HISTORIA ŚWIĘTA

 

DLA UŻYTKU MŁODZIEŻY

 

––––––

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

 

HISTORIA STAREGO TESTAMENTU

 

––––––

 

CZĘŚĆ DRUGA

 

HISTORIA NOWEGO TESTAMENTU

 

~~~~~~~~

 

ABP SZYMON KOZŁOWSKI

 

––––––––

 

 

Część pierwsza. Historia Starego Testamentu. (djvu, 28.9 Mb)

 

Część druga. Historia Nowego Testamentu. (djvu, 25.7 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)   

 

–––––––––––

 

 

Historya święta dla użytku młodzieży, przez X. S. Kozłowskiego (1). Część pierwsza. Historya Starego Testamentu. Wydanie dziewiąte. Wilno. Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego. 1882, str. 251.

 

Historya święta dla użytku młodzieży, przez X. S. Kozłowskiego. Część druga. Historya Nowego Testamentu. Wydanie dziesiąte. Wilno. Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego. 1882, str. 227. (2)

 

Przypisy:

(1) "Kozłowski Szymon Marcin, ur. 1819 r. w Olicie w powiecie trockim na Litwie, syn Jana i Magdaleny z Lenkiewiczów, po skończeniu Akademii Duchownej w Petersburgu 1845 r., był rok prefektem gimnazjum w Kownie, od 1846-1848 r. wykładał w seminarium wileńskim teologię moralną i homiletykę, a od r. 1848 przez 3 lata uczył w akademii petersburskiej prawa kościelnego i historii Kościoła. Od r. 1851 do 1863 rektor seminarium wileńskiego, wszedł do kapituły tamecznej 1862 r. W r. 1877 rektorem akademii petersburskiej zostaje, a 15 marca 1884 r. Leon XIII prekonizuje go biskupem łuckim i żytomierskim i powierza mu administrację apostolską diecezji kamienieckiej. Wreszcie 14 grudnia 1891 r. przeniesiony na arcybiskupstwo mohylewskie, dokonał życia w Petersburgu 26 listopada 1899 r. Zasługą wielką arcybiskupa Kozłowskiego było układanie i wydawanie w ciągu pracowitego życia różnych dzieł, których tytuły lub ilość wydań świadczą, jak były pożyteczne. I tak: Elementarz polski z krótkim katechizmem dla małych dzieci. 2 wyd., Wilno 1861; Historia święta i Katechizm dla małych dzieci, wyd. 12, Wilno 1880; Historia święta dla użytku młodzieży, część I, wyd. 14, Wilno 1896; część II, wyd. 6-e, Wilno 1875; Kazanie o doskonałości chrześcijańskiej, Wilno 1856; Kazanie o wielkości powołania życia zakonnego, Wilno 1852; Rok kościelny czyli książka domowa dla katolików zawierające: 1) nauki o przedmiocie, celu i główniejszych obrzędach uroczystości kościelnych; 2) ewangelie i lekcje, poprzedzone krótkim ich objaśnieniem na niedziele i święta całego roku, 3) prosty wykład nauki chrześcijańskiej rzymsko-katolickiego Kościoła; wyd. 2-e, Warszawa 1885; Służba Boża czyli nabożeństwo domowe i kościelne z przydaniem nauki o powinnościach chrześcijańskich, Warszawa 1890; Wielki i święty tydzień, Wilno 1855; Cztery mowy po arcybiskupie Hołowińskim (Majewskiego, Felińskiego i Iwaszkiewicza), Wilno 1856; Biblia z komentarzem Menochiusza i objaśnieniami Wujka, t. I-IV, Wilno 1862-1864; Psałterz Dawidów podług przekładu Wujka z komentarzem Menochiusza, przełożony na język polski, wyd. 2-e, Wilno 1898; Wykład nauki chrześcijańskiej rzymsko-katolickiego Kościoła, Warszawa 1887; Ewangelie i Lekcje z krótkim ich objaśnieniem, wydanie 2-e, Petersburg 1896; Kalendarz kościelny zawierający krótką wiadomość o życiu SŚ. Pańskich, Wilno 1876; Kazania świąteczne i przygodne, Wilno 1880. (Por. Biografia przez x. Franciszka Jarnińskiego w Przeglądzie Literackim, nr 50 z r. 1899; Biesiada Literacka, t. 48 z 1899 – wspomnienie i portret)". – Marian Bartynowski. (Artykuł z: Podręczna Encyklopedia Kościelna opracowana pod kierunkiem ks. ks. Stan. Galla, Jana Niedzielskiego, Henr. Przezdzieckiego, Czesł. Sokołowskiego, Ant. Szlagowskiego, Jerzego Gautier i redaktora ks. Zygmunta Chełmickiego. K. Tom XXI-XXII. Warszawa 1910, s. 380).

 

(2) Por. 1) Abp Szymon Kozłowski, Wykład nauki chrześcijańskiej rzymskokatolickiego Kościoła. a) O Wierze. b) O Łasce. c) O ofierze Mszy świętej.

 

2) Biblia Łacińsko-Polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego X. Jakóba Wujka T. J. z komentarzem Menochiusza T. J. przełożonym na język polski. Wydanie X. S. Kozłowskiego Arcybiskupa i Metropolity Mohylowskiego. We czterech tomach in 8-vo maj. (fracta pagina). Wydanie trzecie. Tom I-IV. Wilno. Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego. 1896-1898.

 

3) Św. Pius X, Papież, Krótka Historia Religii (Epitome historiae divinae Revelationis).

 

4) Pismo święte. Wypisy. Podręcznik szkolny. Z polecenia i z przedmową J. Em. Ks. Kardynała Dalbora, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego, Prymasa Polski.

 

5) Ks. Dr I. Schuster, Ks. Gustaw Mey, Historia biblijna dla katolickich szkół.

 

6) Johann Peter Silbert, Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Bożego.

 

7) Klementyna z Tańskich Hoffmanowa, Pismo święte wybrane z Ksiąg Starego i Nowego Zakonu.

 

8) Wybór z Pisma świętego. Według tłumaczenia Ks. Jakóba Wujka T. J., dla życia religijnego młodzieży szkolnej, jako też ogółu wiernych współziomków w Kościele katolickim, przystosował Ks. [Bp] Władysław Budzik. T. I-II. Wydanie ozdobione licznymi ilustracjami. Miejsce Piastowe 1932-1933.

 

9) Ks. Feliks St. Feldheim, Skarbiec Pisma świętego. Konkordancja rzeczowa.

 

10) Listy św. Pawła Apostoła. Przełożył X. Fr. A. Symon, Arcybiskup. Tekst na nowo rozłożył, wstępy i objaśnienia napisał X. Jan Korzonkiewicz. Kraków. SKŁAD GŁÓWNY "KSIĘGARNIA KRAKOWSKA". DRUKARNIA "GŁOSU NARODU".

 

11) Ks. Dr Edward Górski, a) Księga Psalmów. Tekst i komentarz. b) Jezus Chrystus w świetle Ewangelii.

 

12) Ks. Józef Deharbe SI,  Katechizm rzymsko-katolicki. (Zarys dziejów religii).

 

13) F. J. Holzwarth, Historia powszechna. a) Zasadnicze prawo dziejów świata. b) Pojęcie postępu w dziejach. c) Prorocy. d) Jezus Chrystus, Zbawiciel świata. e) Odrodzenie ludzkości. f) Zburzenie Jerozolimy.

 

14) Ks. Józef Stagraczyński, Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

 

15) Ks. Dr Alojzy Jougan, a) Historia Kościoła katolickiego. b) Liturgika katolicka czyli wykład obrzędów Kościoła katolickiego.

 

16) Ks. Walenty Gadowski, Nauka Kościoła. Wybór orzeczeń dogmatycznych Kościoła katolickiego i jego praw kanonicznych.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVI, Kraków 2016

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: