DUCH

ŚWIĘTEGO FRANCISZKA SALEZEGO

 

CZYLI

 

WIERNY OBRAZ MYŚLI I UCZUĆ TEGO ŚWIĘTEGO

 

CZĘŚĆ XIII

 

O POBOŻNOŚĆI I O MODLITWIE

 

ROZDZIAŁ XIV

 

O ŻYCIU CZYNNYM I O ŻYCIU BOGOMYŚLNYM

 

Które uczynki są więcej zasługujące?

 

Czy sprawy trudne i mozolne życia czynnego, czy też czyny słodkie życia bogomyślnego?

 

Jeżeli przez zasługę życia rozumie się zacność wewnętrzna tego życia, widocznym jest, że życie bogomyślne przewyższa życie czynne. To nam oznajmił sam Jezus Chrystus, gdy mówiąc o Marcie i Marii wyrzekł, że ta obrała lepszą cząstkę.

 

I rzeczywiście, nasza doskonałość, równie jak i nasza szczęśliwość, zawisła na zjednoczeniu naszym z Bogiem. To zaś jest pewnym, że życie bogomyślne łączy nas z Bogiem daleko ściślej i bardziej bezpośrednio niżeli życie czynne, chociaż z drugiej strony bez względu na wymagania życia obecnego, ma ono często wielką przewagę nad bogomyślnością.

 

Ale, jeżeli przez zasługę rozumiemy nagrodę wieczną, trzeba powiedzieć, że ci, którzy działają z większą miłością, mają większą zasługę i mogą też oczekiwać większej nagrody w niebie. "Niechaj Marta, mówił św. Biskup, pracuje, ale niech nie przygania Marii; niech Maria oddaje się bogomyślności, ale niech nie lekceważy bynajmniej Marty, ponieważ Zbawiciel nasz weźmie w obronę tę, która będzie ganioną".

 

Przypada tu dobrze ten piękny wyrok Pawła św.: "Ten który je, niechaj nie gardzi niejedzącym; a który nie je, jedzącego niech nie posądza. Albowiem go Bóg przyjął. Ty ktoś jest, co sądzisz sługę cudzego? Panu swemu stoi albo upada" (1).

 

Zresztą, nie trzeba bynajmniej oceniać dzieł łaski według miary ziemskiej, ani dzieł ziemskich według miary łaski; prawidła sądzenia powinny być różne. O ile niebo dalekie jest od ziemi, o tyle drogi nadprzyrodzone są odległe od dróg natury. Drogi Boże są zupełnie różne od dróg ludzkich.

 

–––––––––––

 

 

Duch świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego. Tłumaczył z francuskiego ks. Adolf Pleszczyński K. Ś. T., Warszawa 1882, ss. 325-326.

 

Przypisy:

(1) Rzym. XIV, 3-4.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Kraków 2011

Powrót do spisu treści
Ducha św. Fr. Salezego

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: