Chrystus Król

 

Z ROZWAŻAŃ KONGRESOWYCH

 

MĄDROŚĆ CHRYSTUSOWA A MĄDROŚĆ SZATAŃSKA

 

"PRZEWODNIK KATOLICKI"

 

–––––––––

 

W poprzednim numerze omówiliśmy referat ks. Edwarda Kosibowicza o filozoficznych źródłach bezbożności. Dziś omówimy łączący się ściśle z tamtym referat ks. dra Aleksandra Żychlińskiego pt. Metafizyka komunizmu a mądrość Chrystusowa, wygłoszony w trzecim dniu Kongresu.

 

Tamten referat wykazywał, że komunistyczna bezbożność oparła swój pogląd na powstanie świata i jego rozwój na materializmie. Materializm ten nie uznaje Boga ani stworzenia przez Niego świata, lecz wszystko wywodzi z materii. Nawet duch ludzki według materialistów jest najdoskonalszym wytworem materii. Według nich tylko materia, tj. dobra doczesne mogą dać człowiekowi szczęście i tylko tu na ziemi. Skoro bowiem odrzucają Boga i duszę nieśmiertelną, to muszą odrzucić i żywot wieczny. Śmierć według materialistów jest końcem człowieka.

 

Za prawo rządzące światem twórca komunizmu Marks uznał ciągłą walkę przeciwieństw, nieustanną rewolucję. Na tym prawie oparł swoją walkę klas, a za główną jej siłę i podnietę uznał nienawiść.

 

Od wytwarzania dóbr doczesnych oczekuje komunizm dobrobytu, a od dobrobytu materialnego oczekuje szczęścia ludzkości. Im więcej dóbr materialnych się wytworzy, tym człowiek będzie według komunistycznych zasad szczęśliwszy. Stąd budowanie przemysłu, fabryk, maszyn. Stąd zamienianie człowieka w maszynę i zmuszanie go do największego wysiłku. Oto światopogląd czyli metafizyka komunizmu, którą ks. dr Żychliński w tych samych rysach przedstawia co ks. Kosibowicz. Bo rysy te muszą być prawdziwe. Najwięcej jednak miejsca poświęcił ks. Żychliński głęboko ujętemu przeciwstawieniu szatańskiej mądrości ciała – mądrości Chrystusowej.

 

Dwie są bowiem mądrości: "jedna z Boga, druga z ziemi". I "dwie są drogi wiedzy i mądrości: droga ducha i droga materii, droga Boża i droga ciała, droga mądrości ducha i droga mądrości ciała".

 

"Droga mądrości Bożej zajaśniała w całej pełni na świecie, kiedy Chrystus wstąpił na górę, a usiadłszy otworzył usta swe i nauczał mówiąc: Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie; błogosławieni cisi; błogosławieni, którzy płaczą"...

 

W jaki sposób ta mądrość szatańska przeciwstawia się mądrości Chrystusowej?

 

Mądrość ciała wszystko wyprowadza z materii – i świat, i ducha, i myśl, i wolę. "Tymczasem prawdziwa mądrość mówi: Na początku było Słowo, Duch; Bóg jest duchem; przez Niego wszystko się stało".

 

Zasada materialistyczna komunizmu za podstawę szczęścia człowieka uważa dobra materialne. Według niej – "im lepiej człowiek produkuje środki do życia, tym bardziej jest człowiekiem, tym jest doskonalszym człowiekiem". Zamienienie człowieka na najsprawniejszą maszynę – to ideał komunistyczny.

 

A mądrość prawdziwa głosi, że najistotniejszą czynnością człowieka jest poznawanie i miłowanie Boga. Wytwarzanie dóbr materialnych ma człowiekowi umożliwić wznoszenie się coraz wyżej ku Bogu poznaniem i miłością.

 

Komunistyczna mądrość za podłoże istnienia i rozwoju społeczności ludzkiej uważa tylko warunki gospodarcze i wytwórcze. Tymczasem prawdziwa mądrość mówi: Ludzkość jest społecznością bardziej duchową niż gospodarczo-ekonomiczną. Nie samym chlebem żyje człowiek.

 

Szatańska mądrość twierdzi, że wszelka nauka, sztuka, religia zależą tylko od warunków gospodarczych. Gdy nastanie na ziemi raj, oparty na bogactwie wszystkich, człowiek tak wysoko się podniesie, że ani nauki ani sztuki ani religii nie będzie potrzebował.

 

"Tymczasem mądrość prawdziwa mówi: Najpierw ludzie muszą się wewnętrznie udoskonalić, a potem można myśleć o odmianie świata".

 

Mądrość komunistyczna głosi, że do stworzenia raju na ziemi, opartego na dobrobycie materialnym, prowadzi tylko walka klas. Ona ma usunąć kapitalizm, wprowadzić dyktaturę proletariatu, usunąć wszelką władzę.

 

Natomiast prawdziwa mądrość chrześcijańska mówi, że walka jest konieczna tylko ze złem w duszy ludzkiej. Źródło bowiem zła w świecie leży w samym człowieku.

 

Lecz gdzie się mieści odpowiedź mądrości Chrystusowej na mądrość szatańską?

 

"Błogosławieństwa ewangeliczne – mówił ks. dr Żychliński – to odpowiedź Chrystusowa na szatańską mądrość materializmu bezbożniczego, to królewska droga mądrości religijnej".

 

Droga według ks. dra Żychlińskiego wiedzie przez trzy etapy. Etapy te zaznaczone są trzema błogosławieństwami.

 

Pierwszy etap to walka z egoizmem tj. samolubstwem. Trzeba przezwyciężyć siebie, trzeba nad światem odnieść zwycięstwo w duchu. "Ogranicz swe potrzeby, bądź skromny i prosty: Błogosławieni ubodzy w duchu".

 

Nienawiść i walka powstaje z nadmiaru dóbr doczesnych i przywiązania do nich. Gdy duch uciszy pożądania dóbr ziemskich, zniknie walka klasowa. Duch posiądzie cichą pogodę duszy i bratnią serdeczność dla wszystkich. Błogosławieni cisi.

 

Rozkoszą ciała, rajem ziemskim mami komunizm. Chrześcijaństwo każe umartwiać ciało, by odnieść zwycięstwo nad ciałem i krwią. Błogosławieni, którzy płaczą.

 

"A co może człowiek tak wewnętrznie przekształcony dać światu, by go przeobrazić?" – pyta ks. dr Żychliński.

 

I na to znajduje odpowiedź w dalszych błogosławieństwach.

 

Pierwszym warunkiem przeobrażenia świata w duchu Chrystusowym jest sprawiedliwość. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Czy to łatwo? Bynajmniej. "Dawne zaniedbania katolików – mówił ks. dr Żychliński – zwłaszcza w dziedzinie sprawiedliwości społecznej, w wielkiej mierze utrudniają poczynającą się krucjatę sprawiedliwości, która ma usunąć ów wielki skandal, iż Kościół stracił wpływ na masy robotnicze". Zwrot ku lepszemu się zaznacza, ale to, co dotąd zrobiono, jest zbyt nikłe w stosunku do potrzeb.

 

Sprawiedliwość idzie w pierwszym rzędzie; ona sama jednak nie wystarcza. Ona uwzględnia tylko prawo człowieka. Ale prawo samo to za mało, by ukształtować stosunki społeczne w duchu Chrystusowym. Potrzeba jeszcze serca-miłosierdzia. Błogosławieni miłosierni. Sprawiedliwość doskonalona miłosierdziem oto najlepszy, najsilniejszy środek przeciw komunizmowi.

 

"Z tych błogosławieństw i z ich ducha – mówił ks. dr Żychliński – wyrasta całe chrześcijańskie życie czynne, życie twórczej pracy społecznej".

 

Na tym jednak nie kończy się życie katolickie. Jego pełnią i pełnią religii katolickiej i celem człowieka jest zjednoczenie się z Bogiem przez kontemplację, czyli zatapianie się myślą w Bogu, prowadzące do pełni wiary i miłości Bożej. A z Bogiem potrafi obcować jedynie ten, co ma duszę czystą. Błogosławieni czystego serca.

 

Owocem zaś osiągniętej w ten sposób mądrości Chrystusowej jest pokój. Może go dawać tylko człowiek wewnętrznie przeobrażony. Błogosławieni pokój czyniący.

 

Mocy komunizmu płynącej z jego systemu, obmyślonego z iście szatańską mądrością i szerzonego z szatańską zręcznością, możemy przeciwstawić tylko mądrość Chrystusową. Mają swój heroizm komuniści, muszą go mieć i katolicy. Katolicyzm mądrości Chrystusowej odstąpić ani zmienić nie może. Wobec naporu bezbożnictwa komunistycznego nie tylko nie zmniejsza swoich wymagań, ale żąda od nas jeszcze ściślejszego ich wykonywania aż do bohaterstwa, do heroizmu, który jest duchem mądrości Chrystusowej zawartej w błogosławieństwach. Błogosławieni, którzy prześladowanie cierpią dla sprawiedliwości.

 

–––––––––––

 

 

Z czasopisma "Przewodnik Katolicki". Ilustrowany tygodnik dla rodzin katolickich. Nr 31. Rok 43. Poznań, dnia 1 sierpnia 1937 r., ss. 510-511. (Redaktor założyciel X. Józef Kłos, redaktor naczelny X. Fr. Forecki). (1)

 

(Ilustracje i przypisy od red. Ultra montes).

 

Przypisy:

(1) Por. 1) "Przewodnik Katolicki", Z rozważań Kongresowych. a) Dlaczego komunizm musi być bezbożny. b) Moralne przyczyny bezbożnictwa.

 

2) Ks. Aleksander Żychliński, a) O apostolstwo wedle ducha. b) Czy "teolog-heretyk" jest teologiem? c) Tajemnica katolicyzmu. d) O pojęciu nadnatury. Studium dogmatyczne. e) Metafizyka komunizmu a mądrość Chrystusowa.

 

3) Ks. Maciej Józef Scheeben, O. Euzebiusz Nieremberg SI, Uwielbienia łaski Bożej.

 

4) Ks. Kazimierz Naskręcki, a) Credo. Krótkie nauki o prawdach wiary katolickiej. b) Dekalog. Krótkie Nauki o Przykazaniach. c) Życie nadprzyrodzone. Krótkie nauki o Sakramentach świętych i modlitwie. d) Istotny cel małżeństwa. e) Małżeństwa mieszane. f) Rozwody. g) Grzechy przeciwko wierze.

 

5) Ks. Józef Stagraczyński, Nauki katechizmowe o prawdach Wiary i obyczajów katolickiego Kościoła.

 

6) Ks. Dr Edward Górski, a) Święcenia niższe i wyższe. Studium liturgiczno-historyczne. b) Księga Psalmów. Tekst i komentarz. c) Jezus Chrystus w świetle Ewangelii. d) Listy świętego Pawła.

 

7) Zbigniew Załęski, Chrystus Król społeczeństw.

 

8) Dr M. A., Chrystus Król a czasy obecne.

 

9) Ks. Ignacy Czechowski, a) Krótkie kazania na niedziele i święta całego roku. b) O nieomylności Kościoła. c) Na uroczystość Chrystusa Króla. Chrystus-Król.

 

10) Ks. Jan Domaszewicz, Jezus Chrystus Zbawiciel świata: Wcielenie i Odkupienie. (Christologia, de Christo Salvatore).

 

11) Papież Pius XII, Encyklika "Mystici Corporis Christi". O Mistycznym Ciele Chrystusa.

 

12) O. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia. Królestwo Chrystusa.

 

13) Ks. Tomasz Młodzianowski SI, Ćwiczenia duchowne, a) O śmierci. b) O piekle. c) O dwóch chorągwiach, Chrystusa i Lucyfera. d) O Królestwie Chrystusowym.

 

14) Ks. Wiktor Cathrein SI, a) Katolicki pogląd na świat. b) Socjalizm, badanie jego podstaw i możliwości.

 

15) Ks. Ernest Jouin, Papiestwo i masoneria.

 

16) Ks. Dr Władysław Śpikowski, "Z łaski Bożej jestem tym, czym jestem". Jedenasta niedziela po Zielonych Świątkach.

 

"Przewodnik Katolicki". Ilustrowany tygodnik dla rodzin katolickich. Nr 31. Rok 43. Poznań, dnia 1 sierpnia 1937 r. (Redaktor założyciel X. Józef Kłos, redaktor naczelny X. Fr. Forecki).

 

"Przewodnik Katolicki". Ilustrowany tygodnik dla rodzin katolickich. Nr 31. Rok 43. Poznań, dnia 1 sierpnia 1937 r., s. 510. (Redaktor założyciel X. Józef Kłos, redaktor naczelny X. Fr. Forecki).

 

"Przewodnik Katolicki". Ilustrowany tygodnik dla rodzin katolickich. Nr 31. Rok 43. Poznań, dnia 1 sierpnia 1937 r., s. 511. (Redaktor założyciel X. Józef Kłos, redaktor naczelny X. Fr. Forecki).

 

( PDF )

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXXIII, Kraków 2023

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: