Ultra montes

W obronie papiestwa i nieomylności Kościoła rzymskiego

Habentes ergo pontificem magnum, qui penetravit caelos, Iesum Filium Dei, teneamus confessionem.
Mając tedy wielkiego arcykapłana, który przeniknął niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmyż przy wierze.
(Hebr. IV, 14)
 


"Considera Domini Dei potentiam in convertendis peccatoribus, praesertim in malo diu occupatis, quam rem Sancti Patres ipsa mundi creatione dicunt difficiliorem ob humanae voluntatis resistentiam, cui par alia non est in creatione rerum naturalium. Id experientia in te docet, qui tot mediis non juvaris ad purgandum cor a peccatis levibus, ad quae natura non ita propendet, uti ad gravia in saecularibus. Confundere igitur, veniam pete et opem Beatissimae ac purissimae Matris implora, ut ab eo, qui potens est, et qui fecit illi magna, impetret tibi potentissima auxilia ad te a tuis peccatis convertendum, et ad omne bonum inducendum". (P. Nicolaus Lancicius SI, De piis erga Deum et Coelites affectibus. Insinuatis in quaternis punctis meditationum pro singulis diebus totius anni. Oeniponte 1881, p. 412)

-------------------

"Uważ moc Boską w nawracaniu grzeszników, zwłaszcza we złym zależałych, którą rzecz Ojcowie Święci, trudniejszą być powiadają, aniżeli świata stworzenie, że Mu się wolność ludzka opiera, co się nie znajduje w stworzeniu rzeczy przyrodzonych. Pokazuje to na tobie codzienne doświadczenie, że ci tak wiele środków nie pomaga do oczyszczenia serca od lekkich grzechów, do których natura nie tak jest skłonna, jako do ciężkich w świeckich ludziach: zawstydź się, proś o odpuszczenie, wzywając Przenajświętszej Panny i Matki, aby ci u Tego, który mocny jest, i który Jej uczynił wielkie rzeczy, uprosiła bardzo potężne pomoce, abyś się odwrócił od grzechów twoich, i żebyś nabył wszelkiego dobra". (Ks. Mikołaj Łęczycki SI, Koło Rycerskie Rocznego Obrotu, Zbawiennymi Radami, albo codziennymi Medytacjami. Wilno 1727, ss. 459-460)

"Pod sztandarem Niepokalanej". Czasopismo rzymskokatolickie. Nr 78. Październik 2016 (nowość)
 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

NOWOŚCI. OSTATNIO DODANE TEKSTY (26 PAŹDZIERNIKA 2016)

P. Joannes Baptista Lohmann SI, P. Victor Cathrein SI. Vita Domini Nostri Jesu Christi e quatuor Evangeliis ipsis ss. librorum verbis concinnata. ("Faxit itaque Deus, ut hic libellus aliquid in laudem Servatoris Nostri conferat. Id maxime habemus in votis, ut, quotquot vitam Christi Domini meditantur, non tam de rivulis derivatis variorum librorum quam de ipso Dominici pectoris fonte, quem in S. Scriptura apertum habemus, hauriant aquam vivam salientem in vitam aeternam, cognitionem dico et amorem Domini Nostri Jesu Christi". – Ed. A. D. MCMXI, pp. IX-X) (uzupełniono, djvu)

O. Stefan Podworski OFMDrogi Kalwaryjskie czyli książka do nabożeństwa służąca do użytku pobożnych Kalwarię Zebrzydowską zwiedzających. Z dodatkiem historii o cudownym obrazie Matki Boskiej oraz historii klasztoru i kościoła. ( PDF ) ("W książce niniejszej, którą masz przed sobą, są umieszczone nie tylko rozmyślania męki Pana Jezusa, dalej tajemnic Boleści, Zaśnięcia i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, oraz modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące, ale znajdziesz tu także modlitwy przy Mszy św., Nieszpory, przygotowanie się do spowiedzi i Komunii św., dalej Stacje Jerozolimskie i pieśni najczęściej w Kalwarii używane, nadto wiadomość historyczną o cudownym obrazie Matki Boskiej w kaplicy bocznej umieszczonym, a zatem książka niniejsza służyć ci może, czytelniku łaskawy, nie tylko do obchodów w Kalwarii, ale używać jej możesz także w domu jako książki do nabożeństwa. Książka ta niech ci będzie przewodniczką w Kalwarii Zebrzydowskiej, a jeżeli pójdziesz za radami i naukami w tej książce ci podanymi, miej nadzieję, że pielgrzymka twoja, na to miejsce święte podjęta, przyjemną będzie i mile przyjęta od Jezusa i Maryi, Matki Jego". – ss. 5-6) (nowość, djvu)

Bp Mark. A. Pivarunas CMRI. Papiestwo. ( PDF ) (Wskazane byłoby rozważenie tematu papiestwa – urzędu Zwierzchnika Kościoła katolickiego i Wikariusza Jezusa Chrystusa na ziemi. Ta sprawa jest szczególnie ważna w naszych czasach, kiedy to nas ­– którzy pozostaliśmy wierni Tradycji – zaliczono do nieposłusznych Rzymowi z powodu odrzucenia mszy Novus Ordo oraz fałszywych nauk o ekumenizmie i wolności religijnej, wywodzących się z Drugiego Soboru Watykańskiego. Ponadto, kwestia ta jest tym bardziej istotna, gdyż stanowi zagadnienie, które dzieli dzisiejszych tradycyjnych katolików. Jak wielu tradycyjnych katolików tęskniąc za jednością jest jednakże wciąż podzielonych w tej podstawowej sprawie, która dotyczy współczesnej posoborowej hierarchii... Pomimo faktu, że katolicki Kościół potępił wcześniej fałszywy ekumenizm – międzyreligijny dialog i nabożeństwa z niekatolikami, szczególnie potępione przez Papieża Piusa XI w Mortalium animos oraz wbrew faktowi, że Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku zakazał communicatio in sacris (kanon 1258) i traktował jako podejrzanych o herezję tych, którzy brali w tym udział (kanon 2315), Drugi Sobór Watykański sprzyjał właśnie ekumenizmowi w dekrecie Unitatis redintegratio i w deklaracji Nostra aetate. Podczas gdy przed soborem, Kościół katolicki zawsze nauczał, że katolicka Wiara jest jedyną, prawdziwą religią objawioną przez Boga, to teraz sobór otwierał drzwi zbawienia tak samo innym "religiom" – protestanckim i niechrześcijańskim (hinduizmowi, buddyzmowi, islamowi, judaizmowi, itp.). Teraz nową misją Kościoła według Vaticanum II miało być promowanie dobra, które znajduje się w tych fałszywych religiach. Nie ma już żadnego odniesienia do konieczności nawrócenia się na prawdziwą wiarę... Jak modernistyczna hierarchia może reprezentować nieomylne magisterium katolickiego Kościoła? Jak "papieże" Vaticanum II mogą wyobrażać opokę, na której Chrystus założył Swój Kościół? Czy słowa Soboru Watykańskiego I "na Apostolskiej Stolicy zawsze katolicka wiara zachowała się nieskalaną" i "święta Stolica Piotrowa zawsze wolną zostaje od wszelkiego błędu", mogą się stosować do współczesnej modernistycznej hierarchii?... Jesteśmy dziś świadkami szybkiego formowania się Nowego Porządku Światowego pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale nie ma wątpliwości, że ONZ ma swojego odpowiednika we współczesnym soborowym kościele Vaticanum II. Obyśmy pozostali niezachwiani w prawdziwej Wierze, ponieważ "kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony" (Mt. 24, 13)) (nowość)

Petrus. Żałosne umizgi bpa Fellaya do modernisty Bergoliusza (pseudopapieża "Franciszka")! ( PDF ) (Podczas gdy Synod o rodzinie otwiera drogę do komunii rozwiedzionym, żyjącym w nowych związkach, udzielając tym samym błogosławieństwa publicznym grzesznikom, związkom cudzołożnym, gdy potwierdza godność sodomitów, którzy nie powinni być dyskryminowani i zachęca do interwencji kobiet "w procesie decyzyjnym" kościoła soborowego, pośrednio otwierając drogę do diakonatu, a wręcz kapłaństwa kobiet, przełożony generalny Bractwa (FSSPX) napisał: "z pewnością można w nim (w raporcie końcowym Synodu) znaleźć doktrynalne odwołania do małżeństwa i rodziny katolickiej, ale dostrzega się również kilka niejasności i pominięć godnych pożałowania". To co jest ohydą nie do opisania, pogwałceniem przykazań Bożych, hańbą, dla Bernarda Fellaya jest zaledwie "niejasnościami i pominięciami godnymi pożałowania". Po prostu żałosne!) (nowość)

"Non possumus". Luter - heretycki wieprz z Saksonii i miejsce dla niego przeznaczone... piekło... ( PDF ) (W roku 1883 czcigodna siostra Maria Serafina Micheli (1849 – 1911), założycielka Instytutu Sióstr od Aniołów, przejeżdżała przez Eisleben, miejsce urodzenia Lutra, w Saksonii. Obchodzono w tym dniu 400-tną rocznicę urodzin herezjarchy (10 listopada 1483) – który dokonał rozłamu w Europie i Kościele – toteż ulice były zatłoczone, na balkonach powiewały flagi... Świątobliwa siostra, zauważywszy wielkie zamieszanie nie była zainteresowana poznaniem przyczyny tego niecodziennego ożywienia; jedynym jej pragnieniem było znalezienie kościoła, aby się pomodlić i móc złożyć wizytę Panu Jezusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie. Wędrując jakiś czas, w końcu napotkała jeden, jednakże drzwi były zamknięte... Nie zważając na nic uklękła na schodkach wejściowych, żeby odmówić swoje modlitwy. Ponieważ był już wieczór, nie spostrzegła, że nie był to kościół, lecz zbór protestancki. Gdy tak się modliła, ukazał się jej anioł stróż, który powiedział: "Wstań, bo to jest zbór protestancki". Następnie dodał: "Chcę ci pokazać miejsce potępienia Marcina Lutra i męki, jakie ponosi jako karę za swoją pychę") (nowość)

Sac. Antonius Martinet. Institutiones Theologicae ad usum seminariorum. ("Cum, ex dictis in proloquio theologiae proprie dictae, theologia sacramentaria sit expositio scientifica auxiliorum et remediorum quorum ope redintegratur homo ordinaturque ad aeternam cum Deo societatem, merito eam exordimur a gratia, quae principium est regenerationis spiritualis, inchoatio aeternae societatis cum Deo, et ad quam significandam et producendam instituta sunt sacramenta". – T. IV, p. 1) (uzupełniono, djvu)

Ks. Józef StagraczyńskiNauki katechizmowe o prawdach Wiary i obyczajów katolickiego Kościoła. ("Jakikolwiek sąd zechcą wydać o książce niniejszej pasterze parafialni (ci najlepiej zdolni ocenić), tyle niezawodnie przyznają, iż dogmat katolicki wyłożony tu poprawnie, jasno, w formie zrozumiałej, przystępnej, dość żywej, dość barwnej i dość podniosłej – jak na początkującego, który nie mając przed sobą wzorów rodzimych, z obcych źródeł czerpać musiał i drogę następnym mozolnie torować. Sądzę, iż nie pominąłem nic ważniejszego; traktat o Sakramencie Ołtarza przechodzi nawet zakres zwykłego katechetycznego wykładu. Za Willmersem S. J. powtarzam, iż czas wielki oświecać wiernych, uczyć, przedkładać systematycznie i naukowo prawdy katolickie w całej rozciągłości, a nie bawić się tak zwanym przemawianiem do serca i uczucia, czego i tak już aż prawie nazbyt w naturze Słowiańskiej. Nabożne uczucia, tkliwe wzruszenia serca mijają z ostatnim brzękiem słodkiego słowa kaznodziejskiego; tylko to, co się uczepiło intelektu, co się w umyśle osadziło siłą poznanej i uznanej prawdy, nie ginie marnie, lecz rośnie, dojrzewa i wydaje owoc trwały". – Tom IV, s. IV) (uzupełniono, djvu)

Canones et decreta sacrosancti oecumenici et generalis Concilii Tridentini sub Paulo III, Iulio III, et Pio IV Pontificibus Maximis. ("Audite hoc omnes gentes, auribus percipite omnes, qui habitatis orbem. Tridentinum concilium iam diu coeptum, aliquando intermissum, distractum varie atque divulsum, nunc demum, singulari Dei omnipotentis beneficio, summa atque incredibili omnium ordinum ac nationum voluntate connectitur atque perficitur. Dies haec quidem felicissima Christiano populo eluxit, in qua templum Domini disturbatum frequenter ac dissipatum reficitur et absolvitur, et navis haec una bonorum omnium ex maximis ac diuturnis turbinibus atque fluctibus tuta in portu collocatur. Quam utinam conscendere nobiscum ii voluissent, quorum in primis gratia haec ipsa navigatio instituta fuit, atque aedificii huius construendi participes exsisterent, qui hoc nobis negotium exhibuerunt, maioris nunc profecto laetitiae causam haberemus. Sed nostra id certe culpa non accidit. Nos urbem hanc in Germaniae faucibus, id est, in domus illorum fere limine, positam elegimus; nos custodiam nullam nobis, ne suspicionem illis aliquam minus liberi loci daremus, adhibuimus; nos eam fidem publicam illis concessimus, quam sibi ipsi composuerunt; nos hic illos perdiu exspectavimus, neque hortari ac rogare unquam destitimus, ut ad veritatis lucem cognoscendam accederent. Verum illis etiam absentibus satis, ut puto, a nobis consultum est. Etenim quum duo essent, in quibus aegris atque infirmis illorum animis medicina fuit adhibenda, alterum fidei catholicae ac vere evangelicae, illis in rebus, quae in dubium ab ipsis vocantur, quaeque opportunae his temporibus viderentur, explicata et confirmata disiectis omnibus et dissipatis errorum tenebris doctrina; alterum disciplinae ecclesiasticae, cuius potissimum depravatione illi se a nobis defecisse affirmant, restitutio: utrumque, quantum in nobis fuit, pro temporum horum ratione cumulate praestitimus", – Oratio habita in ultima sessione Concilii Tridentini a R. P. D. Hieronymo Ragasono Veneto, episcopo Nazianzeno, et coadiutore Famaugustano, pp. 226-227) (nowość, djvu)

Ks. Antoni Brzeziński. Rys dziejów świętego Soboru Trydenckiego ( PDF ) (uzupełniono)

Ks. Antoni Brzeziński. Rys dziejów św. Soboru Trydenckiego. Od nowego zwołania aż do ukończenia jego. ( PDF ) (Nadszedł nareszcie dzień 3 grudnia, w którym sobór miał święte swoje sprawy ukończyć. Wspaniałe kazanie z tego powodu powiedział Hieronim Ragazzoni, biskup Nazjanceński, dając w nim obraz spełnionych czynności soboru. Niech nam wolno będzie, w skróceniu podać tu niektóre z niego wyjątki. "Większa zaiste byłaby dziś radość nasza, mówił mówca czcigodny, gdyby na tym okręcie, którym płyniemy, byli razem z nami i ci, z których przyczyny sobór został zwołanym. Wszakże nie nasza w tym wina, bośmy i miasto ich niemieckie wybrali, i straży nie mieliśmy przy boku, by ich nie zrazić, i kondukt wolny udzieliliśmy im, i bardzo długo czekaliśmy tu na nich, a upominać i prosić ich nie ustawaliśmy, by do poznania prawdy zbliżyli się. Mimo jednak ich nieobecności, staraliśmy się zaradzić chorobie i niemocy, co ich napadła, bo podaniem wiary kościelnej, o której zwątpili, i naprawą obyczajów, których zepsucie, jak mówią, rozłączyło ich z nami, skuteczne podane jest lekarstwo. Najprzód bowiem sobór, idąc obyczajem przodków, uczynił wyznanie wiary, ażeby na nim, jako na fundamencie, dalsze swoje zakładać sprawy. Potem oznaczył i wyliczył księgi Starego i Nowego Przymierza, a nawet tłumaczenie ich uchwalił, ażeby żadnej wątpliwości względem rozumienia i wyrazów nie było. W czoło dalej i twierdzę wszystkich herezji godząc, postanowił i uchwalił to, co o zepsuciu natury ludzkiej wierzyć trzeba, dekretem o usprawiedliwieniu, najznakomitszym z wszystkich, które pamięć ludzka wspomina, a którym wszelkie herezje dobito i rozproszono, jako ciemność za zjawieniem się słońca. Następuje zbawienny traktat o siedmiu Sakramentach, a nim zniesione są jakie bądź wątpliwości o dzielnościach i łaskach, które zawierają; dalej o najświętszej ofierze Mszy św. i o Komunii pod dwoma postaciami, nad co nic świętszego nie masz, nic co by mogło być pożyteczniejszym. Dodaną do tego będzie dziś nauka o odpustach, o czyśćcu, o czci i wzywaniu świętych, o obrazach i relikwiach..."... Nareszcie został publikowany wyrok, względem zachowania i przyjęcia ustaw Soboru. Przeczytano potem jeszcze raz wszystkie dekrety tak we względzie dogmatu jak i reformy, które za Pawła III i Juliusza III wydane były. Poczym sekretarz Soboru Massarelli stawił to pytanie: Najdostojniejsi Panowie, Najprzewielebniejsi Ojcowie, azali wam się podoba, by na chwałę Boga wszechmogącego, święty ten ekumeniczny Sobór był zamknięty? Odpowiedzieli: Tak jest. Następnie kardynał Moronus, pierwszy legat i prezydent, błogosławiąc świętemu synodowi, rzekł: Po złożeniu Bogu dzięków, Najprzewielebniejsi Ojcowie, idźcie w pokoju. Którzy odpowiedzieli: Amen. Za przykładem dawniejszych soborów, wszyscy Ojcowie przywtórzyli aklamacjom, które wzniósł kardynał Lotaryński, na cześć papieża Piusa, zmarłych papieży Pawła III i Juliusza III, cesarza Karola V, Ferdynanda, legatów Stolicy Apostolskiej i prezydentów, kardynałów, posłów i biskupów. Zakończono aklamacje, wyznaniem wiary na soborze ogłoszonej, obietnicą zachowania ustaw jego, i rzuceniem anatematu na wszystkie herezje) (nowość)

Ks. Antoni Brzeziński. Rys dziejów św. Soboru Trydenckiego. O przyjęciu ustaw Soboru. ( PDF ) (Wiadomość o szczęśliwie dokonanym soborze, wielkie w Rzymie wesele sprawiła. Papież, wiekiem i chorobą złamany, odmłodniał prawie i do zdrowia wrócił, a solenną procesją po mieście, nakazał dzięki czynić Bogu. "Dzień ten, tak się odezwał w młodzieńczym uniesieniu, do kardynałów przy tej sposobności zebranych, dzień ten, mili Bracia, nowe rodzi życie, nowe wprowadza obyczaje, bo powagą Soboru Trydenckiego karność Kościoła przywrócona, która tak bardzo już była podupadła". Osobliwie uchwałę o seminariach dla chłopców, wysoko papież ocenił, przypisując ją natchnieniu Ducha Świętego. Z największą dlatego gotowością potwierdził on wszystkie dekrety, Bullą z dnia 26 stycznia 1564, w której pod zagrożeniem kar kanonicznych, wszystkim rządcom kościelnym nakazuje, aby się ustaw tych trzymali, i poddanych do zachowania, nawet z pomocą władzy świeckiej zmusili... Rychłe to i bezwarunkowe zatwierdzenie soboru, powszechną radość i w świecie katolickim wywołało, a było oraz świadectwem, o szczerych chęciach papieża, co do zaprowadzenia reformy, nawet w kurii rzymskiej. Wesele to świata katolickiego, wyrażając król portugalski w liście swym do papieża, tak pisze: "Ani za naszych, ani za dni naszych ojców nie było w rzeczypospolitej dnia weselszego jak dzień, którego Wasza Świętobliwość ustawy Soboru Trydenckiego zatwierdziła, i niejako w twierdzy Stolicy Apostolskiej chorągiew zbawienia wywiesiła, która całe chrześcijaństwo nowymi nadziejami ożywia". To królewskie pismo było zarazem rękojmią pewną, przyjęcia ustaw soboru w Portugalii... Jak do innych monarchów katolickich, tak i do Zygmunta Augusta, wysłał papież listy, wzywające do przyjęcia ustaw soboru... Papież przysłał do Polski, legata Franciszka Commendoniego, który udał się do Heislberga, aby z biskupem Hozjuszem naradzić się, względem środków i sposobów, którymi by króla i senatorów, sprawie soboru można najpewniej pozyskać) (nowość)

Ks. Antoni Brzeziński. Rys dziejów św. Soboru Trydenckiego. Zakończenie. ( PDF ) (Masz więc, łaskawy czytelniku, acz w krótkim i niedostatecznym obrazie, dzieje soboru, który jest i będzie chwałą i chlubą Kościoła na zawsze. Najprzód albowiem obronił wiarę, na którą zacięta, i wielce potężna herezja się rzuciła, a gruntownym i wszechstronnym jej rozjaśnieniem wszelkim zapobiegł wątpliwościom w rzeczach, tyczących się zbawienia, błędy zaś i matactwa rozumu ludzkiego, odsłonił nam jawnie. A że na świętych zasadach wiary nie tylko Kościół i dzieło odkupienia stoi, ale i społeczności polityczne z nich moc i życie biorą, przeto Sobór Trydencki dekretami i kanonami swymi, państwom zarazem dał fundamenty, bez których obalić się muszą. Mało zwracają nam uwagę na socjalną stronę herezji luterskiej, i powszechnie mienią ją, powstaniem tylko na Kościół, gdy tymczasem błędy jej, w następstwach przewracają najgłówniejsze stosunki życia społecznego. Samo już odrzucenie powagi kościelnej, a postawienie w jej miejsce własnego i indywidualnego zdania i rozumu, co było hasłem reformy luterskiej, rzuca w państwo zaród nierządu i zgubnej anarchii. Gorszym nadto było przelanie władzy kościelnej na książęta świeckie, bo tym sposobem wszelkie ograniczenie rządu, w zasadzie zniesione, niechybnie do despotyzmu prowadzi. Co mówić o pojedynczych artykułach wyznania protestanckiego, które kamień po kamieniu wyrywając z fundamentów wiary, psują i niweczą pojęcia, na których świat chrześcijański i jego cywilizacja spoczywa? Odmówienie wolnej woli człowiekowi, stawia go w rzędzie bydląt, i znosi w gruncie pojęcia winy, a przy tym potrzebę kary i sprawiedliwości precz wyrzuca. Podobnie rdzeń i kolebkę społeczeństw znieważył Luter, odbierając małżeństwu charakter sakramentalny, a zniżając ten święty związek do znaczenia zwyczajnego kontraktu, który i nierozwiązalność małżeństwa znosi i z wszelkiego je majestatu obdziera. Nie mniejszej wartości dla państwa, jest i Sakrament Pokuty świętej, równie od Lutra odrzucony, bez której trybunału, jak dobrze powiedział lord Fitz-William, panującego nad sumieniem i kierującego nim z taką potęgą, jak żadna siła w świecie, niepodobna się państwu utrzymać, które bez cnoty, moralności i sprawiedliwości stać nie może. Tak święty Sobór Trydencki swymi kanonami o powadze, o wolnej woli człowieka, o sakramentach itd. zasłaniając Kościół przeciw napaściom błędu, i państwu równie niesie pomoc potrzebną... Postawieniem dogmatu kościelnego, założył sobór fundament, na którym stała i rzetelna opiera się naprawa obyczajów, w Kościele albowiem, życie chrześcijańskie jest owocem jego wiary. Wszystkie dalej swe dekrety reformacyjne, w zgodzie i jedności z świętą Stolicą Apostolską obmyślał i uchwalał, bo chorobie ciała oderwawszy głowę, która ma nim rządzić i kierować, nie można zaradzić. Cześć owszem powinną i uznanie najwyższej papieża władzy oddając, wydał dekret (sess. XXV, de ref. c. XXI) poddający ustawy co do obyczajów i dyscypliny, powadze jego i rozsądzeniu... Dałby Bóg, aby święte ustawy soboru, zachowane i wykonywane były po wszystkim Kościele, bo one są i będą na zawsze najmocniejszym fundamentem, i zamkiem jego najobronniejszym) (nowość)

R. P. D. Hieronymus Ragasonus, Venetus, Episcopus Nazianzenus, et Coadiutor Famaugustanus. Oratio habita in ultima sessione Concilii Tridentini. ( PDF ) (Principio enim sancta haec synodus (facta ex laudabili maiorum nostrorum consuetudine suae fidei professione), ut quoddam quasi fundamentum futuris actionibus poneret, et, quibus testimoniis atque praesidiis in dogmatibus sanciendis nitendum esset, ostenderet, veteris ac novi testamenti libros, qui essent sine ulla dubitatione recipiendi, antiquorum conciliorum probatissimorum exemplo pie et prudenter enumeravit; ac, ne de verbis quidem ulla ex variis versionibus oriri posset difficultas, certam ac definitam de Graecis et Hebraeis translationem approbavit. Hinc omnium haeresum caput atque arcem aggrediens de humanae naturae corruptis initiis ea statuit, quae veritas ipsa, si loqui posset, exprimeret. De iustificatione deinceps (res magna, et cum ab antiquis tum a nostri temporis haereticis mirum in modum oppugnata) ea definivit, quibus et perniciosissimis eo in genere opinionibus occurreretur, et recte sentiendi ratio miro quodam ordine atque admirabili sapientia (ut in illis Dei Spiritum facile agnoscas) demonstraretur. Praestantissimo hoc post hominum memoriam decreto haereses fere universae iugulantur, et, quasi caligo sole, discutiuntur ac dispelluntur, eaque claritas, isque splendor veritatis apparet, ut tantum lumen, quin videat, dissimulare iam nemo possit. Subsecuta est salutaris septem divinorum ecclesiae sacramentorum tractatio: primum simul de omnibus, post de unoquoque separatim) (nowość)

Johann Peter SilbertŻywot Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Bożego (nowość)

J. P. SilbertŻywot... §. IV. Tajemnica wcielenia Bożego. (Tajemnica, że Bóg stał się człowiekiem, aby w ludzkiej naturze wiecznej sprawiedliwości zamiast człowieka przez wieczną winę wiecznie kary godnego, zadosyćuczynił; aby karę, którą on zasłużył, odniósł; aby go przez to od wiecznej śmierci wybawił; tajemnica ta tak dalece przechodzi wszelkie ludzkie pojęcie, że duch człowieczy przy jej rozważaniu zupełnie ustaje, ba nawet niepodobną mu się takowa wydaje, tak dalece, że jeszcze dotychczas wielom, zamiast co by ich miała pobudzać do najgorętszej wdzięczności i najczulszej miłości ku Bogu, zdaje się, (lecz z ich własnej winy) zgorszeniem i głupstwem, o czym też i Apostoł narodów już był nadmienił. – Potrzeba było zatem ducha człowieczego z wolna do tego pierwej usposabiać i przyzwyczaić go niejako zwolna do tego; a stąd wynikała konieczność, aby to odkupienie zrazu przyciemniej, a potem zaś coraz jaśniej i z okolicznościami dokładniej przepowiadanym, ba nie tylko przepowiadanym, ale nadto w Zakonie samym, w ofiarach i ceremoniach, w figurach przedstawianym zostało. Albowiem to odkupienie jest ową "Jaśnie wielką tajemnicą pobożności, która jest oznajmiona w ciele, usprawiedliwiona jest w duchu, ukazała się aniołom, opowiedziana jest poganom; wiarę jej dano na świecie, wzięta jest w chwale" (I Tym. 3, 16)) (nowość)

J. P. SilbertŻywot... §. V. Proroctwo zakonu, znamiona i figury mesjasza przyszłego. (Nie było dosyć dla Opatrzności wszystko mądrze i porządnie stanowiącego Boga, że tę przepaścistą a świętą tajemnicę prorokom nakazał ogłaszać przez wieki; ale jako przed słońcem pokazuje się pierwej zorza poranna, tak też pierwej, nim głosy świętych proroków dać się miały słyszeć, przed słońcem odwiecznej sprawiedliwości, błyszczeć miały figury wyraźnie, o Nim znać dające. Już to śmierć niewinnego Abla była godłem śmierci Jezusowej, dlatego też i Jan święty w objawieniu nazywa Jezusa "Barankiem, który zabity jest od założenia świata" (Apok. 13, 8). Z nienawiści i zazdrości zabił go Kain, brat jego: "Iż uczynki jego złośliwe były, a brata jego sprawiedliwe" (I Jan. 3, 12). Z tego samego powodu zabił naród żydowski, którego bratem co do ciała był Jezus, Syna Bożego, iż Jego najświętsze życie i Jego Boska nauka, niecne postępki nieprzyjaciół Jego potępiały. Ale zarównie, jak krew Abla o zemstę wołała, woła też i krew niewinnego Baranka Bożego; – (chociaż o litość nad skruszonymi tj. pokutującymi grzesznikami woła) przecie o zemstę nad tymi, którzy nią pomiatają, i jak Apostoł mówi, nogami ją depcą (Hebr. 10, 29). Na koniec zagrzmiał wyrok Boży nad Kainem: "Teraz tedy będziesz przeklętym na ziemi, która otworzyła gębę swą i przyjęła krew brata twego z ręki twojej" (Rodz. 4, 11). Czyliż nie widzimy jeszcze po dziś dzień obciążonych tą winą za krwi rozlanie żydów tych, którzy w swoim niedowiarstwie trwają, a którzy, jak o Kainie stoi napisano, "tułaczami i zbiegami są na ziemi", i pomiędzy wszystkimi narodami bez króla, bez Kapłana, bez świątyni błąkają się; albowiem krew mesjasza jako przekleństwo nad nimi i dziećmi ich cięży! Zaiste! prawdziwym, ba nawet jedynym cudem i przepowiednią, oraz jest to przekleństwo, które po wszystkie czasy skutek swój bierze) (nowość)

J. P. SilbertŻywot... §. VI. Zamknięcie proroctw. (Nie samą tylko mękę i śmierć ofiarną mesjasza, ale nadto Jego zmartwychwstanie, Jego wniebowstąpienie, jako chwalebne owoce ofiarnej śmierci Jego, odrzucenie żydów, powołanie pogan, wspaniałość Jego wiecznego królestwa przedstawiali święci prorocy w świetnym obrazie. Figurą Jego Zmartwychwstania był Jonasz, o którym już przedtem była mowa, i którego trzeciego dnia potwór morski, który go był połknął, nazad bez uszkodzenia wydać musiał. O tym samym zmartwychwstaniu mówi prorok Ozeasz: "Pan ożywi nas po dwu dniach, dnia trzeciego wzbudzi nas i żyć będziem przed obliczem Jego" (Oz. 6, 3). Prorok zaś Izajasz: "Onego dnia korzeń Jessego, któren stoi na znak narodów, Jemu się narodowie modlić będą, i będzie grób Jego sławny" (Iz. 11, 10). Bo któryż jest sławny grób, jeżeli nie ten, który na powszechnym dniu zmartwychwstania nie będzie miał nic do wydania z siebie?) (nowość)

J. P. SilbertŻywot... §. VII. Zupełność czasu. (Aczkolwiek narody Boga prawdziwego opuściły, aby fałszywym bogom, złym duchom, zwierzętom, utworom z drzewa i kamienia służyć i tym boską cześć oddawać mogły, to przecie Jego Boska Opatrzność nie wypuściła ich z opieki swojej. Jasno przyświecała im pochodnia sumienia, różne także zdarzenia przerażały je strachem i nacierały na nie, aby prawdziwego Boga poznały: ba nawet padały na nie promienie nadprzyrodzonego światła i odbierały wielorakie środki do prawdy. Za szczególną Opatrznością Boską rozproszyli się żydzi dla handlu pomiędzy wszystkie narody obszernego państwa Rzymian, i przywodzili je do poznania prawdziwego Jednego Boga, a to tak skutecznie, że niemało z pogan do Jerozolimy nawet przychodziło, aby tam Bogu nad Bogi w Jego świątyni cześć oddawali, gdzie też do tego mieli własny oddany przysionek (Atrium gentium)) (nowość)

Św. Bonawentura Biskup, Doktor Kościoła. Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa w pobożnych rozmyślaniach zawarty (uzupełniono)

Św. Bonawentura Biskup, Doktor Kościoła. Żywot... Jak Faryzeuszowie chcieli w mowie podchwycić Jezusa. (O ile Pan Jezus najrozmaitszych używał sposobów, żeby nawrócić Żydów i pozyskać ich dusze niebu, o tyle oni, ze swej strony, do wszelkich możliwych uciekali się środków, żeby Go oczerniać, zniesławiać i w końcu zgubić. Postanowili tedy podejść Go, ale ustali szukając szukaniem: zawiodła ich, nikczemna podstępność. Oto po walnej naradzie, wysłali kilku ze swoich wraz z dworzanami króla Heroda, do Zbawiciela, z zapytaniem: godzi li się oddawać podatek cesarzowi, czyli nie? Sądzili zaś, że przez to zmuszą Go do odpowiedzi, przez którą narazi się albo cesarzowi albo ludowi żydowskiemu, a więc że nie ujdzie Mu to bez szkody) (nowość)

S. Bonaventura Episcopus, Doctor Ecclesiae. Meditationes Vitae Christi (uzupełniono)

S. Bonaventura Episcopus, Doctor Ecclesiae. Meditationes... Quomodo voluerunt Jesum capere in sermone. (Sicut multis modis Dominus Jesus nitebatur operari Judaeorum salutem, ita e contrario illi, omnibus quibus poterant modis, conabantur ad ejus detractionem et interitum. Cogitaverunt igitur eum decipere, sed defecerunt scrutantes scrutinio. Miserunt autem ex deliberato consilio discipulos suos cum familiaribus Herodis regis, ut quaererent, si liceat dare censum Caesari, an non? Cogitabant enim, quod ex hoc eum redderent exosum, vel Caesari, vel turbae Judaeorum, quasi non posset nisi contra se respondere) (nowość)

Z "Róży Duchownej". Za przyczyną Maryi. Przykłady opieki Królowej Różańca św. (uzupełniono)

Z "Róży Duchownej". Znaleziony różaniec. (Drogą prowadzącą przez las raźno kroczyło dwóch młodzieńców. Wtem jeden z nich spostrzegł na drodze jakiś przedmiot; schylił się, podniósł go i zawołał z pogardą: "Różaniec i to w dodatku zużyty i nie mający żadnej wartości". Po tych słowach chciał rzucić różaniec na ziemię, towarzysz jednak jego wydarł mu go z ręki i schował do kieszeni. "Eugeniuszu", rzekł, "nie mogę tego ścierpieć, ażeby się obchodzono niegodnie z przedmiotami poświęconymi. Mam zamiar oddać ten różaniec właścicielce") (nowość)

Ks. Michał Ignacy Wichert. Nauki katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach (uzupełniono)

Ks. Michał Ignacy Wichert. Nauki katechizmowe... O Przykazaniu trzecim. "Pamiętaj abyś dzień święty święcił". (Jako inne przykazania Boskie na tablicach kamiennych od Boga przez Mojżesza dane, na rozumie każdego człowieka wprzód są wypisane: tak i to przykazanie o święceniu dnia świętego na cześć Pana Boga, wprzód jeszcze wyryte było na tablicach serc ludzkich, niż od Mojżesza przyniesione z góry Synaj... Ma tedy moc Kościół święty dni pewne wyznaczać dla pomnożenia chwały Boga i zachęcenia ludzi do większej czci ku Maryi Pannie i Świętym Bożym, w których by ludzie od pracy i zabaw doczesnych uwolnieni mogli łatwiej, dłużej i doskonalej niż w dni inne cześć Bogu oddawać i chwalić Go w Świętych Jego. I dla tych przyczyn różnymi czasy, różne z wypadających okoliczności dla pomnożenia w wiernych swych chwały Boskiej i czci Maryi Panny i innych Świętych, – Kościół święty ustanowił święta... Chrześcijanie najmilsi, uważcie proszę, na co to was Pan Bóg stworzył? Izali na to tylko, abyście się robotą nieustanną zaprzątali? A na toż to wam dana dusza nieśmiertelna, abyście służyli ciału pełnemu brzydoty i zgniłości? Na toż to do wiary świętej jesteście powołani, abyście starania o doczesnych tylko rzeczach mieli; pieniądze zbierali, dobra kupowali, sprzedawali i handlowali? Czyliż nie wiecie pierwszej powinności chrześcijańskiej, aby wasza jedyna i najistotniejsza sprawa zawsze była zbawienie duszy waszej? o której to nad wszystkie inne rzeczy najbardziej myśleć powinniście, jako upomina Apostoł: Rogamus vos, Fratres, ut quieti sitis et vestrum negotium agatis. Prosimy was, bracia, abyście spokojni byli, a sprawę waszą, to jest jedyną sprawę naszą zbawienia sprawowali. Tę jeśli szczęśliwie odprawicie, już wam nic więcej nie potrzeba. Tę jeśli utracicie, cóż wam za pożytek będzie z tego wszystkiego, o co się tak pilnie w doczesnych rzeczach troszczycie? Co pomoże człowiekowi, woła na nas Chrystus, choćby cały świat pozyskał, jeśli duszę utraci? My jednak, kiedy nam nie o cały świat, ale o kilka groszy idzie, nie tylko wszystkie ciała naszego siły na nabycie ich obracamy, ale nawet o duszy naszej zapomniawszy, cali zatapiamy się w tych doczesnych staraniach, nawet w dni Bogu poświęcone) (nowość)

Konrad von Bolanden. Luter w drodze do narzeczonej (uzupełniono)

Konrad von Bolanden. Luter w drodze do narzeczonej. Miejsce walki. (Na południe od Arnstein wznosił się w prześlicznej równinie, oblanej wodą jeziora, otoczony ogrodem i murem, bogaty klasztor zakonnic Schoenfeld. Już od dawna zwrócili rokoszanie nań uwagę i pożądali jego bogactw. Ale ostry miecz opiekuna powstrzymywał chciwe zapędy. Werner ciągle miał dostateczną ilość zbrojnych, aby stawić czoło rokoszanom. A wielu chłopów, z oddziału piekielników, którzy odważyli się pójść do Arnstein i podburzać mieszkańców, przypłaciło śmiałość śmiercią, a ciała ich wisiały na postrach drugim na gałęziach starych lip w samym środku wsi) (nowość)

Kardynał Jan Bona OCist. Przewodnik do nieba (uzupełniono)

Kard. Jan Bona OCist. Przewodnik do nieba. XIX. O dążeniu do doskonałości. (We wszystkim, co myślisz, mówisz i czynisz, nie zważając na żadne inne względy, oglądaj się jedynie na Boga i stosuj się we wszystkim do Jego woli. Nie zejdzie nigdy z prostej drogi ten, kto sobie Boga wybrał na przewodnika. W bezpiecznym ukryciu umieścisz swe mienie, jeżeli wszystkie swoje dzieła odnosisz do chwały Bożej i wszystko wykonujesz z pamięcią na obecność Tego, który wszystko widzi, wszystko utrzymuje i wszystkim rządzi. Przed Jego wzrokiem nigdzie się nie ukryjesz; On ogląda nie tylko słowa i czyny ludzkie, lecz przenika nawet najskrytsze myśli. Lubo zamkniesz drzwi, zasłonisz okna, nie myśl żeś już sam; Bóg jest z tobą, a dusza twoja, do której nie możesz zatamować Mu przystępu, powinna być Jego świątynią. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy (Dz. Ap. XVII, 28). Wobec Niego jedz i pij, z Nim używaj przechadzki, z Nim załatwiaj swe sprawy, do Niego stosuj swe życie. Bądź godnym Jego wzroku i tego zaszczytu, aby On z przyjemnością i upodobaniem na ciebie spoglądał. Do życia pobożnego skłania cię koniecznie ta okoliczność, że bezustannie pozostajesz pod dozorem Sędziego Wszystkowidzącego. Żyj tak, jakoby nikogo nie było na świecie, oprócz ciebie i Boga. Przyjmuj z radością cokolwiek zarządzi względem ciebie Jego Opatrzność, czy to będzie pomyślnością, czy niepowodzeniem. Wszakże Boga szukasz: a więc jakaż różnica, czy tą, lub inną drogą do Niego dojdziesz, bylebyś tylko doszedł kiedyś do Niego) (nowość)

Kardynał Jan Bona OCist. Droga do nieba (uzupełniono)

Kard. Jan Bona OCist. Droga do nieba. XIX. O postępie w cnotach. Rozmaite do tego pomoce. Wartosć i użycie czasu. PAmięć na obecność Boską. (W każdej myśli, w każdym słowie i w każdym kroku wszelkie inne odsunąwszy względy, na samego się Boga oglądaj i Jego tylko czyń wolę. Nigdy ten z drogi nie zboczy, komu przewodnikiem jest Bóg. Najlepiej tedy poradzisz sobie, jeśli każdy krok do chwały Bożej odnosić będziesz, tak w każdej chwili postępując, jakby na ciebie patrzał Ten, który wszystko widzi, zachowuje i opatruje wszystkim. Nigdzie się przed Jego wzrokiem nie skryjesz: bo każde twoje słowo, każdy twój postępek, jest Mu wiadomy; bo On widzi myśli twoje, i w głębi serca czyta. Gdy pozasłaniasz okna i sam jeden się zamkniesz w pokoju, nie sądź, że nikogo nie ma przy tobie. Bóg tam jest, który twoje odosobnienie świętszym uczynić powinien: bo dla Niego żadnych zamków nie ma. W Nim żyjemy, ruszamy się i jesteśmy. Czy jeść, czy pić, czy zwyczajne sprawy życia odbywać będziesz, niech Bóg zawsze będzie z tobą. Do Niego całe życie twoje zastosuj. Stań się godnym, żeby On na ciebie oczy obrócił, żeby na ciebie z upodobaniem patrzał. Bardzoś być cnotliwy powinien, kiedy jesteś na oku wszystko widzącego Sędziego. Tak żyj jak gdyby na całym świecie nikogo więcej nie było, oprócz ciebie i Boga. Co tylko Opatrzność ześle na ciebie, czy złego, czy dobrego, przyjmuj to bez szemrania. Chcesz dojść do Boga, idź tą lub inną, drogą, byleś kiedykolwiek doszedł) (nowość)

Joannes Cardinalis Bona OCist. Manuductio ad coelum, continens medullam Sanctorum Patrum, et veterum philosophorum (uzupełniono)

Joannes Card. Bona OCist. Manuductio ad coelum. XIX. De statu proficientium. Varia profectus adjumenta. Temporis aestimatio, et usus. Dei praesentia necessaria. (Deum semper in omni cogitatione, verbo, et opere, quocunque alio fine excluso, respice: et unicam ejus voluntatem sectare. Nunquam a recto tramite deviat, qui Deum sibi viae ductorem proponit. Bono loco res tuae erunt, si omnia quaecunque facis ad Dei gloriam dirigas; atque ita singula facias, ac si ipse spectet, qui videt omnia, omnia sustentat, omnibus providet. Ejus obtutum nunquam effugies: interest enim non verbis tantum et factis, sed intimis cogitationibus tuis. Cum fores obduxeris, et tenebras intus feceris, ne putes te solum esse; tecum Deus est, qui secretum tuum facere sanctius debet, cui nihil clausum est. In ipso vivimus, movemur, et sumus. Coram illo comede et bibe, cum illo ambula, cum eo tracta negotia tua, ad ipsum erige vitam tuam. Fac te dignum, in quem oculos figat, quem semper amabiliter spectet. Magna tibi necessitas indicta est probitatis, cum ante oculos agis Judicis cuncta cernentis. Sic vive, ac si nemo in mundo sit, praeter te solum et Deum. Quicquid ejus providentia de te disposuerit, libens amplectere, sive prosperum illud fuerit, sive adversum. Deum quaeris: hac, an illa via ad ipsum pervenias, quid refert? Atque utinam aliquando pervenias!) (nowość)

Sac. Petrus Ludovicus Danes. Institutiones Doctrinae Christianae, sive Catechismus ad usum seminariorum (uzupełniono)

Sac. Petrus Ludovicus Danes. Institutiones Doctrinae Christianae... Pars I. Sectio I. Caput XXI. De Beneficio mortis Christi, sive gratia Salvatoris. (QUAESTIO 1. Quae nobis ex Christi morte bona obtigerunt? R. Quidquid unquam ulli hominum, a lapsu Adami, salutaris boni largitus est Deus, id totum ex Christi meritis et morte profluxit; nec porro ulli unquam justitia, aut salus, ullumve bonum ad salutem aeternam utile concedetur, nisi ex iisdem meritis passionis et mortis Christi. Ita omnis spes, et gloriatio nostra in Christo est, per quem omnia petimus, per quem omnia speramus, per quem de omnibus Deo gratias agimus. Q. 2. Pro omnibusne omnino hominibus Christus mortuus est? R. Sic plane habet catholicae Ecclesiae fides, pro omnium et singulorum aeterna salute benignissimum Salvatorem mortem subiisse. Communem omnium causam suscepit, et pro omnibus nemine excluso sanguinem suum aeterno Patri obtulit, ut sicut in Adamo omnes perierant, ita per Christum omnes redimerentur. Unusquisque itaque spe et consolatione plenus dicere potest cum apostolo: Dilexit me et tradidit semetipsum pro me. Q. 3. Si pro omnibus mortuus est Christus, nonne consequens est, ut omnes pariter justitam et salutem consequantur? R. Non est consequens: etsi enim ille (inquit Concil. Trident.) pro omnibus mortuus est, non omnes tamen mortis ejus beneficium recipiunt, sed ii dumtaxat, quibus meritum passionis ejus communicatur) (nowość)

Tomasz a Kempis. De imitatione Christi. O naśladowaniu Jezusa Chrystusa (uzupełniono)

Tomasz a Kempis. O naśladowaniu Jezusa Chrystusa. IV. 12. Quod magna diligentia se debeat communicaturus Christo praeparare. Do Komunii świętej z wielkim staraniem gotować się należy. (Potrzeba zaś, abyś nie tylko przed Komunią wzbudzał w sobie ducha żarliwej pobożności, lecz żebyś i po Komunii w tejże pobożności pilnie się zachował. I nie mniejszej pilności w pobożnym zachowaniu się po Komunii, jak w pobożnym do niej przygotowaniu się potrzeba. Albowiem to czuwanie nad sobą po Komunii świętej, jest najlepszym znowu gotowaniem się do uzyskiwania coraz większej łaski. A zaś bardzo źle usposobionym do tego się stawa, kto odstąpiwszy od Stołu Pańskiego, natychmiast pociechom zewnętrznym zbytnio się oddaje. Strzeż się wielomówstwa, zamknij się sam w sobie, i ciesz się Bogiem twoim: albowiem posiadasz Tego, któregoć cały świat wydrzeć nie zdoła. Jam jest, któremu całego siebie oddać powinieneś: tak, ażebyś już potem nie w sobie, ale we mnie żył bez żadnej troski) (nowość)

Thomas a Kempis. De imitatione Christi. Considerationes ad cuiusque libri singula capita (uzupełniono)

Thomas a Kempis. De imitatione Christi... IV. 12. Quod magna diligentia se debeat communicaturus Christo praeparare. (Oportet autem, ut non solum te praepares ad devotionem ante communionem, sed ut etiam te sollicite conserves in ea post sacramenti perceptionem. Nec minor custodia post exigitur, quam devota praeparatio prius. Nam bona postmodum custodia optima iterum est praeparatio ad maiorem gratiam consequendam. Ex eo quippe valde indispositus quis redditur, si statim fuerit nimis effusus ad exteriora solacia. Cave a multiloquio, mane in secreto, et fruere Deo tuo: ipsum enim habes, quem totus mundus tibi auferre non potest. Ego sum, cui te totum dare debes: ita ut iam ultra non in te, sed in me absque omni sollicitudine vivas... In hoc agnoscitur uniuscuiusque devotio et amor ad Christum, secundum quod ingeniose se aptare curaverit ad susceptionem eius. Timendum, quod multi ideo fructum parvum accipiunt de mensa Christi, quia nec antea nec postea sunt in sufficienti custodia sui, nec satis reverenter recogitant, quis est, qui venturus est, nec postea ruminant, quia hodie Sanctus sanctorum ingressus est ad eos. Qui autem solliciti sunt, praeparare interiorem domum suam et occurrere laetanter obviam Christo, ipsi noverunt, quid efficaciae et suavitatis habeat haec sacrosancta communio) (nowość)

"Manuale Precum in usum Theologorum". Meditationes (uzupełniono)

"Manuale Precum in usum Theologorum". Meditationes. De mortificatione. (Mortificatio adolescenti ad sacerdotium vocato necessaria est ad propriam sanctificationem. Nam sine ea 1. peccata a) non deponet; vix enim cum vero dolore firmoque proposito ea confitebitur, media ad ea corrigenda et vitanda non adhibebit. b) Pro eis non satisfaciet; satisfacere enim nequit nisi per opera poenitentiae, quae cuncta postulant, ut sibi ipsi vitiosisque inclinationibus vim inferat. c) In nova impinget; nam pravae inclinationes, nisi eis (per mortificationem) obsistatur, validiores in dies efficiuntur, nova suggerunt peccata. 2. Gratiis non adiuvabitur. Nam a) multas gratias non accipiet, quas Deus dare solet tamquam mercedem pro abnegatione nostri, pro sacrificiis propriae voluntatis; b) multis ipsi oblatis non utetur, quia gratia datur, ut vincamus naturam, ergo sine pugna et labore nobis non proficit) (nowość)

"Manuale Precum in usum Theologorum". Meditationes. De castitate. (Media ad conservandam castitatem. 1. Magnam concipe castitatis aestimationem, impudicitiae abominationem. Quare saepius meditare de illius dignitate, pulchritudine, necessitate, fructibus, praemio; deque huius indignitate, foeditate, sequelis, damnatione. 2. Stude humilitati. Nam sine ea, ut nullam virtutem, sic nec castitatem habebis, Dei gratia carebis, diffidentiam in te, vigilantiam, orationem negleges sicque certissime cades. 3. Cole mortificationem, imprimis a) in custodia sensuum et imaginationis; b) in cibi potusque parcitate ("potus vini ventrisque saturitas seminarium libidinis est", S. Hieron.); c) in fugiendo otio ("multam malitiam docuit otiositas", Eccli 33, 29)) (nowość)

P. D. Mézard OP. Medulla S. Thomae Aquinatis per omnes anni liturgici dies distributa seu Meditationes ex operibus S. Thomae depromptae (uzupełniono)

P. D. Mézard OP. Medulla S. Thomae Aquinatis... De Virginitate Mariae. (B. Maria fuit virgo in partu. Nam Propheta non solum dicit: Ecce virgo concipiet, sed addit: et pariet Filium. Et hoc fuit conveniens propter tria. 1° Quia hoc competebat proprietati ejus qui nascebatur, qui est Verbum Dei. Nam Verbum non solum in corde absque corruptione concipitur, sed etiam absque corruptione ex corde procedit. Unde ut ostenderetur quod illud esset corpus ipsius Verbi Dei, conveniens fuit ut de incorrupto virginis utero nasceretur. Unde legitur: Quae parit carnem puram a virginitate cessat. Sed quia natum est in carne Verbum Dei, custodit virginitatem, seipsum per hoc ostendens Verbum. Neque enim nostrum verbum cum paritur corrumpit mentem; neque Deus Verbum substantiale partum eligens peremit virginitatem. 2° Hoc est conveniens quantum ad effectum incarnationis Christi. Nam ad hoc venit ut nostram corruptionem tolleret. Unde non fuit conveniens ut virginitatem matris nascendo corrumperet. Fas non erat ut per ejus adventum violaretur integritas, qui venerat sanare corrupta. 3° Fuit conveniens ne matris honorem nascendo diminueret qui parentes praeceperat honorandos. Christus igitur permiscuit mira humilibus. Ut corpus ejus verum ostenderetur, nascitur ex foemina, sed ut ostenderetur ejus divinitas, nascitur ex virgine. Talis enim partus decebat Deum) (nowość)

P. D. Mézard OP. Medulla S. Thomae Aquinatis... De fructu B. Virginis. (Peccator aliquando quaerit in aliquo quod non potest consequi, sed consequitur illud justus. Prov. 13, 22: Custoditur justo substantia peccatoris. Sic Eva quaesivit fructum et in illo non invenit omnia quae voluit. Beata autem Virgo in fructu suo invenit omnia quae desideravit Eva. Nam Eva in fructu suo tria desideravit. 1° Id quod falso promisit ei diabolus, scilicet quod essent sicut dii scientes bonum et malum. Eritis, inquit ille mendax, sicut dii. Et mentitus est, quia mendax est et pater ejus. Nam Eva propter esum fructus non est facta similis Deo, sed magis dissimilis; quia peccando recessit a Deo salutari suo, unde et expulsa est de paradiso. Sed hoc invenit Beata Virgo et omnes Christiani in fructu ventris sui; quia per Christum conjungimur et assimilamur Deo. I Joan. 3, 2: Cum apparuerit, similes ei erimus, quoniam videbimus eum sicuti est. 2° In fructu suo Eva desideravit delectationem, quia bonus ad edendum: sed non invenit, quia statim cognovit se nudam et habuit dolorem. Sed in fructu Virginis suavitatem invenimus et salutem. Joan. 6, 55: Qui manducat meam carnem, habet vitam aeternam) (nowość)

Divi Thomae Aquinatis, Doctoris Angelici, totius Summae Theologicae Conclusiones (uzupełniono)

Divi Thomae Aquinatis totius Summae Theologicae Conclusiones. De distinctione virtutum moralium ab intellectualibus. (Utrum sufficienter virtus dividatur per moralem et intellectualem. Co. – Cum omnis virtus humana sit habitus quo homo ad bene operandum vel secundum intellectum vel secundum appetitum perficitur, quaevis virtus humana est vel intellectualis, quae ad intellectum, vel moralis, quae ad appetitum spectat) (nowość)


*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
Wybrane teksty z poprzednich aktualizacji:

(25 września 2016)
O. Franciszek Świątek CSsR. 
Świętość Kościoła w Polsce w okresie rozbiorowym i porozbiorowym. Życiorysy świątobliwych Polaków i Polek ostatnich wieków
Pismo święte. Wypisy. Podręcznik szkolny. Z polecenia i z przedmową J. Em. Ks. Kardynała Dalbora, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego, Prymasa Polski Ks. Dr Jan Czuj, Profesor Uniwersytetu WarszawskiegoPatrologia
"The Reign of Mary". 
Modernistyczny Kościół: Nawracanie żydów niekonieczne ( PDF )
Ks. Benedict Hughes CMRI. 
Milczenie pasterzy ( PDF )
Bp Karol Ludwik Gay, Sufragan Diecezji Poitiers. 
Wykład tajemnic Różańca świętego
Lucjan Siemieński.
 Dzieje narodu polskiego (Wieczory pod lipą)

(21 sierpnia 2016)

Nowy Testament Jezusa Chrystusa w przekładzie Ks. Jakuba Wujka SI. Opracował Ks. Abp Dr Antoni Szlagowski
Bp Mark A. Pivarunas CMRI. 
Długotrwały wakans Stolicy Apostolskiej. List do Ks. Peek odnośnie stanowiska teologicznego Zgromadzenia Maryi Niepokalanej Królowej (CMRI) ( PDF )
Ks. Dr Edward Górski. 
Święcenia niższe i wyższe. Studium liturgiczno-historyczne
Ks. Włodzimierz Piątkiewicz SI. 
Mistyczne Ciało Chrystusa a charaktery sakramentalne. Studium dogmatyczne
( PDF )
Ks. Jakub Górka. Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny

(18 lipca 2016)

Bp Donald J. Sanborn. 
Heretycki uzurpator Bergoglio niszczy katolickie małżeństwo
Św. Alfons Maria Liguori, Biskup i Doktor Kościoła
.
 O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy. Cz. I-II
Ks. Józef Krośniński. 
Piękność obrzędów Kościoła katolickiego
Ks. Józef Deharbe SI.
Katechizm rzymsko-katolicki
( PDF )

Ks. Jan Rosiak SI
Suarez. 1548 - 1617 ( PDF )
Ks. Dr Antoni Borowski. 
Warunkowe szafarstwo sakramentalne

(15 czerwca 2016)

Św. Pius X, Papież
Krótka Historia Religii ( PDF )
S. Pius Papa X
Epitome historiae divinae Revelationis ( PDF )
Ks. M. Noel. 
Nowy wykład katechizmu z ambony
Ks. Józef Stagraczyński
.
Przeznaczenie (zadanie) Kościoła ( PDF )
Ks. Benedict Hughes CMRI
Nowa Religia Człowieka. Bergoglio propaguje naturalizm w "papieskich wideo-przesłaniach" ( PDF )
Bp Donald J. Sanborn. 
Pierwszy krok Bergoglio do wprowadzenia "kapłaństwa kobiet" w modernistycznym Neokościele
Księża Towarzystwa Jezusowego. 
Serce Jezusowe. Kazania i szkice
Św. Augustyn, Biskup Hippony. 
Wyznania
S. Augustinus, Episcopus Hipponensis. 
Confessiones
Ks. Edmund Elter SI. 
Religia i jej nakazy. Konferencje rekolekcyjne dla inteligentnych mężczyzn
P. Christianus Pesch SI. 
Iesus Christus docuit integram suam doctrinam omnibus hominibus necessario amplectendam esse

(12 maja 2016)

O. Jakub Cristini CSsR. 
Rozmyślania na wszystkie dni całego roku z pism św. Alfonsa Marii Liguorego
P. Jacobus Illsung SI. Verba vitae aeternae. Ex quatuor Evangelistis deprompta atque in argumenta quotidianae meditationis digesta
Bp Donald J. Sanborn. 
Spisek arcykapłanów żydowskich i faryzeuszów przeciw Chrystusowi
Bp Donald J. Sanborn. 
Sprzeczności doktrynalne biskupa Fellay i rocznica śmierci arcybiskupa Lefebvre
Ks. Jan Domaszewicz
.
 Ze skarbnicy wiedzy teologicznej. Studium dogmatyczne na podstawie św. Tomasza, Doktora Anielskiego
Św. Franciszek z Asyżu
Oratio ante Crucifixum dicta. Modlitwa przed krucyfiksem w kościele św. Damiana ( PDF )

KSIĄŻKI W FORMACIE DJVU

ARTYKUŁY I KSIĄŻKI W FORMACIE PDF

PISMO ŚWIĘTE I HISTORIA BIBLIJNA

PATROLOGIA. OJCOWIE KOŚCIOŁA

KATECHIZMY KATOLICKIE I NAUKI KATECHIZMOWE

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Jezus Chrystus, Zbawiciel świata ( PDF )

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Odrodzenie ludzkości ( PDF )

Ecclesiae Magisterium. Papież Urban VIII, Papież Benedykt XIV. Wyznanie Wiary dla chrześcijan wschodnich ( PDF )

Ecclesiae Magisterium. Św. Pius X, Papież. Encyklika Pascendi dominici gregis o zasadach modernistów ( PDF )

Ecclesiae Magisterium. Papież Pius XI. Encyklika Mortalium animos. O popieraniu prawdziwej jedności religii ( PDF )

Ks. Paweł Smolikowski CR. Katechizm sporny. (Rozprawa z sceptykami, z racjonalistami, z indyferentnymi i z heretykami) ( PDF )

O. Jan Jakub Scheffmacher SI. Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych ( PDF )

Ks. Zygmunt Chełmicki. Ojców naszych Wiara Święta (mały katechizm) ( PDF )

Św. Robert kard. Bellarmin SI, Biskup, Doktor Kościoła. Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana ( PDF )

Św. Robert kard. Bellarmin SI, Biskup, Doktor Kościoła.Wykład Nauki Chrześcijańskiej. (Katechizm większy) ( PDF )

Ks. Józef Deharbe SI. Katechizm rzymsko-katolicki ( PDF )

O. Marian Morawski SI. Dogmat łaski. 19 wykładów o porządku nadprzyrodzonym ( PDF )

O. Marian Morawski SI. Dziewięć nauk o Sercu Jezusowym, jako Sercu Kościoła ( PDF )

O. Tilmann Pesch SI. Chrześcijańska filozofia życia

Potępienie herezji liberalizmu. Mały katechizm o Syllabusie ( PDF )

Ks. Jacek Tylka. Dogmatyka katolicka. Traktat o Kościele Chrystusowym

Ks. Piotr Semenenko CR. O nieomylności Kościoła

Ks. Franciszek Hettinger. Nieomylność Papieża

Z "Rycerza Niepokalanej". Dlaczego wierzę (47 artykułów apologetycznych)

Henryk Hello. Nowoczesne wolności w oświetleniu encyklik. Wolność sumienia - wolność wyznania - wolność prasy - wolność nauczania ( PDF )

O. Mikołaj Jamin OSB. Myśli Teologiczne odnoszące się do błędów współczesnych. O jedności prawdziwej religii

Ks. Andrzej Dobroniewski. Modernizm i moderniści

Ks. Andrzej Macko. Znaczenie encykliki o modernizmie ( PDF )

Ks. Maciej Sieniatycki. Modernistyczny Neokościół

Ks. Anthony Cekada. Tradycjonaliści, nieomylność i Papież ( PDF )

Bp Mark A. Pivarunas CMRI. Sedewakantyzm ( PDF )

"The Reign of Mary". Stanowisko Teologiczne Zgromadzenia Maryi Niepokalanej Królowej (CMRI) ( PDF )

Ks. Józef Stagraczyński. Historia biblijna. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

O. Paweł Segneri SI. Kazanie o Bóstwie Chrystusowym ( PDF )

O. Mikołaj Łęczycki SI. Pobudki do unikania grzechu śmiertelnego i kilka innych rozważań pobożnych ( PDF )

O. Jan Tauler OP. Ustawy duchowe. Dzieło z XIV wieku ( PDF )

Św. Piotr Alkantary. Pokój duszy ( PDF )

Ks. Wawrzyniec Scupoli. Utarczka duchowa czyli nauka poznania, pokonania samego siebie, i dojścia do prawdziwej doskonałości chrześcijańskiej

Bp Jan Piotr Camus. Duch świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego

Św. Alfons Maria Liguori, Biskup i Doktor Kościoła. O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy ( PDF )

O. Fryderyk William Faber. Postęp duszy, czyli wzrost w świętości

O. Gabriel Paláu SI. Katolik uczynkiem i prawdą (73 artykuły formacyjne)

Bp Michał Nowodworski. Kilka słów Ojców i Nauczycieli Kościoła dla tych, którzy szemrzą w przeciwnościach i cierpieniach ( PDF )

Abp Józef Bilczewski. List pasterski o czci Najświętszej Maryi Panny

Ks. Zygmunt Golian. Konferencje majowe. Rozmyślania na każdy dzień maja ( PDF )

Ks. Kazimierz Buczkowski. Psalmy Dawida na język polski wierszem przełożone. (Wydanie drugie)

Ks. Adam Gerstmann. Święty Augustyn jako teolog, duszpasterz, człowiek ( PDF )

Ks. Jakub Balmes. Fanatyzm i indyferentyzm, ich źródła i następstwa

T. W. "Człowiek" Ernesta Hello

Ks. Władysław Michał Dębicki. Wielkie bankructwo umysłowe. Rzecz o nowoczesnym skrajnym sceptycyzmie naukowo-filozoficznym
(15 artykułów o filozofii nowożytnej)

Ks. Antoni Langer SI. Św. Tomasz z Akwinu i dzisiejsza filozofia ( PDF )

Ks. Jan Badeni SI. Życie św. Ignacego Loyoli, założyciela zakonu Towarzystwa Jezusowego ( PDF )

Kardynał M. Wiseman. Fabiola. Powieść z czasów prześladowania chrześcijan w roku 302