Rycerz Niepokalanej. "Wszystkie herezje Samaś zniszczyła na całym świecie".

 

Co to jest Militia Immaculatae

 

"RYCERZ NIEPOKALANEJ"

 

––––––––

 

"Wszystkie herezje Samaś zniszczyła na całym świecie".

 

Prawdę powyższą, ujmującą stanowisko Niepokalanej w życiu wiernych, głosi Kościół Katolicki.

 

Niepokalana bowiem zajmuje w naszej duchowej hierarchii ważne miejsce. Z woli Najwyższego jest Ona Pośredniczką pomiędzy ludzkością a Jezusem. Przez Nią spływa strumień łask Bożych odradzających życie katolików i dających im moc w walce ze złem.

 

Dlatego też katolik nie może przejść obojętnie obok postaci Niepokalanej. Wprawdzie już 19 wieków zdąża ludzkość do Niepokalanej, – jednak, jak słusznie zauważył św. Ludwik Grignion: "Maryję nie dość dotąd sławiono, nie dość wychwalano, czczono, kochano. Nie dość Jej służymy. Należy się Jej więcej chwały, czci, miłości i nabożeństwa". Poznajmy bardziej Niepokalaną, więcej się od Niej w naszym życiu uzależnijmy.

 

O tym wpływie Niepokalanej na nasze życie i o konieczności ścisłego uzależnienia nas od Jej woli, poucza MILICJA NIEPOKALANEJ, która też dąży do osiągnięcia celu Niepokalanej, Królowej Nieba i ziemi, tj. by Królestwo Chrystusa panowało doskonale w duszach katolików i na całym świecie i konsekwencje stąd płynące: pokój na ziemi, szczęście rodzinne i społeczne, możliwy dobrobyt materialny itp.

 

Cel Milicji Niepokalanej jest ujęty w następujących słowach: "Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków..., a zwłaszcza masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej".

 

Milicja Niepokalanej stara się wypełnić pragnienie swej Niebieskiej Królowej oddziaływania na świat przez katolików. W tym celu wszyscy członkowie M. I. oddają się Niepokalanej jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach. O ile bowiem Niepokalana ma działać przez nas, musimy się całkowicie od Niej uzależnić.

 

Sposób oddania się Niepokalanej jest dowolny, uczynić to można odmawiając np. "Akt poświęcenia się Niepokalanej", zamieszczony w dyplomach członkowskich.

 

Przez coraz wierniejsze wykonywanie przykazań Bożych i kościelnych i wypełnienie obowiązków stanu, bardziej uzależniamy naszą wolę od woli Niepokalanej i tym samym zbliżamy się do naszego ideału – do Niepokalanej i stajemy się zdolni do osiągnięcia celu Niepokalanej, celu M. I.: nawrócenia grzeszników i przeciwstawienia się wrogom naszej religii i szczęścia społecznego.

 

Stałym zewnętrznym znakiem naszej zależności od Niepokalanej jest noszenie Cudownego Medalika.

 

Jakie środki poleca M. I. by możliwie jak najlepiej działać i pomagać Niepokalanej?

 

Zaleca się członkom, by najlepiej wykorzystywali możliwe okoliczności. Jest dozwolone należenie do innych organizacji. Członkowie biorący udział w życiu organizacji katolickich, a zwłaszcza Akcji Katolickiej są obowiązani do gorliwego wypełnienia wypływających stąd zadań, – należący do organizacji obojętnych religijnie dążyć będą do otoczenia religijną atmosferą wszelkich poczynań podejmowanych przez ogół.

 

Wskazanym jest odmawianie codziennie następującego aktu:

 

"O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie".

 

Przede wszystkim poleca się rozpowszechnianie Cudownego Medalika.

 

Wyczekujemy dnia, w którym zajaśnieje gwiazda lepszej przyszłości. Gwiazdą tą – to Niepokalana. W Nią wpatrzeni – Jej łaską wzmacniani idźmy w życie.

 

Wszyscy więc pod niebieski sztandar Niepokalanej!

 

Niepokalana Matka Boża. Pośredniczka wszystkich łask.

 

Kto pragnie wpisać się do Milicji Niepokalanej, może zwrócić się do Niepokalanowa, skąd otrzyma dyplom przyjęcia i Cudowny Medalik. Wpisowe nie pociąga za sobą specjalnej opłaty, na rozwój Milicji Niepokalanej można złożyć dobrowolną ofiarę. Członkiem Milicji Niepokalanej może być każda osoba religii katolickiej wszystkich obrządków. Mogą należeć i dzieci. Czytelnicy "Rycerza" nie są tym samym członkami M. I. Członkowie Milicji Niepokalanej mogą zyskać liczne odpusty zupełne i cząstkowe.

 

CENTRALA

MILICJI NIEPOKALANEJ

Niepokalanów, p. Teresin k. Soch. (Wr.)

 

Co to jest M. J.: [Incipit:] "Wszystkie herezje Samaś zniszczyła na całym świecie". [w:] Bezpłatny dodatek do "Rycerza Niepokalanej". Niepokalanów: Druk. "Rycerza Niepokalanej". 1938, [2] strony.

 

Co to jest M. J.: [Incipit:] "Wszystkie herezje Samaś zniszczyła na całym świecie". [w:] Bezpłatny dodatek do "Rycerza Niepokalanej". Niepokalanów: Druk. "Rycerza Niepokalanej". 1938, [2] strony.

 

–––––––––––

 

 

. [w:] Bezpłatny dodatek do "Rycerza Niepokalanej". Niepokalanów: Druk. "Rycerza Niepokalanej". 1938, [2] strony. (1)

 

(Pisownię nieznacznie uwspółcześniono; ilustracje od red. Ultra montes).

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Św. Alfons Liguori, Biskup i Doktor Kościoła, a) Uwielbienia Maryi (De Mariae gloriis). b) Nauka o Różańcu świętym. c) O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy.

 

2) Bp Józef Sebastian Pelczar, Królowa narodu polskiego.

 

3) O. Czesław Lacrampe OP, Wszechpośrednictwo Najświętszej Maryi Panny.

 

4) List pasterski Najdostojniejszego Episkopatu Polski, O ducha chrześcijańskiego w Polsce.

 

5) Kard. Jan Puzyna, Książę Biskup Krakowski, a) List pasterski o godności i powołaniu rodziny chrześcijańskiej. b) Jakie są dzisiejsze zadania katolicyzmu w Polsce. c) List pasterski z okazji zakończenia stulecia.

 

6) Abp Antoni Julian Nowowiejski, Biskup Płocki, O liberalizmie, czyli fałszywej wolności.

 

7) O. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia.

 

8) Ks. Zygmunt Chełmicki, Ojców naszych Wiara święta (mały katechizm).

 

9) Ks. Karol Żelazowski, Bądźcie doskonałymi. (Na podstawie dzieła Scaramelli'ego pod tytułem "Direttorio ascetico").

 

10) Abp Emil Guerry, Kodeks Akcji Katolickiej.

 

11) Ks. Walery Jasiński, O katolicką szkołę w Polsce. Szkoła międzywyznaniowa i neutralna jest absurdem filozoficznym.

 

12) O. Artur Vermeersch SI, Katechizm małżeństwa chrześcijańskiego według encykliki "Casti connubii".

 

13) Ks. Jan Domaszewicz, a) Jezus Chrystus Zbawiciel świata: Wcielenie i Odkupienie. (Christologia, de Christo Salvatore). b) Niepokalana Dziewica Maryja Współodkupicielka rodzaju ludzkiego. (Mariologia).

 

14) Ks. Zygmunt Golian, Konferencje majowe. Rozmyślania na każdy dzień maja.

 

15) Ks. Franciszek Proschwitzer, Matka Boska w roku kościelnym. Nabożeństwo majowe w 32 rozmyślaniach.

 

16) Ks. Dr Aleksander Żychliński, Metafizyka komunizmu a mądrość Chrystusowa.

 

17) "Rycerz Niepokalanej", a) Z Niepokalaną przez życie. b) Dlaczego wierzę.

 

18) Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

Militia Immaculatae Conceptionis Virginis Mariae, contra malitiam originalis infectionis peccati. Compilata a R. A. P. F. Petro de Alva et Astorga OFMObs., In Typographia Immaculatae Conceptionis Lovanii, sub signo Gratiae, anno 1663.

 

Militia Immaculatae Conceptionis Virginis Mariae, contra malitiam originalis infectionis peccati. Compilata a R. A. P. F. Petro de Alva et Astorga OFMObs., In Typographia Immaculatae Conceptionis Lovanii, sub signo Gratiae, anno 1663.

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXXIII, Kraków 2023

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: