świętych i usposobienia wewnętrznego, jakie do owocnego ich czytania jest niezbędne. Ewangelia święta, to istotnie skarb nad wszystkie skarby, to prawdziwe królestwo Boże, do którego wszakże dopuszcza się jedynie małe dziatki. Z prostotą więc dziecięcia, z jak najgłębszą pokorą, przystępuj, duszo wierna, do rozważania opowiadań ewangelicznych o życiu Zbawiciela i Jego Boskiej nauce. Pamiętając na słowo Jezusowe, że jedynie czyste serca Boga oglądają, czuwaj nad sumieniem swoim, by przez żal serdeczny natychmiast usuwać z niego każdą winę, która z natury swej mąci jasność wewnętrznego poznania i utrudnia przejęcie się prawdami Bożymi. Ilekroć zaś napotkasz miejsca trudniejsze, czyń jak ta mała dziecina, która nikogo innego nie prosi o wytłumaczenie rzeczy trudnych, jak tylko ukochaną swą matkę, ufając słowu jej bezwzględnie. Twą matką w porządku nadprzyrodzonym jest Kościół święty. O jego więc zdanie przede wszystkim pytaj, ilekroć potrzebować będziesz pomocy do zgłębienia Ewangelij świętych". – Część II, s. 7) (uzupełniono, djvu)

Ks. Michał Ignacy Wichert. Nauki katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach (uzupełniono)

Ks. Michał Ignacy Wichert. Nauki katechizmowe... O Obcowaniu Świętych. (Zostaje nam, abyśmy ostatnie słowa tego dziewiątego artykułu Wiary naszej wyłożyli, które są: Wierzę: Świętych Obcowanie. Ta część Składu Apostolskiego jest niby dalszym objaśnieniem i tłumaczeniem owej: Święty Kościół powszechny. Albowiem jedenże Duch Święty, który rządzi tym Kościołem, sprawuje to, iż cokolwiek łask i darów swych temu Kościołowi udziela, wszystko to wszystkim wiernym w tym Kościele zostającym wspólne i powszechne jest. Skutki albowiem i pożytki ze wszystkich Sakramentów do wszystkich wiernych chrześcijan ściągają się, którymi Sakramentami, niby związkiem niejakim z Głową swą Chrystusem i Świętymi jednoczą się... Lecz nie przez samo tylko społeczne Sakramentów świętych używanie wszyscy wierni w jedności prawdziwego Kościoła zostający z sobą łączą się i jednoczą; bo jest i druga jeszcze w Kościele Bożym społeczność między wiernymi. To jest, iż cokolwiek jeden świętego i pobożnego czyni, to na wszystkich w jednejże z nim prawej wierze zostających spływa, i jednego pobożność wszystkim pomaga przez wielką miłość, która zachodzi między nimi... Mówiąc tu o Obcowaniu Świętych, najprzyzwoitsza być zdaje się, abyśmy nauczeni i o tym razem byli, jako się Święci do Boga za nami przyczyniają, i różne nam łaski od Niego wyjednywają, a wzajemnie jako też i my uciekać się do nich i czcić powinniśmy... Jednajmyż więc sobie różnymi sposobami przyjaciół, Świętych w Niebie, a najbardziej przez naśladowanie cnót ich, ile że nam łaska ich i wstawienie się przed Bogiem tak wielce zawsze są potrzebne; prośmy ich ustawicznie, aby w potrzebach naszych przed Najwyższym Majestatem Boga byli pamiętnymi, a nade wszystko, aby tę łaskę wyprosili nam u Niego, iżbyśmy bieg życia naszego w równej świątobliwości jak i oni zakończywszy, do szczęśliwej wieczności przypuszczeni byli, i razem z nimi wszystkimi Pana Panów, i Króla królujących, Boga naszego wielbili i chwalili po nieskończone wieki wieków. Amen) (nowość)

Konrad von Bolanden. Luter w drodze do narzeczonej (uzupełniono)

Konrad von Bolanden. Luter w drodze do narzeczonej. Obóz chłopów. (Przejeżdżając przez obóz, mieli podróżni sposobność przypatrzeć mu się dokładnie. Wokoło słychać było zmieszany ryk najrozmaitszych zwierząt, spędzonych ze zniesionych dóbr klasztornych i zamków pańskich. Przy ogniskach leżały na pół nagie, skrępowane postaci; z ogolonych głów sądząc, byli to zakonnicy, zachowani prawdopodobnie na szubienicę, jeżeliby przekonywających nauk Bernarda usłuchać nie chcieli. Sprzęty kościelne, zabrane z klasztorów, leżały w nieładzie; były tam szczątki ubiorów kapłańskich, drewniane figury Aniołów i Świętych, które zwykły w kościołach stroić ołtarze... Kilku zbiegłych mnichów zaprowadziło Lutra na wywyższone nieco i wolniejsze miejsce, gdzie go suto częstowano potrawami i napojami, zrabowanymi z kuchni i sklepów klasztornych. Dowcipy i przycinki Lutra umilały skromną ucztę. Najbardziej podobali sobie w nich dowódcy małych oddziałów, których wyborny humor Augustianina do tego stopnia rozweselił, że przysięgali, iż weselszego popa nigdy w życiu nie widzieli. Luter daremnie dowiadywał się, jaki był właściwie cel najbliższej wyprawy, do której widział ich przygotowanych. Niczego więcej nie mógł się dowiedzieć, jak, że nim rok minie, wszystkie klasztory i zakłady kościelne w państwie Niemieckim będą spalone, wszyscy zakonnicy i biskupi nawróceni albo powieszeni, i że przed zajściem słońca jeszcze jednego klasztoru ubędzie na ziemi) (nowość)

Ks. Józef Deharbe SI. Katechizm rzymsko-katolicki (uzupełniono)

Ks. Józef Deharbe SI. Katechizm... O odpuście. (72. P. Przez co pomaga nam Kościół w odpokutowaniu kar doczesnych? O. W odpokutowaniu kar doczesnych pomaga nam Kościół przez udzielanie odpustów. 73. P. Co jest odpust? O. Odpust jest to udzielone przez Kościół poza sakramentem pokuty odpuszczenie kar doczesnych, które po odpuszczeniu grzechów musielibyśmy ponieść albo w tym życiu, albo w czyśćcu. 74. P. Jakim sposobem odpuszcza nam Kościół kary doczesne, należne za grzechy? O. Kościół odpuszcza nam kary doczesne, należne za grzechy, takim sposobem, że przedstawia za nas sprawiedliwości Boskiej nieprzebrany skarb zasług Jezusa Chrystusa i Świętych. 75. P. Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostąpić odpustu? O. Aby dostąpić odpustu trzeba: 1) być w stanie łaski; 2) dokładnie wykonać dobre uczynki, przepisane dla dostąpienia odpustu. 76. P. Co powinniśmy wierzyć o odpuście? O. O odpuście powinniśmy wierzyć: 1) że Kościół katolicki ma władzę nadawania odpustów; 2) że odpusty są dla nas bardzo zbawienne) (nowość)

S. Vincentius Ferrerius OP. Tractatus de vita spirituali (uzupełniono)

S. Vincentius Ferrerius OP. Tractatus... De duobus vitae spiritualis principiis. (1. Qui vult fugere, atque evadere laqueos, atque tentationes Antichristi seu diaboli finales, debet habere in proprio sentimento sui duo. Primo, quod sentiat de seipso, sicut de uno corpore mortuo, pleno vermibus, et male olenti, et sicut de uno cadavere quod dedignantur videre intuentes; imo superclaudunt nares propter ejus pessimum fetorem, et avertuntur facies, ut non videant talem ac tantam abominationem... Et debet talem fetorem de seipsa sentire fidelis anima cum maxima verecundia coram Deo, sicut coram illo, qui omnia videt, et sicut si esset coram districto Judice; et dolore maximo de offensa Dei, et perditione gratiae suae, in qua erat, quando redempta fuit pretiosissimo Christi sanguine, et abluta per baptismum... 2. Secundo, oportet quod diffidas de te ipso totaliter, et de omnibus bonis tuis, et de tota vita tua; et convertas te totum, et reclines super brachia Jesu Christi pauperrimi, humillimi, improperati, despecti, et mortui propter te: usquequo tu sis mortuus in omnibus sentimentis tuis humanis; et Jesus Christus crucifixus vivat in corde tuo, et in tua anima, et totus transformatus, et transfiguratus, cordialiter sentias in te, ut nunquam videas, nec sentias, nec audias nisi solum Jesum stantem in cruce propter te mortuum, et suspensum, ad exemplar Virginis Mariae: et sis mortuus mundo, et vivus in fide; et quod in illa fide vivat tota anima tua, usque ad resurrectionem [nempe spiritualem, id est renovationem status Ecclesiae], in qua Dominus immittet gaudium spirituale, et donum sancti Spiritus in animam tuam, et in illas personas, in quibus debet renovari status Apostolorum et Ecclesiae sanctae Dei: exercens te sanctis orationibus, sive sanctis meditationibus, et affectionibus ad obtinenda dona virtutum, et gratiam Dei) (nowość)

Z "Róży Duchownej". Za przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św. (uzupełniono)

Z "Róży Duchownej". Głos wdzięczności (Wyznanie akademika). ("Witaj święta i poczęta niepokalanie". Tymi słowy zaczynam moje uwielbienia Najświętszej Dziewicy. Jako młodzieniec lat 16-17 byłem tak słabej wiary, że wprost w nic nie wierzyłem, a słuchając ludzi również jak i ja nie wierzących, byłbym zupełnie upadł na duchu i kto wie, czy nie wyrósłbym na wroga Kościoła. Lecz dzięki Niepokalanie Poczętej, która widząc mię w tak pożałowania godnym położeniu, sama Swoją potęgą otoczyła mię niby płaszczem bezpieczeństwa, że nie wdawałem się z rozpustnymi ludźmi, co sądzę, byłoby moją zgubą) (nowość)

Z "Róży Duchownej". Różaniec św. uwalnia od utrapień ducha. (Łaski nadzwyczajnej pocieszenia podczas strasznych cierpień wewnętrznych duchowych za przyczyną Najświętszej Panny Maryi Różańca św. doznał pewien gorliwy kapłan w świątyni Najświętszej Panny Maryi w Oropo. Opowiadanie to zawdzięczamy jednemu z uczonych teologów turyńskich Costamagna, który je ogłosił w dziele swoim "le Devot du sanctuaire d'Oropo" – Turyn 1864. Kapłan znany z pobożnego życia, który doznał tej łaski pod przysięgą zeznał co następuje:...) (nowość)

Ks. Piotr Ximenes. Krótki wykład świętych Ewangelii na niedziele i święta całego roku (uzupełniono)

Ks. Piotr Ximenes. Krótki wykład Ewangelii na Niedzielę dwudziestą trzecią po Świątkach. (Przystąpmy teraz do rozbioru okoliczności drugiego cudu, wskrzeszenia umarłej córki książęcia. Gdy przyszedł Jezus w dom książęcia, i ujrzał piszczki i tłum ludzi zgiełk czyniący, rzekł: odstąpcie, albowiem nie umarła dzieweczka, ale śpi. I śmiali się z Niego. A gdy wygnano rzeszę, wszedł i wziął rękę jej i powstała dzieweczka. Wszystkie te okoliczności są figurą tego, co Pan Jezus czyni dla przywrócenia życia łaski duszy młodej osoby, która je grzechami utraciła, i niejako snem obojętności i oziębłości ku Bogu zasnęła. Zaczyna od tego, iż oddala od niej wszystkie przeszkody, które ją w tym stanie duchownej śmierci czyli snu zatrzymują, usuwa ją od świata, którego zgiełk przeszkadza najczęściej słyszeć głos Boski, na koniec obraca jej w niesmak próżne zabawy i fałszywe uciechy ziemskie, co wyobrażają te instrumenty muzyczne, które Pan Jezus oddalić rozkazał. Wtedy dopiero wchodzi Pan Jezus do tej duszy łaską i miłością swoją, i nimi daje jej zakosztowywać słodyczy bez porównania większych nad te, które zamiłowanie stworzeń przynosić zwykło. Bierze ją niejako jakby za rękę, gdyż gdyby pomocna ręka Boska nie pochwyciła ręki człowieka, nie mógłby nigdy sam z siebie powstać i podnieść się, przeciwnie zaś, gdy ręka Jezusa Chrystusa złączona z ręką człowieka, to jest łaska i wola połączone razem z sobą są, wtedy dusza nabiera życia działaniem łaski, która ożywia oraz i wolę. Na koniec Chrystus Pan przemawia do niej wewnętrznie, gdyż trzeba koniecznie, aby głos Chrystusa Pana dał się słyszeć duszy umarłej aby człowieka uczynił powolnym rozkazom swoim, aby go ożywił, a potem dopiero do żywienia się i karmienia Sakramentem ciała i krwi Pańskiej zdolnym uczynił, tym niebieskim pokarmem, któren jedynie siły duszy wzmocnić i jej życie utrzymać jest w stanie. O, daj Boże, abyśmy i my z letargu oziębłości i obojętności naszej ku Bogu przebudzeni, głos Boski usłyszeć wewnętrznie mogli, i życiem łaski żyć poczęli) (nowość)

Kardynał Jan Bona OCist. Przewodnik do nieba (uzupełniono)

Kard. Jan Bona OCist. Przewodnik do nieba. VII. O gniewie. (Gniewam się na gniew. Ten tylko rodzaj gniewu jest sprawiedliwy tj. gniew przeciwko temu zjadliwemu i ohydnemu potworowi, przeciw temu nieprzejednanemu i gwałtownemu uczuciu, które opanowawszy raz człowieka, niszczy w nim prawie całkowicie ślady ludzkiej natury. Gniew jest chwilowym szaleństwem. Człowiek zagniewany nie jest panem siebie, szuka odwetu i zemsty, zapomina o wszelkich względach na przyzwoitość, na stosunki pokrewieństwa i przyjaźni, rzuca się ślepo na ostrze pocisków, które przeciw bliźniemu skierował, jako spadający z wysokości odłamek muru kruszy się i rozbija na tym przedmiocie, który ma szczątkami swymi zasypać. Gniew piękności szkodzi. Oczy zagniewanego pałają ogniem, żyły nabrzmiewają, włosy stawają, wargi popadają w konwulsyjne drganie, zęby zgrzytają, nozdrza się nadymają, a gwałtowne wybuchy głosu prawie rozsadzają piersi. Żadna inna namiętność nie szpeci tak bardzo całej postaci człowieka, jak gniew. Twarz brzydnieje, czoło pokrywa się zmarszczkami, głowa się chwieje, nogi tracą równowagę, ręce drżą i całe ciało miota się w ruchach najdziwaczniejszych na wszystkie strony. Dodajmy do tego jeszcze groźne miny, zaciskanie pięści, gwałtowne uderzania ręką o rękę, tupanie nogami o ziemię, bicie się w piersi, wyrywanie sobie włosów, rozdzieranie szat, i gwałtowny napływ krwi do głowy – a będziemy mieć rzetelny obraz gniewnika i poznamy co za dusza mieszka w tak zeszpeconym ciele. To wszystko, co czytamy o karach potępieńców w piekle, o tych potworach ziejących ogniem, jakoby kajdanami oplecionych wężami, o ich straszliwych wyciach, to wszystko da się zastosować do złośnika, rozwścieczonego, wzburzonego, okrutnego i przybierającego instynkty dzikich zwierząt) (nowość)

Kardynał Jan Bona OCist. Droga do nieba (uzupełniono)

Kard. Jan Bona OCist. Droga do nieba. VII. O gniewie. Charakter gniewliwego. Skutki, przyczyny i lekarstwa na gniew. (Na gniew tylko gniewać się godzi. I ten jeden sprawiedliwy jest gniew przeciwko wściekłej i ohydnej potworze, przeciwko najburzliwszej i niczym nieukołysanej pasji, która kiedy raz owładnie człowiekiem, ledwie w nim ślady ludzkiej natury zostawi. Gniew, to krótkie szaleństwo. Nad sobą panować nie umie. Krwi, mąk i żelaza chciwy. Na żadne przyzwoitości nie zważa; na żadne pokrewieństwa związki nie pamięta; gotów się rzucić na miecze, by tylko uszkodzić drugiemu; podobny do ruin, które się same gruchoczą o te kamienie, na które się zwalą. Wszelka przystojność odstępuje rozgniewanego. Patrz: iskrzą się i pałają oczy, nabrzmiewają żyły, powstają włosy, wargi się trzęsą, piana się toczy z gęby, zgrzyta zębami, a szyje mu głos wściekłości rozdyma. Żadna namiętność bardziej pomieszanej postaci nie ma. Rysy twarzy się ściągają, czoło się marszczy, głowa się kołysze, chwieją się nogi, drżą ręce, i całe ciało w machinalnych ruchach tu i owdzie się miota. Nie dość na tym: wzrokiem zabija, pięść ściska, nogą bije w ziemię, targa włosy, tłucze piersi, rwie na sobie odzienie, a krew mu aż w sercowych komórkach się burzy. Jakiż sądzisz wewnątrz jest umysł, kiedy zewnątrz tak odrażająca postać? Jak poeci malowali jędze piekielne, całe w ogniu, z wężami na głowie, a okropnym rykiem przerażające; takim jest gniewem miotany człowiek, wściekły, krwawy, okrutny i do zwierzęcej się wściekłości posuwający) (nowość)

Joannes Cardinalis Bona OCist. Manuductio ad coelum, continens medullam Sanctorum Patrum, et veterum philosophorum (uzupełniono)

Joannes Card. Bona OCist. Manuductio ad coelum. VII. De ira, character irati. Effectus, causae et remedia irae. (Irascor irae. Sola haec ira justa est adversus monstrum rabidum et execrabile; adversus affectum maxime implacidum, et turbulentum: qui si semel invaserit hominem, vix in eo humanae naturae vestigia relinquit. Ira brevis insania est, sui impotens; armorum, sanguinis, et suppliciorum avida; decoris oblita, necessitudinum immemor, in ipsa irruens tela, ut alteri noceat, ruinis simillima, quae super id quod oppresserunt franguntur. Linquit decor omnis iratos. Flagrant et micant oculi, tumescunt venae, horrent capilli, quatiuntur labia, strident dentes, spumant ora, rabida vocis eruptio colla distendit. Non est ullius affectus facies turbatior. Foedatur vultus, contrahitur frons, nutat caput, vacillant pedes, agitantur manus, et totum corpus indecora jactatione huc illuc circumfertur. Adjice minaces gestus, complosas manus, pulsatum humum, percussum pectus, evulsos crines, scissa vestimenta, et sanguinem ab imis praecordiis exaestuantem. Qualem, putas, intra esse animum, cujus extra imago tam foeda est? Qualia Poetae inferni monstra finxere, ignibus ardentia, succincta serpentibus, diroque mugitu perstrepentia; talis est irati habitus, turpis, cruentus, aestuans, crudelis, et in ferinam rabiem generans) (nowość)

Sac. Petrus Ludovicus Danes. Institutiones Doctrinae Christianae, sive Catechismus ad usum seminariorum (uzupełniono)

Sac. Petrus Ludovicus DanesInstitutiones Doctrinae Christianae... Pars I. Sectio I. Caput X. Religionis series a Davide usque ad captivitatem Babylonicam. (QUAESTIO 1. Quis in regno Israëlitico Saüli successit? R. DAVID filius Isaï de Tribu Juda. Hic post profligatum a se Goliathum immanis staturae gigantem, aliaque fortissimi animi facinora, invidiae Saülis obnoxius graves ac diuturnas ab illo persecutiones sustinuit; quibus omnibus Deo mirabiliter protegente superatis, post occisum in praelio a Philistinis Saülem cum filio Jonathâ, primo Judaeo, ac deinde post 7 annos totius Israëlis regnum plena auctoritate obtinuit. Vir secundum cor Dei, princeps potentissimus, propheta, psalmographus, quam nihil infirmitati humanae fidendum sit, id quidem adulter factus et homicida, luculenter ostendit: sed Deo miserante ad se reversus non minus luculentum dedit sincerae poenitentiae exemplum. Sicut autem Abrahamo, ita et Davidi singulariter promissum fuit, fore ut ex ejus semine CHRISTUS nasceretur) (nowość)

Św. Bonawentura Biskup, Doktor Kościoła. Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa w pobożnych rozmyślaniach zawarty (uzupełniono)

Św. Bonawentura Biskup, Doktor Kościoła. Żywot... O wpatrywaniu się w Człowieczeństwo Chrystusowe. (A i o tym posłuchaj dalej świętego Bernarda: "Dwie rzeczy powinniśmy oczyszczać i wyćwiczać w sobie: umysł i uczucie; umysł by coraz lepiej poznawał najwyższą prawdę; uczucie by coraz więcej w niej się rozmiłowało. – Owóż, umysł roztrzepuje się i bałamuci, gdy wielu przedmiotami zaprzątnięty, nie skupia się nad głębszym rozważaniem jednego; a uczucie zwrócone ku rozlicznym upodobaniom i namiętnościom, nie da się w ład wprowadzić, dopóki go nie ustalimy w jednym przedmiocie, a jedynie miłości godnym. Zaś przedmiotem najgodniejszym poznania i rozważania dla umysłu jest Chrystus, jak równie On być powinien jedynym celem wszelkich uczuć naszych. Jakoż, Syn Boży zstąpiwszy z nieba na ziemię, tyle i tak cudownych spraw dokonał, że słusznie wymagać może, by umysł nasz odwracając się od zapatrywania się na rzeczy doczesne, bezustannie miał na pamięci to co On uczynił...") (nowość)

S. Bonaventura Episcopus, Doctor Ecclesiae. Meditationes Vitae Christi (uzupełniono)

S. Bonaventura Episcopus, Doctor Ecclesiae. Meditationes... De contemplatione humanitatis Christi. (Dicit ergo circa hoc primum: «Duo sunt quae in nobis purganda sunt, scilicet intellectus et affectus: intellectus, ut noverit; affectus, ut velit». Et paulo ante: «Intellectus, dicit, tunc deprimitur, cum multa cogitat, cum non colligit se circa unam et unicam meditationem quae concipitur de civitate illa, cujus participatio ejus in idipsum». Et mox subdit: «Affectiones vero, quae corpore corrupto diversis passionibus afficiuntur mitigari nunquam possunt, ne dicam sanari, donec voluntas unum quaerat, et tendat ad unum». Et infra: «Sed Christus intellectum illuminat; Christus affectum purgat. Venit enim Filius Dei, et tot et tanta mirabilia in mundo operatus est, ut non immerito intellectum nostrum ab omnibus mundanis rebus evocaverit, ut semper cogitemus, et nunquam cogitare sufficiamus, quia mirabilia fecit. Vere latissimos nobis ad spatiandum intelligentiae campos dereliquit, et torrens istarum cogitationum profundissimus est. Quis enim cogitare sufficiat, qualiter rerum Deus praevenerit nos, venerit ad nos, subvenerit nobis, et singularis majestas voluerit mori ut viveremus, servire ut regnaremus, exulare ut repatriaremur, et usque ad servilissima opera inclinari, ut constituent nos super omnia sua?». Idem: «Unde nobis in his tenebris veritas? Unde charitas in hoc saeculo nequam, in hoc mundo, qui totus positus est in maligno? Putas, erit qui intellectum illuminet, qui inflammet affectum? Erit, si convertamur ad Christum, ut velamen de cordibus auferatur») (nowość)

Tomasz a Kempis. De imitatione Christi. O naśladowaniu Jezusa Chrystusa (uzupełniono)

Tomasz a Kempis. O naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Devota exhortatio ad sacram Communionem. Pobożne wzywanie do Komunii świetej. IV. 1. Cum quanta reverentia Christus sit suscipiendus. Z jaką czcią i poszanowaniem, Chrystusa przyjmować należy. (O! cudowna i utajona łasko Sakramentu, którą znają tylko wierni Chrystusowi: a której niewierni i słudzy grzechu doznać nie mogą! Przez ten Sakrament zlewa się łaska Ducha Świętego, a dusza odzyskuje cnotę i piękność, którą przez grzech utraciła. Moc tej łaski bywa niekiedy tak wielką, a z niej powstająca żarliwość tak pełną i silną, iż nie tylko myśl słabą, lecz nawet i mdłe ciało pokrzepia i wzmacnia) (nowość)

Thomas a Kempis. De imitatione Christi. Considerationes ad cuiusque libri singula capita (uzupełniono)

Thomas a Kempis. De imitatione Christi... Devota exhortatio ad sacram communionem. IV. 1. Cum quanta reverentia Christus sit suscipiendus. (O admirabilis et abscondita gratia sacramenti, quam norunt tantum Christi fideles, infideles autem et peccatis servientes experiri non possunt! In hoc sacramento confertur spiritualis gratia, et reparatur in anima virtus amissa, et per peccatum deformata redit pulchritudo. Tanta est aliquando haec gratia, ut ex plenitudine collatae devotionis non tantum mens, sed et debile corpus vires sibi praestitas sentiat ampliores... Ecce Rex tuus, venit tibi. Ecce Rex tuus; non terrenus non temporalis, nec mortalis: sed caelestis aeternus et immortalis. Ecce venit non regnare in mundo: sed salvare: mundum sanguine suo. Ecce Rex non rex Romanorum aut Francorum: sed Rex regum et Dominus omnium dominorum. . . . Ecce Rex tuus quem desideras quem amas: in quem credis, et in quo speras. . . . Ab ipso dependet caelum et terra: et eius imperio regitur omnis creatura. Huius potentiae nemo resistere potest: eius sapientia disponuntur universa) (nowość)

Divi Thomae Aquinatis, Doctoris Angelici, totius Summae Theologicae Conclusiones (uzupełniono)

Divi Thomae Aquinatis totius Summae Theologicae Conclusiones. De timore secundum se. (Utrum timor sit passio animae. Co. – Timor cum malum per se respiciat cum aliqua corporali transmutatione, necesse est eum animae passionem esse) (nowość)

Divi Thomae Aquinatis totius Summae Theologicae Conclusiones. De objecto timoris. (Utrum objectum timoris sit bonum vel malum. Co. – Cum timor fugam quamdam importet, necessarium est ut proprie et per se malum respiciat ut objectum, bonum vero nonnisi per accidens) (nowość)


*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
Wybrane teksty z poprzednich aktualizacji:

(1 października 2015)
O. Henryk Jackowski SI. Ewangelie niedzielne i świąteczne z objaśnieniami. Wydanie piąte
Ks. Benedict Hughes CMRI. Nowa encyklika: Bergoglio wykorzystuje koniunkturę na "zmiany klimatyczne"
"Myśl Katolicka". 
Około integralizmu katolickiego ( PDF )
S. Alphonsus Maria de Ligorio, Ecclesiae Doctor. 
Opera dogmatica. (Ex italico sermone in latinum transtulit, ad antiquas editiones castigavit notisque auxit Aloysius Walter CSsR)
Ks. Jakub Górka.
Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny

(10 września 2015)
Bp Donald J. Sanborn. Przeciw mentewakantyzmowi. ( PDF )
Dusza potępionej. 
List z piekła. "Nie módl się za mnie - jestem potępiona!" ( PDF )
Ks. Franciszek de Ligny SI. 
Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa z czterech Ewangelistów zebrany i ułożony, potrzebnym wykładem powiązany, a uwagami objaśniony; tudzież Dzieje Apostolskie
Św. Jan od Krzyża, Doktor Kościoła. 
Noc Ciemności i Pieśń Duchowa
Ks. Jan Józef Gaume. 
Zasady i całość wiary katolickiej czyli wykład jej historyczny, dogmatyczny, moralny, liturgiczny, apologetyczny, filozoficzny i socjalny, od stworzenia świata aż do naszych czasów
Ks. A. Kraetzig SI.
 Janssen i historia reformacji ( PDF )
O. Tilmann Pesch SI.
Chrześcijańska filozofia życia

(17 sierpnia 2015)
Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Błędy doktrynalne Dignitatis humanae ( PDF )
Michał Christian. 
Chrześcijańskie pojęcie sportu
Św. Jan od Krzyża, Doktor Kościoła. 
Wnijście na Górę Karmelu
Sac. Claudius Arvisenet. 
Sapientia Christiana. (Mechliniae 1933)
Henryk Hello. Syllabus w wieku XX ( PDF )
Ks. Piotr Skarga SI.
O kąkolu heretyckim i diabelskiej wolności religijnej ( PDF )
P. Petrus Skarga SI. 
De haeretica zizania et diabolica libertate religiosa ( PDF )

(22 lipca 2015)
Ks. Benedict Hughes CMRI. Ciężkie zaniedbanie: Całkowita porażka soborowej hierarchii w egzekwowaniu norm moralnych (PDF)
Kanonik Duilhé de Saint-Projet. 
Apologia naukowa wiary chrześcijańskiej
S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae. 
Catechismi Latini et Germanici
Św. Tomasz z Akwinu, Doktor Kościoła. 
O społeczeństwie i władzy. De regimine principum I, 1-3 ( PDF )
S. Bonaventura Episcopus, Doctor Ecclesiae. 
Collatio de contemptu saeculi ( PDF )

(30 czerwca 2015)
Bp Moises Carmona. W obronie moich święceń biskupich. ( PDF )
Abp Stanisław Karnkowski, Prymas Polski. 
Kazania o Chwalebnej Eucharystii
M. Arcta 
Słownik Staropolski: 26 000 wyrazów i wyrażeń używanych w dawnej mowie polskiej
P. Germanus Cartier OSB. 
Psalmodiae ecclesiasticae dilucidatio

(8 czerwca 2015)
Ks. Antoni Chmielowski. Krótki rys historii kościelnej
Ks. prof. Bernard Bartmann. 
Nasza wiara w Opatrzność
Ks. Benedict Hughes CMRI. 
A on znowu swoje! Bergoglio wywołuje zgorszenie wśród katolików nonszalanckim podejściem do małżeństwa ( PDF )
Św. Cyprian Biskup Kartaginy i męczennik. O cierpliwości ( PDF )

(18 maja 2015)
Bp Donald J. Sanborn. Kolejne herezje Bergoglio potwierdzają niekatolicki charakter modernistycznego Neokościoła (PDF)
Ks. Franciszek Kwiatkowski SI. 
Filozofia wieczysta w zarysie
Ks. Dr Michał Sopoćko, Docent Uniwersytetu Wileńskiego. 
Mikołaj Łęczycki o wychowaniu duchowym. Studium teologiczno-pedagogiczne. (De educatione spirituali secundum Nicolaum Lancicium. Tractatus theologicus ac paedagogicus)
O. Mikołaj Łęczycki SI (V. P. Nicolaus Lancicius SI). 
De praxi Divinae praesentiae et orationum iaculatoriarum ac variis orandi Deumque pie colendi modis


KSIĄŻKI W FORMACIE DJVU

ARTYKUŁY I KSIĄŻKI W FORMACIE PDF

KATECHIZMY KATOLICKIE I NAUKI KATECHIZMOWE

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Jezus Chrystus, Zbawiciel świata ( PDF )

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Odrodzenie ludzkości ( PDF )

Ecclesiae Magisterium. Papież Urban VIII, Papież Benedykt XIV. Wyznanie Wiary dla chrześcijan wschodnich ( PDF )

Ecclesiae Magisterium. Św. Pius X, Papież. Encyklika Pascendi dominici gregis o zasadach modernistów ( PDF )

Ecclesiae Magisterium. Papież Pius XI. Encyklika Mortalium animos. O popieraniu prawdziwej jedności religii ( PDF )

Ks. Paweł Smolikowski CR. Katechizm sporny. (Rozprawa z sceptykami, z racjonalistami, z indyferentnymi i z heretykami)

O. Jan Jakub Scheffmacher SI. Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych ( PDF )

Ks. Zygmunt Chełmicki. Ojców naszych Wiara Święta (mały katechizm) ( PDF )

Św. Robert kard. Bellarmin SI, Biskup, Doktor Kościoła. Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana ( PDF )

Św. Robert kard. Bellarmin SI, Biskup, Doktor Kościoła.Wykład Nauki Chrześcijańskiej. (Katechizm większy) ( PDF )

O. Marian Morawski SI. Dogmat łaski. 19 wykładów o porządku nadprzyrodzonym ( PDF )

O. Marian Morawski SI. Dziewięć nauk o Sercu Jezusowym, jako Sercu Kościoła ( PDF )

O. Tilmann Pesch SI. Chrześcijańska filozofia życia

Potępienie herezji liberalizmu. Mały katechizm o Syllabusie ( PDF )

Ks. Jacek Tylka. Dogmatyka katolicka. Traktat o Kościele Chrystusowym

Ks. Piotr Semenenko CR. O nieomylności Kościoła

Ks. Franciszek Hettinger. Nieomylność Papieża

Z "Rycerza Niepokalanej". Dlaczego wierzę (47 artykułów apologetycznych)

Henryk Hello. Nowoczesne wolności w oświetleniu encyklik. Wolność sumienia - wolność wyznania - wolność prasy - wolność nauczania ( PDF )

O. Mikołaj Jamin OSB. Myśli Teologiczne odnoszące się do błędów współczesnych. O jedności prawdziwej religii

Ks. Andrzej Dobroniewski. Modernizm i moderniści

Ks. Andrzej Macko. Znaczenie encykliki o modernizmie ( PDF )

Ks. Maciej Sieniatycki. Modernistyczny Neokościół

Ks. Anthony Cekada. Tradycjonaliści, nieomylność i Papież ( PDF )

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Sedewakantyzm ( PDF )

"The Reign of Mary". Stanowisko Teologiczne Zgromadzenia Maryi Niepokalanej Królowej (CMRI) ( PDF )

Ks. Józef Stagraczyński. Historia biblijna. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

O. Paweł Segneri SI. Kazanie o Bóstwie Chrystusowym ( PDF )

O. Mikołaj Łęczycki SI. Pobudki do unikania grzechu śmiertelnego i kilka innych rozważań pobożnych ( PDF )

O. Jan Tauler OP. Ustawy duchowe. Dzieło z XIV wieku ( PDF )

Św. Piotr Alkantary. Pokój duszy ( PDF )

Ks. Wawrzyniec Scupoli. Utarczka duchowa czyli nauka poznania, pokonania samego siebie, i dojścia do prawdziwej doskonałości chrześcijańskiej

Bp Jan Piotr Camus. Duch świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego

Św. Alfons Maria Liguori, Biskup i Doktor Kościoła. O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy ( PDF )

O. Fryderyk William Faber. Postęp duszy, czyli wzrost w świętości

O. Gabriel Paláu SI. Katolik uczynkiem i prawdą (73 artykuły formacyjne)

Bp Michał Nowodworski. Kilka słów Ojców i Nauczycieli Kościoła dla tych, którzy szemrzą w przeciwnościach i cierpieniach ( PDF )

Abp Józef Bilczewski. List pasterski o czci Najświętszej Maryi Panny

Ks. Zygmunt Golian. Konferencje majowe. Rozmyślania na każdy dzień maja ( PDF )

Ks. Kazimierz Buczkowski. Psalmy Dawida na język polski wierszem przełożone. (Wydanie drugie)

Ks. Adam Gerstmann. Święty Augustyn jako teolog, duszpasterz, człowiek ( PDF )

Ks. Jakub Balmes. Fanatyzm i indyferentyzm, ich źródła i następstwa

T. W. "Człowiek" Ernesta Hello

Ks. Władysław Michał Dębicki. Wielkie bankructwo umysłowe. Rzecz o nowoczesnym skrajnym sceptycyzmie naukowo-filozoficznym
(15 artykułów o filozofii nowożytnej)

Ks. Antoni Langer SI. Św. Tomasz z Akwinu i dzisiejsza filozofia

Ks. Jan Badeni SI. Życie św. Ignacego Loyoli, założyciela zakonu Towarzystwa Jezusowego

Kardynał M. Wiseman. Fabiola. Powieść z czasów prześladowania chrześcijan w roku 302

Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Redaguje kolegium:
Mariusz Gruszeczka, Michał A.Nowak, Mirosław Salawa.
Współpraca:
Iwona Olszewska.
Kontakt: poczta@ultramontes.pl
© Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kraków 2004-2015

Omnia ad honorem Omnipotentis Dei et Ecclesiae Romanae!

Wszystko na cześć Boga Wszechmogącego i Kościoła rzymskiego!