CHRZEŚCIJAŃSKA FILOZOFIA ŻYCIA

O. Tilman Pesch SI
 

SPIS RZECZY

TOM PIERWSZY

Słów kilka od Tłumacza

Tilman Pesch SI

Przedmowa do drugiego wydania

Wstęp

MIŁOŚĆ PRAWDY

Tydzień pierwszy, część pierwsza

I. Walka o byt

II. Walka o ideały

III. Stanowisko człowieka w życiu

IV. Żądza wiedzy

V. Prawdziwa i fałszywa nauka

VI. Indyferentyzm

VII. Wolnomyślność

VIII. Zagadnienie celu

IX. Nasze pochodzenie

X. Stworzenie

XI. Co powiedział głupi w sercu swoim?

XII. Świadectwo nauki

XIII. Bóstwo

XIV. Panteizm

XV. Nasze przeznaczenie

XVI. Wola Boża

XVII. Vere dignum et justum est, aequum et salutare

XVIII. Szczęście i zbawienie człowieka

XIX. Trwanie po śmierci

XX. Życie pozagrobowe jako postulat godności ludzkiej

XXI. Tęsknota serca ludzkiego

XXII. Doczesność jako niedokończony początek czegoś

XXIII. Konieczność przeświadczenia o życiu przyszłym

XXIV. Duch i materia

XXV. Wyobrażenie życia pozagrobowego

XXVI. Najważniejsza troska

XXVII. Optymizm i pesymizm

XXVIII. Nowoczesna religijność

XXIX. Prawdziwa religijność

XXX. Religia jako podstawa moralności

XXXI. Religia źródłem wierności powołaniu

XXXII. Natura i Objawienie

XXXIII. Cud i prawo natury

XXXIV. Cuda Ewangelii

XXXV. Natura i nadnaturalność

XXXVI. Czym jest dla nas Jezus Chrystus

XXXVII. Czym jest dla nas Kościół

XXXVIII. Trwałość Kościoła jako dowód jego Boskiego pochodzenia

XXXIX. Łaska i współdziałanie

XL. Wiedza i wiara

XLI. Sceptycyzm

XLII. Przeciwieństwo dwu światopoglądów

XLIII. Wartość doczesnego życia

XLIV. Wartość czasu

XLV. Chwalebna lekkomyślność

XLVI. Śmierć jako nauczyciel prawdy

XLVII. Służba światu albo służba Bogu

SUMIENNOŚĆ

Tydzień pierwszy, część druga

XLVIII. Sumienie

XLIX. Obowiązki sumienia względem Boga

L. Obowiązki sumienia względem ludzi

LI. Obowiązki sumienia względem własności i dobrego imienia bliźnich

LII. Grzechy opuszczenia

LIII. Żądze w życiu ludzkim

LIV. Praktyczna troska o sumienie

LV. Największa przeszkoda

LVI. Ograniczoność ludzkiego bytu

LVII. Pojęcie i istota grzechu

LVIII. Grzechy przed sądem Boga

LIX. Poczucie winy

LX. Żal

LXI. Miłosierdzie Boże

LXII. Odpuszczenie grzechów

LXIII. Pokuta

LXIV. Wyznanie grzechów

LXV. Poprawa życia

LXVI. Walka na śmierć i życie

LXVII. Zmarnowany cel życia

LXVIII. Bojaźń Boża

LXIX. Zmysłowość

LXX. Grzech powszedni

LXXI. Oczyszczenie w życiu przyszłym

LXXII. Dlaczego Bóg nie przeszkadza grzechom

LXXIII. Odwaga i nieustraszoność

LXXIV. Przezorność i czuwanie

LXXV. Walka z namiętnościami

LXXVI. Sąd
 
 

TOM DRUGI

NAŚLADOWANIE CHRYSTUSA W GŁÓWNYCH RYSACH

Tydzień drugi, część pierwsza

I. Królestwo Chrystusa

II. Chrystus jako wybawca ludzi z ciemności i niewoli

III. Chrystus jako ideał ludzkości

IV. Zaparcie się siebie jako najpierwsza z cnót w naśladowaniu Chrystusa

V. Druga wielka cnota: dobrowolne znoszenie ciężarów życia

VI. Chrystus naszym mistrzem i wzorem

VII. Wcielenie Chrystusa Pana

VIII. Dobrowolne posłuszeństwo względem Boga

IX.. Prawdziwa humanitarność

X. Ćwiczenie się w miłości bliźniego

XI. Magnificat

XII. Betlejem

XIII. Pokora chrześcijańska

XIV. Przeciwko próżności i ambicji

XV. Ubóstwo Chrystusa

XVI. Imię Jezus

XVII. Prostota chrześcijańska

XVIII. Chrystus i rozdział umysłów

XIX. Objawienie się królewskości Chrystusa

XX. Zrządzenie Opatrzności Boskiej

XXI. Życie wewnętrzne

XXII. Posłuszeństwo ludziom

XXIII. Praca

XXIV. Modlitwa

XXV. Życie rodzinne

XXVI. Ciągły postęp

XXVII. Dążenie do doskonałości

XXVIII. Wyższa doskonałość

XXIX. Wybór powołania

NAŚLADOWANIE CHRYSTUSA W SZCZEGÓŁOWYM ROZPROWADZENIU

Tydzień drugi, część druga

XXX. Dwa sztandary

XXXI. Trzy klasy ludzi

XXXII. Trzy poruszające siły

XXXIII. Prawdziwa metoda

XXXIV. Reguły roztropności

XXXV. Swoboda serca

XXXVI. Prawdziwa pobożność

XXXVII. Zwycięstwo nad pokusami

XXXVIII. Działanie łaski Bożej

XXXIX. Cud w Kanie Galilejskiej

XL. Gorliwość o chwałę Bożą

XLI. Ufność w Bogu

XLII. Potęga modlitwy

XLIII. Gorliwość o zbawienie dusz i apostolstwo

XLIV. Potęga dobrego przykładu

XLV. Troska o dzieci

XLVI. Zgodliwość

XLVII. Współczucie dla ludzkiej nędzy

XLVIII. Zazdrość

XLIX. Stanowczość wobec faryzeizmu

L. Łagodność

LI. Łagodny sąd o bliźnim

LII. Znajomość ludzi

LIII. Użycie mowy

LIV. Obcowanie z ludźmi

LV. Roztropność w obchodzeniu się z innymi

LVI. Roztropność wobec przebiegłych

LVII. Kształcenie charakteru

LVIII. Godziwa miłość własna

LIX. Fałszywa miłość własna

LX. Wspaniałomyślność i ofiarność

LXI. Prawdziwa niezależność

LXII. Wartość ludzkiego uznania

LXIII. Unikanie niepotrzebnych trosk

LXIV. Zewnętrzne powodzenie

LXV. Pożegnalna mowa Chrystusa

LXVI. Arcykapłańska modlitwa Chrystusa

KRZYŻ

Tydzień trzeci

LXVII. Ostatnie dni życia Chrystusa

LXVIII. Znaczenie cierpień dla chrześcijanina

LXIX. Trudności życia chrześcijańskiego

LXX. Ostatnia Wieczerza

LXXI. Zewnętrzne cierpienia Chrystusa

LXXII. Upokorzenia Chrystusa

LXXIII. Cierpienia wewnętrzne Chrystusa

LXXIV. Zachowanie się cierpiącego Chrystusa

LXXV. Dlaczego Chrystus chciał cierpieć?

LXXVI. Szkoła serca

LXXVII. Miłość nieprzyjaciół

LXXVIII. Upadanie i powstawanie

LXXIX. Zjednoczenie się z Chrystusem cierpiącym

LXXX. Matka Boska Bolesna

LXXXI. Ofiara krzyżowa

LXXXII. Ołtarz

LXXXIII. Kościół Ukrzyżowanego

CHWALEBNE ZAKOŃCZENIE

Tydzień czwarty

LXXXIV. Rozwinięcie i rozwiązanie

LXXXV. Zmartwychwstanie Chrystusa

LXXXVI. Wiadomość o Zmartwychwstaniu

LXXXVII. Myśli na czas wielkanocny

LXXXVIII. Chrześcijanin służy sprawie zwycięskiej

LXXXIX. Wniebowstąpienie Pańskie

XC. Chrześcijanin służy sprawie przynoszącej szczęście

XCI. Pokój wam

XCII. Chrystianizm i porządek społeczny

XCIII. Chrystianizm a materialny dobrobyt

XCIV. Zesłanie Ducha Świętego

XCV. Matka Boża

XCVI. Stanowisko Chrystusa w dziejach świata

XCVII. Znaczenie widzialnego Kościoła

XCVIII. Papiestwo

XCIX. Życie kościelne

C. Święci

CI. Ułomności ludzkie w życiu chrześcijan

CII. Stan kapłański

CIII. Trzy rady ewangeliczne i stan zakonny

CIV. Chrześcijanin służy wielkiej sprawie

CV. Gorliwość w walce

CVI. Jarzmo i brzemię

CVII. Chrystianizm – religia miłości

–––––––––––

Chrześcijańska filozofia życia. Wiązanka myśli o prawdach religijnych, szerszym kołom czytelników ofiarowana przez o. Tilmana Pescha S. J. a z 6-go niemieckiego wydania na język polski, za pozwoleniem prawnych autora spadkobierców, przełożona przez ks. J. Gajkowskiego (profesora seminarium duchownego w Sandomierzu). T. I-II. Warszawa 1902, str. XVI+244; IV+250. (BIBLIOTEKA DZIEŁ CHRZEŚCIJAŃSKICH).

Tekst zasadniczo według II wydania: O. Tilmann Pesch T. J., Chrześcijańska filozofia życia. Przekład z niemieckiego. T. I-II. Wydanie drugie. Kraków 1930-31, str. 376; 423. (BIBLIOTEKA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO. T. VII-VIII).

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozwolenie Władzy Duchownej:

Można drukować

Kraków, dnia 10 września 1929.

Ks. Stanisław Cisek T. J.

Prowincjał Małopolski.

L. 8012/29.

Pozwalamy drukować

Z Książęco-Metropolitalnej Kurii

Kraków, dnia 14 września 1929.

† Adam Stefan

L. S.

Ks. A. Obrubański

kanclerz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2004-2015

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: