ŻYWOTY

 

Ś W I Ę T Y C H

 

PATRONÓW POLSKICH

 

X. PIOTR PĘKALSKI

 

ŚW. TEOLOGII DOKTOR, KANONIK STRÓŻ ŚW. GROBU CHRYSTUSOWEGO

 

 

SPIS ŻYWOTÓW

 

W NINIEJSZYM DZIELE UMIESZCZONYCH

 

––––––

 

Przedmowa

 

Na d. 8 lutego. Żywot błogosławionego Izajasza Bonera

 

Na d. 4 marca. Żywot świętego Kazimierza Jagiellończyka

 

Na d. 9 marca. Żywot świętych Cyryla i Metodego

 

Na d. 15 kwietnia. Żywot świętobliwego Świętosława

 

Na d. 23 kwietnia. Żywot św. Wojciecha biskupa i męczennika

 

Na d. 3 maja. Żywot świętobliwego Stanisława Kazimierczyka

 

Na d. 4 maja. Historia męczeństwa św. Floriana

 

Na d. 4 maja. Żywot świętobliwego Michała z książąt Gedrojców (nowość)

 

Na d. 8 maja. Żywot św. Stanisława biskupa i męczennika

 

Na d. 16 czerwca. Żywot błogosławionej Jolenty księżnej kaliskiej

 

Na d. 16 lipca. Żywot śś. Andrzeja Żoerarda i Benedykta

 

Na d. 18 lipca. Żywot błogosławionego Szymona z Lipnicy

 

Na d. 19 lipca. Żywot błogosławionego Jana z Dukli

 

Na d. 20 lipca. Żywot błogosławionego Czesława

 

Na d. 24 lipca. Żywot błogosławionej Kunegundy księżnej polskiej

 

Na d. 16 sierpnia. Żywot św. Jacka wyznawcy zakonu św. Dominika

 

Na d. 29 sierpnia. Żywot błogosławionej Bronisławy

 

Na d. 25 września. Żywot błogosławionego Władysława z Gielniowa

 

Na d. 28 września. Żywot św. Wacława męczennika

 

Na d. 7 października – albo na Niedzielę 2-gą w tym miesiącu:

Żywot błogosławionego Wincentego Kadłubka

 

Na d. 15 października. Żywot św. Jadwigi księżnej śląskiej i polskiej

 

Na d. 20 października – albo na Niedzielę 4-tą w tym miesiącu:

Żywot św. Jana Kantego wyznawcy

 

Na d. 12 listopada. Krótki Żywot i męczeństwo 5 braci pustelników

śś. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Chrystyna

 

Na d. 13 listopada – albo na następną po tym dniu Niedzielę:

Żywot św. Stanisława Kostki

 

Na d. 17 listopada. Żywot błogosławionej Salomei królowej halickiej

 

~~~~~~~~~~~

 

 

Żywoty Świętych Patronów polskich, napisał X. Piotr Pękalski Ś. T. Dr. Kan. Stróż Ś. Grobu Chrystusowego (1). Z ośmią rycinami. Kraków W DRUKARNI C. K. UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1862, str. 600. (2)

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozwolenie Władzy Duchownej:

 

Żywoty Świętych Patronów polskich przez WJ. Księ­dza Piotra Pękalskiego, św. T. Doktora, Kanonika św. Grobu Chrystusowego w sposób jasny i zajmujący napisane, nic w sobie nie mieszczą przeciwnego wierze św. i dobrym obyczajom; lecz owszem czytanie ich odświeżając w pamięci ojczyste przykłady roz­licznych cnót doskonałości chrześcijańskiej, silnie może pobudzić wiernych do naśladowania pobożnego i świątobliwego swoich roda­ków życia, którym w ubiegłych wiekach tak pięknie jaśnieli; prze­to niniejsze Żywoty druku godnymi być sądzę.

W Krakowie dnia 25 września 1860 roku.

 

F. GOŁASZEWSKI,

Kapł. Zgr. Miss., Cenz. ks. treści relig.

 

IMPRIMATUR

 (L. S.)

MATTHAEUS GŁADYSZEWICZ,

U. J. D., Adm. Gnlis Dioec. Cracov.

m. p.

 

 

Żywoty Świętych Patronów polskich napisane przez Księdza Piotra Pękalskiego, św. T. Dra, Kanonika ś. Grobu Chry­stusowego, nie zawierają w sobie nic przeciwnego wierze świętej katolickiej i dobrym obyczajom; ale owszem przedstawiają wzory prawdziwej pobożności, kwitnącej niegdyś na ziemi polskiej. Czy­tanie tych Żywotów może służyć ku zbudowaniu wiernych; dla te­go uznaję za wielce pożyteczną rzecz, aby zostały ogłoszone drukiem.

Warszawa dnia 22 października 1861 r.

 

Ksiądz PIOTR STOJAKOWSKI,

Cenzor ksiąg treści religijnej Archidiecezji Warszaws.

 

N. 2391.

APPROBATUR

Datum Varsaviae die 24 Ms Octobris 1861.

Judex Surrogatus Canonicus Metrop. Varsav.

AUGUSTUS SIEKLUCKI.

 

B. CZAJEWICZ,

Regens Cancell.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przypisy:

(1) "Pękalski Franciszek Borgiasz Piotr, h. Odrowąż, ostatni z zakonu Miechowi­tów w Polsce. Ur. 10 października 1790 r. w Cieszynie, syn Jędrzeja marszałka dwo­ru księcia Karola Radziwiłła «Panie Ko­chanku» i Katarzyny z Fabijańskich. Ukończywszy gimnazjum w Cieszynie kilka lat strawił na gospodarstwie wiejskim pod Kentami, a 1815 r. przybyw­szy do Krakowa, słuchał filozofii w Uniwersytecie Jagiellońskim poczym w rok później wstą­pił w Miechowie do zakonu Kanoników regularnych Stróżów Grobu Chrystusowego (zob.). Już w r. 1819 przyjął z rąk Generała zako­nu, Tomasza Nerwińskiego biskupa biblijskiego święcenia kapłańskie, poczym był prokuratorem zakonu. W r. 1821 przy­był do Krakowa, by poświęcić się dalej studiom teologicznym, które zakończył doktoratem na podstawie rozprawy: De Petri Militis per S. Stanislaum Episcopum cracovien. resuscitatione, Kra­ków 1826. Zaraz też powołany został do wykładu języków wschodnich w wydzia­le teologicznym, a w 1830 został ich profesorem nadzwyczajnym aż do reorganizacji uniwersytetu w 1833, do zgonu zaś (30 marca 1874) był rządcą kościoła św. Barbary należącego do Miechowitów, po odebraniu im kościoła św. Jadwigi na Stradomiu. Należał do Akademii Umiejętności, jako członek nadzwyczajny, której też był dobrodziejem, jak i kilku instytucyj dobroczynnych krakowskich. Wydał: Żywoty Świętych Pa­tronów polskich. Kraków 1862; Ży­wot św. Wojciecha biskupa i męczennika z uwagami nad podaniem Czechów, jakoby zwłoki jego w Pradze spoczywały. Kra­ków 1858; Ołtarz nowy czyli nabo­żeństwo na cześć Świętych Patronów pol­skich, zastosowane do nabożeństwa ko­ścielnego. Kraków 1852; Historyczne podanie o Bractwach krakowskich, [w:] Pamiętniku jubileuszowym Towarzystwa Dobroczynności. 1868; Uwagi nad po­daniem starodawnej pieśni Bogaro­dzica. Kraków 1871; przełożył na pol­ski: Wiadomość historyczna o skut­kach nowego medalu (cudownego). Kraków 1837; Wyznania św. Augusty­na, Kraków 1847. Pozostawił w manuskrypcie: Wykład dwóch Ewangelij św. Mateusza i św. Jana. (Por. Ho­szowski, Wspomnienia zasług x. Pękalskiego, [w:] LXII Roczniku krakowskim Towarzystwa Dobroczynności, Kraków 1881)". – Marian Bartynowski (artykuł w: "Podręczna Encyklopedia Kościelna" opr. pod red. ks. Zygmunta Chełmickiego, P., Tom XXXI–XXXII. Warszawa 1913, ss. 24-25).

 

(2) Por. 1) Ks. Piotr Skarga SI, Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok. 2) Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Żywoty Świętych, z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 


 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Kraków 2007-2011, 2023

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: