RUSIN

 

MOSKAL I POLAK

 

CZYLI

 

KOŚCIÓŁ UNICKI

 

A

 

SCHIZMA

 

––––––––

 

SPIS RZECZY

 

Od Wydawnictwa

 

I. Jeden jest tylko Kościół prawdziwy, i to rzymskokatolicki

 

II. Jakie różnice zachodzą między cerkwią na Rusi, a cerkwią w Rosji?

 

III. Czy Kościół na Rusi był w początkach swego założenia w jedności z Papieżem?

 

IV. Jawne dowody łączenia się Rusi z Rzymem w jedenastym, dwunastym i trzynastym wieku

 

V. Co się działo w cerkwi ruskiej w czternastym i piętnastym wieku?

 

VI. Jawne dowody uroczystego odstąpienia naprzód wielkiej części, a potem całej Rusi od patriarchy carogrodzkiego, a połączenia się z Rzymem w czasie od Synodu Brzeskiego do Synodu Zamojskiego

 

VII. Dzieje Kościoła unickiego od Synodu Zamojskiego aż do czasów naszych

 

–––––––––––

 

 

Rusin, Moskal i Polak, czyli Kościół unicki a Schizma. W Poznaniu. NAKŁADEM Ks. FRANCISZKA BAŻYŃSKIEGO. CZCIONKAMI I W KOMISIE T. H. DASZKIEWICZA. 1873, str. VI+72. (1)

 

Rusin, Moskal i Polak, czyli Kościół unicki a Schizma. Poznań. NAKŁADEM I CZCIONKAMI DRUKARNI I KSIĘGARNI ŚW. WOJCIECHA. 1907, str. 87.

 

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pozwolenie Władzy Duchownej:

 

Imprimatur.

 

Posnaniae, die 7. Octobris 1873.

 

Consistorium Generale Archiepiscopale.

 

(L. S.)

 

Joannes Janiszewski.

 

N. 279/10.

 

X. Jaskulski.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Papież Urban VIII, Papież Benedykt XIV, Wyznanie Wiary dla chrześcijan wschodnich (Professio Fidei Orientalibus praescripta).

 

2) Ks. Piotr Skarga SI, O jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o greckim i ruskim od tej jedności odstąpieniu, oraz Synod Brzeski i Obrona Synodu Brzeskiego.

 

3) Synod Zamojski (1720), Forma profesji Wiary.

 

4) "Dwutygodnik Diecezjalny Wileński", Nauka Ojców Kościoła Wschodniego o władzy papieskiej.

 

5) Ks. Maciej Sieniatycki, a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna. b) Zarys dogmatyki katolickiej.

 

6) a) Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza. b) Mały katechizm o Syllabusie.

 

7) Ks. Zygmunt Chełmicki, Ojców naszych Wiara Święta (mały katechizm).

 

8) Ks. Alojzy Jougan, Historia Kościoła katolickiego.

 

9) Ks. Józef Umiński, Teksty źródłowe do nauki dziejów Kościoła.

 

10) Bp Józef Sebastian Pelczar, a) Obrona religii katolickiej. Tom I. Jak wielkim skarbem jest religia katolicka i dlaczego ta religia ma dzisiaj tylu przeciwników. b) Religia katolicka, jej podstawy, jej źródła i jej prawdy wiary. Rozprawy dogmatyczne dla ludzi wykształconych.

 

11) O. Jan Jakub Scheffmacher SI, Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych.

 

12) Św. Cyprian, Biskup Kartagiński, O jedności Kościoła katolickiego.

 

13) Św. Wincenty z Lerynu, Pamiętnik (Commonitorium). Rozprawa Pielgrzyma o starożytności i powszechności wiary katolickiej przeciw niezbożnym nowościom wszystkich kacerzy.

 

14) Ks. Leonard Goffine, Nauka o konieczności wiary chrześcijańsko-katolickiej.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIV, Kraków 2014

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: