Głosy dostojników Kościoła

 

KOŚCIÓŁ A KREMACJA

 

(Z Listu Msgr. Benzlera, Biskupa Metzu) (1)

 

"Doszło do wiadomości Naszej, że niektóre środowiska prowadzą wśród ludu Alzacji i Lotaryngii energiczną propagandę na korzyść kremacji i w tym celu zbierają podpisy. Ponieważ obawiać się można, by i katolików nie usiłowano pozyskać dla tego ruchu pogańskiego, uważamy sobie za obowiązek przypomnieć diecezjanom Naszym przepisy Kościoła w tym względzie:

 

1) Nie wolno katolikom należeć do towarzystw kremacyjnych lub nakazywać spalenie własnego ciała czy ciała osób innych.

 

2) Pogrzeb kościelny niemożliwy jest przy kremacji.

 

3) Kto więc nakaże spalić swe ciało i wytrwa w tym postanowieniu aż do śmierci, powinien być pozbawiony kościelnego pogrzebu.

 

4) Kto, nakazawszy spalić swe ciało, uporczywie trwa w tym postanowieniu, nie może otrzymać ostatnich Sakramentów świętych.

 

Spodziewamy się, że diecezjanie Nasi, jako dobrzy katolicy, będą sobie uważali za obowiązek nie brać najmniejszego udziału w tym ruchu, tak przeciwnym duchowi chrześcijańskiemu, a w szczególności nie dadzą mu poparcia swym podpisem".

 

–––––––––––

 

 

"Myśl Katolicka", 1913, nr 8, s. 62. (2)

 

Przypisy:

(1) W latach 1901 – 1919 biskupem Metzu był J. E. Willibrord Benzler OSB.

 

(2) Por. 1) Ks. Aleksander Fajęcki, Kremacja.

 

2) "Myśl Katolicka", a) Dla katolików rzymskich integralnych. b) O katolików integralnych (I). c) O katolików integralnych (II). d) Po czym poznać liberała? e) O wolność kobiety.

 

3) Ks. Dr Ignacy Grabowski, Prawo kanoniczne według nowego kodeksu.

 

4) Ks. Kazimierz Naskręcki, Dekalog. Krótkie Nauki o Przykazaniach.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIV, Kraków 2014

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: