CHRZEŚCIJAŃSKA FILOZOFIA ŻYCIA

 

O. Tilman Pesch SI

 

Ćwiczenie się w miłości bliźniego

 

1. Bądź życzliwym dla wszystkich. Mieć życz­liwość znaczy pragnąć szczęścia dla innych. Jeżeli sam chcesz być prawdziwie szczęśliwy, musisz innych czynić szczęśliwymi. Nic tak nie zbliża ludzi do Boga, jak uszczęśliwianie innych.

 

Przede wszystkim brzydź się wszelką nie­sprawiedliwością. Pozwól dojść każdemu do te­go, do czego ma prawo.

 

Nie mścij się nigdy; bądź pojednawczy; chęt­nie przebaczaj. Miłość przebaczająca i miłość nieprzyjaciół należą do właściwych cech cnoty chrześcijańskiej.

 

Nie czyń nikomu przykrości. Lepiej jest znosić własne cierpienia, niż innym je zada­wać. Co dla ciebie jest ciężkie, nie pozwalaj, aby to kogoś innego przyciskało; swoich ciężarów nie przerzucaj na cudze barki.

 

Chętnie uznawaj zasługi cudze; ciesz się tak z cudzego szczęścia, jak gdyby ono było twoim własnym. "Weselcie się z weselącymi, płaczcie z płaczącymi" (1).

 

Myśl o innych dobrze, o ile tylko możesz. Człowiek jest tak słaby, że o drugich łatwiej źle myśli i mówi, aniżeli dobrze.

 

Dlatego rozumny niełatwo wierzy wszelkim opowiadaczom, czy oni są już umarli, czy żywi, i nie jest skłonny do bezmyślnego powtarzania wszystkiego innym.

 

Człowiek szlachetny nawet o złym woli szla­chetnie myśleć, zły zaś człowiek nawet o do­brym źle myśli. Wschodnie przysłowie powia­da: Muchy szukają ran, pszczoły – kwiatów; dobrzy ludzie wyszukują przymioty, a ludzie pospolici – błędy. I żuk lata, lecz tylko z jed­nej kupy mierzwy na drugą.

 

Z naturalnego popędu chętnie ukrywamy własne błędy, a cieszymy się, gdy możemy cu­dze błędy odkryć. Dopiero miłość chrześcijań­ska zaprowadza ład w tym nieładzie.

 

2. Bądź wiernym w miłości jak Chrystus, który umiłowawszy swoich na tym świecie, umiłował ich aż do końca.

 

"Wszystko tedy cokolwiek chcecie, aby wam ludzie czynili i wy im czyńcie" (2). "Uczciwością je­den drugiego uprzedzając" (3).

 

Niech twoja miłość nie będzie tylko powierz­chowna. Nie kładź wielkiej wagi na same sło­wa; są one często tylko grzecznym oszukaństwem. Wtedy tylko słowa coś znaczą, gdy są zadatkiem czynu. Dlatego to św. Jan Ewange­lista mówi: "Synaczkowie moi, nie miłujmy słowem, ani językiem, ale uczynkiem i prawdą" (4).

 

Miej szacunek dla innych. Nie nadużywaj względów i uprzejmości innych; nie stawiaj ni­komu niesprawiedliwych wymagań; nie igraj z nieświadomości innych; nie żartuj tam, gdzie drugi ma prawo czegoś innego, a nie żartu oczekiwać.

 

O. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia. Przekład z niemieckiego. T. II. Wydanie drugie. Kraków 1931, ss. 48-49.

 

Przypisy:

(1) Rzym. 12, 15.

 

(2) Mt. 7, 12.

 

(3) Rzym. 12, 10.

 

(4) 1 Jan 3, 18.

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2007

Powrót do spisu treści książki ks. T. Pescha SI  pt.
Chrześcijańska filozofia życia

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: