KATECHIZM

 

RZYMSKO-KATOLICKI

 

KS. JÓZEF DEHARBE SI

 

 

SPIS RZECZY

~~~~~~~~

 

Uwaga o używaniu tego Katechizmu przy nauce

 

Zarys dziejów religii

 

Dzieje przed przyjściem Chrystusa Pana

 

1. Od Adama do Mojżesza

 

2. Od Mojżesza do Chrystusa

 

Dzieje Jezusa Chrystusa

 

Dzieje po Chrystusie Panu

 

1. Od wniebowstąpienia Chrystusa Pana do nawrócenia Konstantyna

 

2. Od nawrócenia Konstantyna do rozdwojenia wiary w XVI stuleciu

 

3. Od rozdwojenia wiary w XVI stuleciu, aż do naszych czasów

 

Zakończenie streszczające dowody dziejowe o boskości religii chrześcijańsko-katolickiej

 

 

Wstęp

 

O przeznaczeniu człowieka

 

 

Część pierwsza

 

O wierze

 

§ 1. Co to jest wiara i w co powinniśmy wierzyć

 

§ 2. O potrzebie wiary

 

§ 3. O przymiotach wiary

 

O apostolskim składzie wiary

 

O pierwszym artykule wiary

 

§ 1. O Bogu

 

§ 2. O trzech osobach Boskich

 

§ 3. O stworzeniu świata i o Opatrzności Bo­skiej

 

§ 4. O aniołach

 

§ 5. O pierwszych ludziach i ich upadku

 

§ 6. Od upadku pierwszych ludzi aż do przyj­ścia Boskiego Odkupiciela

 

O drugim artykule wiary

 

O trzecim artykule wiary

 

O czwartym artykule wiary

 

O piątym artykule wiary

 

O szóstym artykule wiary

 

O siódmym artykule wiary

 

O ósmym artykule wiary

 

O dziewiątym artykule wiary

 

§ 1. O Kościele w ogólności

 

§ 2. O znamionach Kościoła

 

§ 3. O przeznaczeniu Kościoła

 

§ 4. O rozszerzeniu i zachowaniu Kościoła

 

§ 5. O obcowaniu Świętych

 

O dziesiątym artykule wiary

 

O jedenastym artykule wiary

 

O dwunastym artykule wiary

 

 

Część druga

 

O przykazaniach

 

O głównym przykazaniu

 

§ 1. O miłości Boga

 

§ 2. O miłości bliźniego

 

§ 3. O chrześcijańskiej miłości siebie samego

 

O dziesięciorgu przykazania Boskiego

 

O pierwszym przykazaniu Boskim

 

Ciąg dalszy o pierwszym przykazaniu

 

O czci i wzywaniu Świętych

 

O drugim przykazaniu Boskim

 

O trzecim przykazaniu Boskim

 

O czwartym przykazaniu Boskim

 

O piątym przykazaniu Boskim

 

O szóstym przykazaniu Boskim

 

O siódmym przykazaniu Boskim

 

O ósmym przykazaniu Boskim

 

O dziewiątym i dziesiątym przykazaniu Boskim

 

O pięciu przykazaniach kościelnych

 

O pierwszym przykazaniu kościelnym

 

O drugim przykazaniu kościelnym

 

O trzecim przykazaniu kościelnym

 

O czwartym przykazaniu kościelnym

 

O piątym przykazaniu kościelnym

 

O przekroczeniu przykazań

 

§ 1. O grzechu w ogólności

 

§ 2. O rozmaitych rodzajach grzechu

 

O cnocie i chrześcijańskiej doskonałości

 

§ 1. O chrześcijańskiej cnocie

 

§ 2. O doskonałości chrześcijańskiej

 

 

Część trzecia

 

O środkach łaski

 

§ 1. O łasce posiłkującej (uczynkowej)

 

§ 2. O łasce poświęcającej czyli usprawiedliwia­jącej

 

O sakramentach świętych

 

O sakramencie chrztu

 

O sakramencie bierzmowania

 

O najświętszym sakramencie ołtarza

 

§ 1. O obecności Jezusa Chrystusa w najświę­tszym sakramencie ołtarza

 

§ 2. O ofierze mszy świętej

 

§ 3. O komunii świętej

 

O sakramencie pokuty

 

§ 1. O rachunku sumienia

 

§ 2. O skrusze czyli żalu za grzechy

 

§ 3. O postanowieniu poprawy

 

§ 4. O spowiedzi

 

§ 5. O zadośćuczynieniu

 

O odpuście

 

O sakramencie ostatniego namaszczenia

 

O sakramencie kapłaństwa

 

O sakramencie małżeństwa

 

O sakramentaliach

 

O modlitwie

 

§ 1. O Modlitwie Pańskiej

 

§ 2. O Pozdrowieniu Anielskim

 

O kościelnych obrzędach i zwyczajach

 

–––––

 

Powtórzenie całości

 

–––––––––––

 

 

Katechizm rzymsko-katolicki podług Ks. J. Deharbe T. J. dla szkół ludowych. We Lwowie. NAKŁADEM ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. 1885, str. 319. (1)

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

Przypisy:
(1) Por. 1) 
Św. Robert kard. Bellarmin SI, Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana.

 

2) Św. Robert kard. Bellarmin SI, Wykład nauki chrześcijańskiej (katechizm większy).

 

3) S. Robertus Cardinalis Bellarminus SI, Doctor Ecclesiae, Catechismus, seu: Explicatio doctrinae christianae.

 

4) S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae, Catechismus maior seu Summa doctrinae christianae.

 

5) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego.

 

6) Ks. Zygmunt Chełmicki, Ojców naszych Wiara Święta (mały katechizm).

 

7) Ks. Jacek Tylka SI, Dogmatyka katolicka.

 

8) Ks. Michał Ignacy Wichert, Nauki katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach.

 

9) O. Jan Jakub Scheffmacher SI, Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych.

 

10) Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła, Pisma katechetyczne.

 

11) Św. Jan Chrzciciel de la Salle, Obowiązki chrześcijanina względem Boga. (Katechizm).

 

12) Ks. Konstanty Gawroński, Jasny i gruntowny wykład prawd wiary i moralności chrześcijańskiej.

 

13) Bp Konrad Martin, Katolicka nauka wiary.

 

14) Bp Konrad Martin, Katolicka nauka obyczajów.

 

15) Ks. Wiktor Cathrein SI, Katolicki pogląd na świat.

 

16) Piotr kardynał Gasparri, Katechizm katolicki.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

( PDF ) 

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMVIII-MMXVI, Kraków 2008-2016

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: