Ultra montes

W obronie papiestwa i nieomylności Kościoła rzymskiego

Habentes ergo pontificem magnum, qui penetravit caelos, Iesum Filium Dei, teneamus confessionem.
Mając tedy wielkiego arcykapłana, który przeniknął niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmyż przy wierze.
(Hebr. IV, 14)
 


"Considera causam tot peccatorum: «Quia non crediderunt in me» (Joan. 16, 9). Nam in Haereticis, Ethnicis, et Judaeis infidelitas est fundamentum peccatorum: in malis Catholicis defectus vivae fidei, cum factis ostendunt, Christum non esse inspectorem judicemque peccatorum, et summo odio ea prosequentem, et pro iis abolendis passum. In te an sit tam viva fides, uti esse deberet, perpende, et ut sit, da operam". (P. Nicolaus Lancicius SI, De piis erga Deum et Coelites affectibus. Insinuatis in quaternis punctis meditationum pro singulis diebus totius anni. Oeniponte 1881, pp. 227-228)

-------------------

"Uważ przyczynę tak wielu grzechów: «Iż nie uwierzyli we mnie» (Jan. 16, 9). Bo w heretykach, poganach, i żydach niewierność, jest fundamentem grzechów, w złych Katolikach niedostatek żywej wiary, gdy rzeczą, i uczynkiem pokazują, jakoby Chrystus nie patrzał na grzechy, i nie był ich Sędzią, jakoby się jemi najdoskonalej nie brzydził, jakoby dla ich zgładzenia nie ucierpiał. Patrz, czy się w tobie znajduje tak żywa wiara, jaka by miała być, a staraj się, aby taka była". (Ks. Mikołaj Łęczycki SI, Koło Rycerskie Rocznego Obrotu, Zbawiennymi Radami, albo codziennymi Medytacjami. Wilno 1727, s. 266)

Bp Oliver Oravec
1941-2014

Requiescat in pace!Bp Oliver Oravec. 1) Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi Panny 2) Prawda o Kościele

Ks. Zygmunt Golian. Pociecha dla dusz chrześcijańskich czyli nabożeństwo zaduszne poprzedzone Traktatem o czyśćcu św. Katarzyny Genueńskiej

Bp Jakub Benignus Bossuet. Kazanie o śmierci

"Pod Sztandarem Niepokalanej". Czasopismo rzymskokatolickie. Nr 51. Lipiec 2014 (nowość)

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

NOWOŚCI. OSTATNIO DODANE TEKSTY (22 CZERWCA 2014)

Ks. Władysław Budzik. Wybór z Pisma świętego. Stare i Nowe Przymierze (nowość, djvu)

Ks. Karol Żelazowski. Bądźcie doskonałymi. (Na podstawie dzieła Scaramelli'ego pod tytułem "Direttorio ascetico") (nowość, djvu)

Ks. Benedict Hughes CMRI. Neopapież - fałszywy papież. (Założenie, że człowiek może być jednocześnie prawdziwym papieżem Kościoła katolickiego i głową kościoła niekatolickiego przypomina nam o najbardziej podstawowej filozoficznej zasadzie. Istnieją pewne oczywiste twierdzenia, a jednym z nich jest zasada niesprzeczności: dana rzecz nie może jednocześnie być i nie być czymś. Dlatego, koła nie mogą być kwadratami. Albo Drugi Sobór Watykański był prawdziwym soborem Kościoła katolickiego, albo nim nie był; nie mógł być jednym i drugim naraz. Jeśli to był prawdziwy sobór, to musi być bez wahania przyjęty; jeśli nie, to musi być całkowicie odrzucony. Albo soborowy kościół jest prawdziwym Kościołem Chrystusowym albo nim nie jest. Jeśli to Kościół założony przez Chrystusa, to musimy być jego wiernymi i oddanymi członkami; jeśli nim nie jest, to musimy zerwać z nim wszelki związek. Albo "papieże" soborowego kościoła są prawdziwymi katolickimi papieżami albo nimi nie są. Jeśli są, to musimy pokornie poddać się ich władzy, bez osądzania lub krytykowania ich decyzji; jeśli nimi nie są, to musimy całkowicie odrzucić ich roszczenia do posiadania autorytetu władzy. Nie ustawajmy w modlitwie za tych, którzy zostali wprowadzeni w błąd przez fałszywych papieży i fałszywą religię Vaticanum II, aby odrzucili ten nowy kościół i jego przywódców) (nowość)

Bp Donald J. Sanborn. Katolickie seminarium duchowne, FSSPX i "kanonizacje" pseudopapieży. (Założyłem Seminarium Trójcy Przenajświętszej we wrześniu 1995 roku. Dzięki łasce Bożej, która przez te wszystkie lata pobudzała waszą hojność, mogliśmy kontynuować działalność naszego seminarium. Nie da się przecenić znaczenia, jakie ma w dzisiejszych czasach formacja dobrze wykształconych kapłanów. Prawidłowo wykształcony kapłan ma zawsze fundamentalne znaczenie dla życia Kościoła. Jednakże Vaticanum II spowodował, że pojawiły się dwa powody, dla których posiadanie dobrych kapłanów zyskało jeszcze bardziej donioślejsze znaczenie: 1) odstępstwo duchownych Novus Ordo od katolickiej Wiary; 2) pragnienie kapłanów Bractwa Św. Piusa X, by współpracować i stać się częścią Novus Ordo. Innymi słowy, mamy do czynienia z podwójnym problemem. W tym sensie, jesteśmy wezwani do prowadzenia wojny na dwóch frontach. Z jednej strony – musimy walczyć z błędami Vaticanum II i jego skutkami, a z drugiej – wojować z tradycjonalistami, którzy jedynego realnego rozwiązania dla przyszłości Kościoła upatrują we współpracy z Novus Ordo... Po raz kolejny Novus Ordo zanurzył się w odmętach absurdu. Każdy wie, że ci ludzie [J23 i JP2] nie byli świętymi. Jan XXIII ma na koncie podejrzenia o modernizm sięgające do czasów świętego Piusa X. Jan Paweł II popełnił tyle grzechów przeciw Pierwszemu Przykazaniu w formie ekumenicznej działalności, że przedstawienie ich wypełniłoby całą książkę. Jedynym powodem ich "kanonizacji" jest oznajmienie całemu światu, że Vaticanum II nie był wielkim błędem, lecz że tak naprawdę był czymś wspaniałym dla Kościoła katolickiego. W konsekwencji ci, którzy doprowadzili do przygotowania soboru i jego reform to rzekomi zbawcy Kościoła, którzy swą dalekowzrocznością i mądrością przenieśli Kościół ze średniowiecza w dwudziesty wiek. Rzeczywistość świadczy jednak o czymś innym. Kościół katolicki został niemal zniszczony przez tychże sprawców Vaticanum II. Miliardy dusz zatraciło się w herezji i apostazji, jak również wszelakich formach amoralności. Życie zakonne zostało zniszczone. Herezja panoszy się wszędzie. Liturgia to prawdziwy kataklizm) (nowość)

Księża poznańscy. Rusin, Moskal i Polak, czyli Kościół unicki a Schizma (uzupełniono)

Księża poznańscy. Rusin, Moskal i Polak... II. Jakie różnice zachodzą między cerkwią na Rusi, a cerkwią w Rosji? (Mówiąc jednakże o różnicach, jakie między obiema cerkwiami ruską i rosyjską zachodzą, o tym jeszcze wspomnieć trzeba, że Władycy na Rusi zupełnie byli w rządach Kościoła niezależni i wolni. Żaden kniaź ich nie ciemiężył, i tylko brał Kościół w obronę, a karał winowajców jeśli mu to Synod polecił. Bo Władycy często się zbierali na Synody, i tutaj nad dobrem Kościoła radzili. Takich Synodów odbyli w wieku dwunastym aż trzy w Kijowie, i w następnym wieku (1274) także w Kijowie, 1415 w Nowogrodzie, a 1509 w Wilnie. O późniejszych Synodach będziemy jeszcze potem mówili. Władycy nawet własne sądy mieli, a takiej zażywali powagi, że nieraz spory książąt załatwiali. Całkiem atoli inaczej się rzecz miała w Rosji. Tutaj do trzynastego wieku wcale nie było Biskupa, a w trzynastym wieku był dopiero jeden, i to w Rostowie. Dopiero Iwan III Wasilewicz (1457) sam na swoją rękę wybrał Metropolitę i nie pytając się nikogo, kazał go wyświęcić. Toteż taki Metropolita był od kniazia całkiem zależny, a jak nie chciał słuchać, to nawet kara cielesna go spotkała. "Kniaź bił Biskupów w pyski". Kiedy np. metropolita Bartłomiej nie chciał być malowanym tylko Biskupem, odebrał mu kniaź pastorał, okuł go w kajdany i posłał do klasztoru. Innym znowu razem zebrał się Synod w Moskwie i złożył z urzędu metropolitę Zozymę – bo się wydało, że był heretykiem, żydem i deptał krzyż św. i obraz Matki Boskiej. Ale kniaź mimo to go na stolicy zatrzymał. Takich dowodów byłoby wiele, ale to co się powiedziało wystarczy, aby dowieść, że w Rosji kniaź, a potem car zawsze rządził jakby Papież – ale stokroć gorzej. Więc też Ruś nie ma co tęsknić za takimi rządami, i lepiej robi, że się trzyma prawowitej Głowy Kościoła, następcy Piotra św., Biskupa Rzymskiego) (nowość)

Ks. Alfons Maria Liguori, Doktor Kościoła. O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy (uzupełniono)

Ks. Alfons Maria Liguori, Doktor Kościoła. O wielkim środku modlitwy... Bez modlitwy niemożliwym jest opierać się pokusom i spełniać przykazania Boże. (Modlitwa ponadto jest najbardziej koniecznym orężem do obrony przed nieprzyjaciółmi; kto się nim nie posługuje – mówi św. Tomasz – zgubiony. Święty nie wątpi, iż Adam dlatego upadł, że się w czasie pokusy nie polecił Bogu. To samo twierdzi św. Gelazy o zbuntowanych aniołach. Św. Karol Boromeusz zwraca uwagę w jednym ze swych listów pasterskich, że Pan Jezus z pośród wszystkich środków, jakie nam zalecił w Ewangelii, na pierwszym miejscu postawił modlitwę; i chciał, by właśnie tym się odróżniał Jego Kościół i Jego religia od innych wyznań, bo pragnął, żeby go w szczególniejszy sposób nazywać domem modlitwy: "Dom mój, domem modlitwy zwany będzie" (Mt. 21, 13). Św. Karol wyprowadza stąd wniosek we wspomnianym liście, że modlitwa jest początkiem, rozwojem i końcem cnót wszelkich. Tak tedy w ciemnościach, nieszczęściach i niebezpieczeństwach nie ma dla nas innej nadziei jak tylko wznieść oczy ku Bogu, i za pomocą modlitwy uprosić sobie ratunek u Jego miłosierdzia: "Ale gdy nie wiemy, – mówi król Jozafat – co byśmy czynić mieli, tylko to nam zostaje, abyśmy oczy nasze podnieśli do Ciebie" (2 Kron. 20, 12)) (nowość)

Bp Jan Piotr Camus. Duch świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego (uzupełniono)

Bp Jan Piotr Camus. Duch św. Fr. Salezego... Jak należy rozkazywać służącym. (Nasz Święty nie przemawiał nigdy do sług swoich groźnymi lub przykrymi słowami, a jeżeli w czym wykroczyli, napominał ich z taką łaskawością, że się zaraz poprawiali z miłości ku swemu panu. Pewnego razu, rozmawiając o służących, powiedziałem, że poufałość w postępowaniu z nimi obudza w nich lekceważenie. Bezwątpienia, odpowiedział mi, taki jest skutek poufałości nieprzystojnej i nagannej; ale poufałość uprzejma, serdeczna, szlachetna i cnotliwa, jednym słowem pochodząca z prawdziwej miłości, nie wyłącza nigdy poważania i szacunku dla osoby ukochanej) (nowość)

Ks. Józef Deharbe SI. Katechizm rzymsko-katolicki (uzupełniono)

Ks. Józef Deharbe SI.
Katechizm... O trzecim przykazaniu Boskim. "Pamiętaj, abyś dzień święty święcił".
 (1. P. Co nakazuje nam trzecie przykazanie Boskie? O. Trzecie przykazanie Boskie nakazuje nam dzień święty czyli niedzielę święcić wykonywaniem pobożnych uczynków, a zaniechaniem prac służebnych. 2. P. Którymiż to uczynkami pobożnymi powinniśmy święcić niedzielę? O. W niedzielę powinniśmy: 1) być na Mszy św., także i na innych częściach nabożeństwa, o ile możemy, szczególnie na kazaniu i nauce chrześcijańskiej; 2) przystępować do świętych Sakramentów pokuty i ołtarza, czytać książki pobożne, i wykonywać uczynki miłosierne) (nowość)

O. Tilmann Pesch SI.
Chrześcijańska filozofia życia (uzupełniono)

O. Tilmann Pesch SI. Chrześcijańska filozofia życia. Chrześcijanin służy sprawie zwycięskiej. (Ciężkie chwile i twarde walki czekają chrześcijanina; panować nad sobą co dzień, bez ustanku, nie jest rzeczą łatwą, a nikt od tej konieczności uwolnić się nie może... Konieczne jest umartwienie w rzeczach pozornie drobnych, przez to uczymy się odnosić zwycięstwo w wielkich walkach. Codzienne życie nastręcza bardzo liczne sposobności, by powściągać swój język, oczy, słuch i inne zmysły, by panować nad swą pychą, chęcią używania, nad ciekawością, niecierpliwością, by umartwiać swoją gnuśność i wygodnictwo, swoją kłótliwość, zmienność, wzgląd ludzki, by zachować chrześcijański umiar tak w ubiorze, jak i w zewnętrznym postępowaniu... Bezwątpienia dopuszcza Opatrzność Boża, że ludzkie niedoskonałości pod rozmaitymi formami wciskają się w życie chrześcijaństwa, widzimy zaburzenia i walki, szalejące wichry i burze, a Zbawiciel zdaje się zasypiać na kruchej łodzi. Tak się zdaje; w rzeczywistości jednak Chrystus czuwa, odnosi zwycięstwa i okazuje wszędzie swoją Boską potęgę. Wśród takich napaści i takich przeciwności jeden tylko Bóg może doprowadzić do celu łódź Kościoła. I prowadzi ją też potężną ręką do zwycięstwa... Do dziś dnia świat podzielony jest w stosunku do Chrystusa na dwa obozy. Wszyscy, co się nie chcą wyrzec rzeczy niskich, brudnych, banalnych, co się nie chcą wyrzec samolubstwa, wszyscy co zadowalają się kłamliwym pozorem przyzwoitości i nauki, są przeciwni Chrystusowi. Kto jednak zdoła zapanować nad niskimi żądzami swego "ja" i zachować poczucie prawdy, cnoty, prawdziwej nauki, ten się czuje pociągniętym do Chrystusa. Tak przyjaciel, jak i wróg Chrystusa, chce czy nie chce, musi uznać Jego zwycięstwo) (nowość)

Ks. Jakub Górka. Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny (uzupełniono)

Ks. Jakub Górka. Cześć Maryi... Środki do nabycia prawdziwego nabożeństwa wzgledem Matki Najświętszej. Przyjmowanie Komunii świętej w uroczystości Maryi. (Do przystępowania do Sakramentów świętych ku czci Maryi w Jej święta zachęcali bardzo święci biskupi i kapłani. Karol Boromeusz, znakomity biskup Mediolanu, pełen żarliwości o chwałę Bożą, zupełnie pokrewny duchem wielkiemu poprzednikowi, św. Ambrożemu, sam wielki czciciel Maryi, odnowiciel swej archidiecezji, sprawił to zachętami, że uroczystości Maryi w Mediolanie były nowymi wielkanocnymi świętami. Wierni bowiem z miłości ku Pannie Najświętszej gorliwie, licznie i pobożnie przyjmowali Pana Jezusa w Komunii św. Do tego zagrzewał zawsze swych penitentów św. Filip Nereusz w Rzymie i dlatego niezmordowanie siadał w konfesjonale. A błogosławiony ksiądz Vianney, proboszcz z Ars, czuł się najszczęśliwszym, kiedy w niedziele i święta mógł karmić chlebem Aniołów swych parafian, licznie korzystających z tajemnic niebieskich... Niemal każdy gorliwy chrześcijanin należy do którego z bractw ku czci Maryi, Szkaplerza i Różańca i może w uroczystości Najświętszej Panny dostąpić odpustu zupełnego, do czego koniecznym warunkiem jest przyjęcie Komunii św. Niech więc otwarte skarby łask w Kościele będą dla nas bodźcem, byśmy się na te uroczystości posilali pokarmem anielskim) (nowość)

Z "Róży Duchownej". Za przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św. (uzupełniono)

Z "Róży Duchownej". Różaniec chroni od ognia. (Maryja jest "potężną na niebie i ziemi" – u Niej wszystkiego uprosić możemy, byleśmy tylko prosili z ufnością i wytrwale. – Prośmy Ją, by nas uchroniła od ognia pożerającego nasze zabudowania i dobytek, ale bardziej jeszcze prośmy Ją: by raczyła swą możną przyczyną odwrócić od nas te straszne płomienie ogólnego zepsucia, jakie się coraz bardziej szerzy. Prośmy Ją o odwrócenie od naszych wsi i miasteczek zgubnych sekt heretyckich, które sieją niezgodę i zaburzenia a w dodatku duszę prowadzą drogą potępienia. – Prośmy o to gorąco Najświętszą Pannę Maryję – Ona nas może od tej pożogi uchronić, bo o Niej to przecież mówi Kościół św.: "Ciesz się Dziewico Maryjo! Tyś sama pokonała wszystkie herezje na całym świecie") (nowość)

Ks. Wawrzyniec Scupoli. O spokoju duszy i o szczęściu serca umierającego sobie samemu, aby żyło Bogu (uzupełniono)

Ks. Wawrzyniec Scupoli. O spokoju duszy... Że Bóg zsyła na nas te pokusy dla naszego dobra. (Z przyrodzenia jesteśmy wyniosłymi, pysznymi i przywiązanymi do zmysłów naszych: stąd wynika, że sobie we wszystkim pochlebiamy, ceniąc siebie daleko wyżej, aniżeliśmy warci. To zaś zarozumienie tak bardzo nieprzyjacielem jest duchowego postępu, że pierwsze onego napady, skoro nam się, choćby najmniej tylko, podobają, zdolne są powstrzymać nas od osiągnienia prawdziwej doskonałości. Jest to zło, którego nie widzimy, lecz Bóg który je zna i który nas kocha, usiłuje zawsze wyprowadzać nas z błędu, wywodzić z tej ułudy miłości własnej i przywracać nas do znajomości samych siebie... Pokora nie jest jedyną korzyścią, jaką odnosimy z tych pokus, smutków i wnętrznych ucisków, które wprawiają w oschłość duszę naszą, pozbawiając ją wszelkiej rzewności, jaką pobożność zawiera w sobie; stan ten bowiem zmusza nas do uciekania się do Boga, do unikania wszystkiego, co by się Jemu nie podobać mogło, i do ćwiczenia się na nowo w cnotach, z większą niż przedtem pilnością. Smutki te staną nam za czyściec, bowiem oczyszczają nas i przysposabiają nam korony, gdy je przyjmujemy z pokorą i znosimy w cierpliwości) (nowość)

Tomasz a Kempis.
De imitatione Christi. O naśladowaniu Jezusa Chrystusa (uzupełniono)

Tomasz a Kempis.
O naśladowaniu Jezusa Chrystusa. III. 39. Quod homo non sit importunus in negotiis. Człowiek w sprawach swoich gwałtownym być nie powinien. (Prawdziwe udoskonalenie człowieka, polega na zrzeczeniu się samego siebie: i człowiek który się zaparł sam siebie, jest bardzo swobodny i bezpieczny. Lecz odwieczny nieprzyjaciel, przeciwnik wszelkiego dobra, kusić nie przestawa, ale dniem i nocą stawia straszliwe zasadzki, azali nieostrożnego w zdradliwe sidła wtrącić nie zdoła. Czuwajcie, a módlcie się, abyście nie weszli w pokusę) (nowość)

Thomas a Kempis. De imitatione Christi. Considerationes ad cuiusque libri singula capita (uzupełniono)

Thomas a Kempis. De imitatione Christi... III. 39. Quod homo non sit importunus in negotiis. (Verus profectus hominis est abnegatio sui ipsius, et homo abnegatus valde liber est et securus. Sed antiquus hostis, omnibus bonis adversans, a temptatione non cessat; sed die noctuque graves molitur insidias, si forte in laqueum deceptionis possit praecipitare incautum. Vigilate et orate, dicit Dominus, ut non intretis in temptationem... Humanae fragilitatis est, nimium sollicitari de futuris. Deficientibus opibus terrenis non deficiat fides tua; quinimmo confidas magnifice de Dei providentia. Qui promisit caelestia et aeterna, non negabit temporalia. Non tamen semper donat pro nostro libitu, ne simus abundantes in saeculo et minus idcirco desideremus, quae sursum sunt in caelo. Beatus qui ordinationem Dei expectat: et omnia de manu eius accipit) (nowość)

Divi Thomae Aquinatis, Doctoris Angelici, totius Summae Theologicae Conclusiones (uzupełniono)

Divi Thomae Aquinatis totius Summae Theologicae Conclusiones. De consequentibus actus humanos in bonitate vel malitia. (Utrum actus humanus, inquantum est bonus vel malus, habeat rationem rectitudinis vel peccati. Co. – Cum ex eo actus bonus vel malus dicatur quod rationis et aeternae legis ordinem sequatur vel non sequatur, actum humanum ex hoc quod bonus est vel malus rectitudinis habere rationem vel peccati necesse est) (nowość)

Ks. Kazimierz Buczkowski. Psalmy Dawida na język polski wierszem przełożone. (Wydanie drugie) (uzupełniono)

Ks. Kazimierz Buczkowski. Psalmy wierszem... Psalm CXXIV. Qui confidunt in Domino. (W psalmie tym ogłasza psalmista ludowi wiernemu, iż bezpieczny być może od napaści wrogów, bo Pan ich strzeże ręką swoją wszechmocną, i błaga dalej Boga, żeby ludu swego nie wypuszczał nigdy z opieki świętej swojej) (nowość)

Ks. Kazimierz Buczkowski. Psalmy wierszem... Psalm CXXV. In convertendo Deus! (Psalm ten zdaje się odnosić do epoki powrotu ludu żydowskiego z niewoli babilońskiej. Wyraża w nim autor radość i szczęście ludu powracającego do ziemi ojców swoich i błaga Boga, ażeby się Pan opiekował i tymi, którzy jeszcze w drodze byli z powrotem do ziemi świętej, aż wszyscy, jako strumień, co wartko płynie, powrócą do ziemi ojczystej) (nowość)

Ks. Kazimierz Buczkowski. Psalmy wierszem... Psalm CXXVI. Nisi Dominus aedificaverit domum. (Do zrozumienia tego psalmu trzeba tylko wyjaśnić trochę zawiły sens wiersza drugiego i trzeciego: Darmo, choćbyście pracowali od świtu do nocy, wy, co chleb jecie boleści, jeżeli nie zasłużycie sobie na to, by was Pan umiłował i błogosławił, gdyż On tylko cnotliwym udziela błogiego odpoczynku i błogosławi im synami dobrymi) (nowość)

Ks. Kazimierz Buczkowski. Psalmy wierszem... Psalm CXXVII. Beati omnes, qui timent Dominum. (Autor tego psalmu wychwala człowieka bogobojnego i cnotliwego, wyliczając błogosławieństwa Boskie, jakie go w tym życiu czekają, a mianowicie: dobra żona i dobre dziatki, nadto, iż oglądać będzie pomyślność kraju swojego i doczeka się sędziwej starości) (nowość)

Ks. Kazimierz Buczkowski. Psalmy wierszem... Psalm CXXVIII. Saepe expugnaverunt me. (Autor kładzie ten psalm w usta ludu żydowskiego i wyraża w nim ufność, jaką przejęci być powinni widząc, jak ich Pan od pierwszej młodości zawsze ratował od nieprzyjaciół i prosi Pana, aby i teraz zawstydził i pogromił tych wszystkich, którzy Syjon Pański prześladują) (nowość)


*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
Wybrane teksty z poprzednich aktualizacji:

(16 maja 2014)
Ks. Franciszek Kautny SI.
 Propedeutyka filozoficzna oparta na prawdziwych zasadach
Ks. Dr Józef Umiński.
 Teksty źródłowe do nauki dziejów Kościoła
Episkopat Austriacki. Wielki Katechizm Religii Katolickiej
Ks. Franciszek Radecki CMRI.
 Inspiratorzy, architekci Vaticanum II
Ks. Franciszek Radecki CMRI. Inspiratorzy, architekci Vaticanum II. Część I: Plan ogólny; rola masonerii
Ks. Franciszek Radecki CMRI. Inspiratorzy, architekci Vaticanum II. Część II: Wprowadzenie w życie planu ogólnego
"Cahiers Romains".
 O katolicyzm integralny
Św. Teresa od Jezusa
.
 Wizja mąk piekielnych
Ks. Jan Domaszewicz. Ze skarbnicy wiedzy teologicznej. Studium dogmatyczne na podstawie św. Tomasza, Doktora Anielskiego
Ks. Michał Ignacy Wichert. 
Nauki katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach

(9 kwietnia 2014)
P. J. Petitdidier SI. Exercitia spiritualia juxta normam sancti Ignatii Loyole
O. J. Petitdidier SI. Ćwiczenia duchowne według normy św. Ignacego Loyoli
Ks. Kevin Vaillancourt. Abyśmy nie zapomnieli. Sprawa przeciwko "kanonizacji" Jana Pawła II ( PDF )
Ecclesiae Magisterium. Św. Pius X, Papież.
 Encyklika Acerbo nimis o wykładzie nauki chrześcijańskiej ( PDF )
Kardynał Mercier.
 O umartwieniu chrześcijańskim ( PDF )
"Przegląd Katolicki".
 Co to jest szatan? ( PDF )
Bp Jakub Benignus Bossuet
O naturze aniołów
"Przegląd Katolicki". Vicovaro
Antoni Muchliński. Materiały do dziejów kościoła polskiego z języków wschodnich. [Listy Patriarchów Maronickich]
"Przegląd Katolicki". Po co u nas mowa o ultramontanach?
"Cahiers Romains".
 Prawda integralna
"Myśl Katolicka". E.
 Kartka z dokumentu Piusa VI (dedykowana "międzywyznaniowcom" i "antyintegrystom")
P. Leonardus Lessius SI.
De perfectionibus moribusque divinis. (Utiliorem de hoc argumento librum, magisque commendandum tironibus praesertim sacrae disciplinae, in universa theologia vix reperimus, estque vere exemplar, secundum quod reliqua theologiae argumenta essent tractanda. – HURTER, Nomenclator. I. 489)

(9 marca 2014)
Ks. Dr Alojzy Jougan. Historia Kościoła katolickiego
O. Paweł Segneri SI. 
Kazania wielkopostne
"Przegląd Katolicki". Święty Tomasz z Akwinu i jego nauka ( PDF )
"Przegląd Katolicki".
 Jakie jest według św. Tomasza stanowisko w społeczności, należne przeciwnikom wiary chrześcijańskiej? ( PDF )
Ks. Kevin Vaillancourt.
 Modernistyczny "Rok Wiary": Manifestacja Nowej Religii ( PDF )
Bp Mark A. Pivarunas CMRI.
 Fałszywa tolerancja i bluźnierstwo Franciszka I (Jorge Bergoglio) ( PDF )
Bp Donald J. Sanborn
Dlaczego należy przekonywać zwolenników FSSPX do stanowiska sedewakantystycznego ( PDF
Papież Pius IX.
 Alokucja powiedziana na Konsystorzu dnia 9 czerwca 1862 roku
"Pamiętnik Religijno-Moralny". Kronika zagraniczna. 1. Zjazd Biskupów do Rzymu i prasa antychrześcijańska. 2. Alokucja papieska. 3. Adres Biskupów
Antoni Muchliński. Maronici ( PDF )
"Przegląd Katolicki".
 Przegląd Tygodniowy i apostazja ks. Campello
"Przegląd Katolicki". Kronika kościelna. Francja

(5 lutego 2014)
Bp Ludwik Abelly.
 Nowy rok Jezusowy. Rozmyślania o głównych prawdach zawartych w Ewangelii Świętej, rozłożone na wszystkie dni roku według liturgii Kościoła
Abp Emil Guerry. 
Kodeks Akcji Katolickiej
"Cahiers Romains". Dla katolików rzymskich integralnych ( PDF )
"The Reign of Mary".
 Stanowisko Teologiczne Zgromadzenia Maryi Niepokalanej Królowej (CMRI) ( PDF )
Ks. Benedict Hughes CMRI.
 Kult człowieka
Bp Donald J. SanbornWzniosłość świętej Wiary katolickiej a obskurantyzm współczesnego świata
"Myśl Katolicka". O katolików integralnych (I)
"Myśl Katolicka". O katolików integralnych (II)
"Myśl Katolicka" G. Po czym poznać liberała?
J. E. Anton Bonaventura Jeglič, Biskup Lublany.
 O wolność kobiety
Msgr. Willibrord Benzler OSB, Biskup Metzu. Kościół a kremacja
Ks. Piotr Ximenes. 
Krótki wykład świętych Ewangelii na niedziele i święta całego roku

(8 stycznia 2014)
S. Alphonsus a Ligorio, Doctor Ecclesiae.
 De Mariae gloriis. (Versio latina operis "Le glorie di Maria" per Victorium Bartoccetti)
Św. Alfons Maria Liguori, Doktor Kościoła. Myśli pobożne o różnych przedmiotach życia duchownego dla dusz pragnących postępu w miłości Pana Boga
Bp Donald J. Sanborn
Tragikomedia Novus Ordo: Bergoglio z nosem klauna i herezja "kardynała" Rodrigueza
Ks. Rama P. Coomaraswamy.
 Jurysdykcja. Część I
Ks. Rama P. Coomaraswamy.
 Jurysdykcja. Część II (dodatkowe uwagi)
Henryk Hello. 
Syllabus w wieku XX

(10 grudnia 2013)
Ks. kanonik Jerzy Smith.
"Czy muszę w to wierzyć?"

(4 grudnia 2013)
Ks. Jakub Wujek SI. Postylla Mniejsza, to jest krótkie kazania, albo wykłady św. Ewangelii na każdą niedzielę i na każde święto wedle nauki samej prawdziwej Kościoła św. powszechnego dla ubogich kapłanów i gospodarzów i pospolitego człowieka
OO. Redemptoryści. 
Książka Misyjna (modlitewnik)
Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Konsekracje biskupie w czasie przedłużającego się okresu Sede vacante. ( PDF )
Bp Donald J. Sanborn.
Od modernizmu do apostazji. Bergoglio nie wierzy w katolickiego Boga
Ks. Antoni Langer SI. Kazanie na prymicjach kapłańskich. O modlitwie za kapłanów
Ks. Jakub Balmes.
Katolicyzm i protestantyzm w stosunku do cywilizacji europejskiej

(3 listopada 2013)
Listy św. Pawła Apostoła. Przełożył Arcybiskup Franciszek Albin Symon
Ks. Józef Stanisław Adamski SI. 
Łaska Boża czyli podniesienie człowieka do porządku nadprzyrodzonego
Bp Donald J. Sanborn
Bergoglio o Żydach i ateistach. Modernistyczny relatywizm prawdy dogmatycznej. ( PDF
Ks. Benedict Hughes CMRI.
 Zaniechanie potępienia: Bergoglio zaniedbuje obowiązek potępienia zła
Żywot świętego Aleksego


KSIĄŻKI W FORMACIE DJVU

ARTYKUŁY I KSIĄŻKI W FORMACIE PDF

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Jezus Chrystus, Zbawiciel świata ( PDF )

Ecclesiae Magisterium. Św. Pius X, Papież. Encyklika Pascendi dominici gregis o zasadach modernistów ( PDF )

Ecclesiae Magisterium. Papież Pius XI. Encyklika Mortalium animos. O popieraniu prawdziwej jedności religii ( PDF )

Ks. Paweł Smolikowski CR. Katechizm sporny. (Rozprawa z sceptykami, z racjonalistami, z indyferentnymi i z heretykami)

O. Jan Jakub Scheffmacher SI. Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych ( PDF )

Ks. Zygmunt Chełmicki. Ojców naszych Wiara Święta (mały katechizm) ( PDF )

Św. Robert kard. Bellarmin SI, Biskup, Doktor Kościoła. Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana ( PDF )

Św. Robert kard. Bellarmin SI, Biskup, Doktor Kościoła. Wykład Nauki Chrześcijańskiej. (Katechizm większy)

O. Marian Morawski SI. Dogmat łaski. 19 wykładów o porządku nadprzyrodzonym ( PDF )

O. Marian Morawski SI. Dziewięć nauk o Sercu Jezusowym, jako Sercu Kościoła ( PDF )

Potępienie herezji liberalizmu. Mały katechizm o Syllabusie ( PDF )

Ks. Jacek Tylka. Dogmatyka katolicka. Traktat o Kościele Chrystusowym

Ks. Piotr Semenenko CR. O nieomylności Kościoła

Ks. Franciszek Hettinger. Nieomylność Papieża

Z "Rycerza Niepokalanej". Dlaczego wierzę (47 artykułów apologetycznych)

Henryk Hello. Nowoczesne wolności w oświetleniu encyklik. Wolność sumienia - wolność wyznania - wolność prasy - wolność nauczania

O. Mikołaj Jamin OSB. Myśli Teologiczne odnoszące się do błędów współczesnych. O jedności prawdziwej religii

Ks. Andrzej Dobroniewski. Modernizm i moderniści

Ks. Maciej Sieniatycki. Modernistyczny Neokościół

Ks. Anthony Cekada. Tradycjonaliści, nieomylność i Papież ( PDF )

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Sedewakantyzm ( PDF )

"The Reign of Mary". Stanowisko Teologiczne Zgromadzenia Maryi Niepokalanej Królowej (CMRI) ( PDF )

Ks. Józef Stagraczyński. Historia biblijna. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

O. Paweł Segneri SI. Kazanie o Bóstwie Chrystusowym ( PDF )

O. Jan Tauler OP. Ustawy duchowe. Dzieło z XIV wieku

Św. Piotr Alkantary. Pokój duszy

O. Fryderyk William Faber. Postęp duszy, czyli wzrost w świętości

O. Mikołaj Łęczycki SI. Pobudki do unikania grzechu śmiertelnego i kilka innych rozważań pobożnych

O. Gabriel Paláu SI. Katolik uczynkiem i prawdą (73 artykuły formacyjne)

Bp Michał Nowodworski. Kilka słów Ojców i Nauczycieli Kościoła dla tych, którzy szemrzą w przeciwnościach i cierpieniach

Abp Józef Bilczewski. List pasterski o czci Najświętszej Maryi Panny

Ks. Zygmunt Golian. Konferencje majowe. Rozmyślania na każdy dzień maja

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Odrodzenie ludzkości

Ks. Adam Gerstmann. Święty Augustyn jako teolog, duszpasterz, człowiek  ( PDF )

Ks. Jakub Balmes. Fanatyzm i indyferentyzm, ich źródła i następstwa

T. W. "Człowiek" Ernesta Hello

Ks. Władysław Michał Dębicki. Wielkie bankructwo umysłowe. Rzecz o nowoczesnym skrajnym sceptycyzmie naukowo-filozoficznym
(15 artykułów o filozofii nowożytnej)

Ks. Antoni Langer SI. Św. Tomasz z Akwinu i dzisiejsza filozofia

Ks. Jan Badeni SI. Życie św. Ignacego Loyoli, założyciela zakonu Towarzystwa Jezusowego

Kardynał M. Wiseman. Fabiola. Powieść z czasów prześladowania chrześcijan w roku 302

Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Redaguje kolegium:
Mariusz Gruszeczka, Michał A.Nowak, Mirosław Salawa.
Współpraca:
Iwona Olszewska.
Kontakt: poczta@ultramontes.pl
© Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kraków 2004-2014

Omnia ad honorem Omnipotentis Dei et Ecclesiae Romanae!

Wszystko na cześć Boga Wszechmogącego i Kościoła rzymskiego!