Ultra montes

W obronie papiestwa i nieomylności Kościoła rzymskiego

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Haec est autem vita aeterna, ut cognoscant Te solum Deum verum et quem misisti Iesum Christum.
A ten jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego Boga prawdziwego, i Tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa.
(J. XVII, 3)


 

"Apparuit enim gratia Dei Salvatoris nostri omnibus hominibus, erudiens nos, ut abnegantes impietatem et saecularia desideria, sobrie, et iuste, et pie vivamus in hoc saeculo, expectantes beatam spem, et adventum gloriae magni Dei, et Salvatoris nostri Iesu Christi; qui dedit semetipsum pro nobis, ut nos redimeret ab omni iniquitate, et mundaret sibi populum acceptabilem, sectatorem bonorum operum". (S. Paulus Apostolus, Tit. II, 11-14)

-------------------

"Okazała się bowiem łaska Boga Zbawiciela naszego wszystkim ludziom, nauczająca nas, abyśmy wyrzekłszy się niezbożności i pożądliwości światowych, trzeźwo i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i przyjścia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości, i oczyścić sobie lud przyjemny, gorliwy w dobrych uczynkach". (Św. Paweł Apostoł, Tyt. 2, 11-14)

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

PISMO ŚWIĘTE I HISTORIA BIBLIJNA

Abp Szymon Kozłowski, Metropolita MohylowskiHistoria święta dla użytku młodzieży. Część pierwsza. Historia Starego Testamentu. Część druga. Historia Nowego Testamentu

Pismo święte. Wypisy. Podręcznik szkolny. Z polecenia i z przedmową J. Em. Ks. Kardynała Dalbora, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego, Prymasa Polski

Ks. Władysław Budzik. Wybór z Pisma świętego. Stare i Nowe Przymierze

Św. Pius X, PapieżKrótka Historia Religii ( PDF )

S. Pius Papa XEpitome historiae divinae Revelationis ( PDF )

Ks. Józef Deharbe SI. Zarys dziejów religii. Od początku świata do naszych czasów ( PDF )

P. Joannes Baptista Lohmann SI, P. Victor Cathrein SI. Vita Domini Nostri Jesu Christi e quatuor Evangeliis ipsis ss. librorum verbis concinnata

Ks. Dr Edward Górski. Jezus Chrystus w świetle Ewangelii

Ks. Dr Edward Górski. Listy świętego Pawła (nowość, djvu)

Historia św. Starego i Nowego Testamentu według nauki Kościoła świętego Rzymskokatolickiego. Ustanowienie widzialnej Głowy Kościoła PDF ) (nowość)

Ks. Władysław WierciszewskiŻywoty Świętych. Tom pierwszy. Wieki prześladowania (nowość)

Bp Kacper Borowski, Doktor św. Teologii. O Kościele, Tradycji i Piśmie świętym w świetle nauczania Ojców Apostolskich PDF ) (nowość)

Ks. Franciszek de Ligny SI. Żywot Pana naszego Jezusa Chrystusa z czterech Ewangelistów zebrany i ułożony, potrzebnym wykładem powiązany, a uwagami objaśniony; tudzież Dzieje Apostolskie

Ks. Feliks St. Feldheim. Skarbiec Pisma świętego. Konkordancja rzeczowa

P. Henricus Marcellius SI. Theologia Scripturae divinae

P. J. Berthier MS. Sententiae et exempla biblica ex Vetere et Novo Testamento excerpta et ordinata

Nowy Testament Jezusa Chrystusa w przekładzie Ks. Jakuba Wujka SI. Opracował Ks. Abp Dr Antoni Szlagowski

Novum Testamentum latine. Vulgatae versionis Clementinae. Textui breves capitulorum inscriptiones et locos parallelos uberiores addidit Fridericus Brandscheid

Nowy Testament. W przekładzie polskim Wielebnego Ojca Jakuba Wujka SI. (Wydanie nowe przejrzane i objaśnione)

Ks. Jakub Wujek SI. Pismo Święte Nowego Testamentu. (Przekład zatwierdzony przez Stolicę Apostolską)

Biblia Łacińsko-Polska, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, podług tekstu łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego ks. Jakuba Wujka SI z komentarzem Menochiusza SI przełożonym na język polski

Listy św. Pawła Apostoła. Przełożył Arcybiskup Franciszek Albin Symon

P. Jacobus Tirinus SI. In universam Sacram Scripturam commentarius. Tom. IV. Novum Testamentum

Ks. Edward Górski. Księga Psalmów. Tekst i komentarz

Psalterium Davidis cum brevi ac succincta paraphrasi ex Bellarmini Commentario deprompta (nowość, djvu)

Ks. Kazimierz Buczkowski. Psalmy Dawida na język polski wierszem przełożone. (Wydanie pierwsze)

Ks. Kazimierz Buczkowski. Psalmy Dawida na język polski wierszem przełożone. (Wydanie drugie)

Sac. Ach. Vander Heeren. Psalmi et Cantica explicata in ordine ad recitationem Breviarii

P. Germanus Cartier OSB. Psalmodiae ecclesiasticae dilucidatio

O. Hieronim Savonarola OP. Rozmyślanie z Psalmu 50 (nowość, djvu)

Ks. Józef Stanisław Adamski SI. Kilka uwag o sumieniu i wykład psalmu "Miserere" ( PDF )

Ks. Józef Archutowski. Encyklika w 1500 rocznicę św. Hieronima PDF ) (nowość)

Ks. Prof. Eugeniusz Dąbrowski. Nowy Psałterz w ogniu dyskusji ( PDF )

Ks. Prof. Eugeniusz Dąbrowski. Wniebowzięcie Matki Bożej w świetle Pisma św. PDF ) (nowość)

Ks. Dr I. Schuster, Ks. Gustaw Mey. Historia biblijna dla katolickich szkół

Klementyna z Tańskich Hoffmanowa. Pismo święte wybrane z Ksiąg Starego i Nowego Zakonu

Ks. J. L. Sykora. Walki za czasów Machabeuszów

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Prorocy

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Jezus Chrystus, Zbawiciel świata ( PDF )

Johann Peter SilbertŻywot Najświętszej Maryi Panny Bogarodzicy (uzupełniono)

Johann Peter SilbertŻywot Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Bożego (uzupełniono)

Ks. Józef Stagraczyński. Historia biblijna. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

O. Jakub Wujek SI. Historia Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, Boga i człowieka prawdziwego, ze czterech Ewangelistów zebrana, na dziewięć części podzielona

Ks. Józef Kaczmarczyk. Zmartwychwstanie a współczesna krytyka antybiblijna

Ks. Józef Kaczmarczyk. "Krew jego na nas i na nasze dzieci"

Abp Antoni Szlagowski. Comma Joanneum

Abp Antoni Szlagowski. Zasady modernistów (modernistarum doctrina) ( PDF )

Ignacy Chrzanowski. Nowy przekład polski Pisma Świętego

Z Katechizmu Św. Piusa X. O paleniu Biblii heretyckich

Św. Grzegorz Wielki, Papież. Homilia o słuchaniu słowa Bożego

Ks. Józef Krukowski. Perykopy ewangelijne niedzielne i świąteczne dla użytku katechetów, kaznodziei, rodziców i nauczycieli

O. Henryk Jackowski SI. Ewangelie niedzielne i świąteczne z objaśnieniami. Wydanie piąte

Ks. Jakub Wujek SI. Postylla Mniejsza, to jest krótkie kazania, albo wykłady św. Ewangelii na każdą niedzielę i na każde święto wedle nauki samej prawdziwej Kościoła św. powszechnego dla ubogich kapłanów i gospodarzów i pospolitego człowieka

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki. Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku

Ks. Jakub Wujek SI, Bp Władysław Krynicki. Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystości całego roku. (Wydanie drugie) (nowość)

Ks. Piotr Skarga SI. Kazania na niedziele i święta całego roku (uzupełniono, djvu)

Ks. Piotr Ximenes. Krótki wykład świętych Ewangelii na niedziele i święta całego roku

Ks. Antoni Krechowiecki. Nauki niedzielne. Skład Apostolski według Ewangelii i Ojców Kościoła

Abp Ignacy Hołowiński. Kościół jedyną drogą zbawienia. (Wykład Ewangelii o rozmnożeniu chleba)

Ks. Antoni Chmielowski. Nauka na czwartą niedzielę Wielkiego Postu, o cudownym rozmnożeniu chlebów

Bp Ludwik Abelly. Nowy rok Jezusowy. Rozmyślania o głównych prawdach zawartych w Ewangelii Świętej, rozłożone na wszystkie dni roku według liturgii Kościoła

P. Jacobus Illsung SI. Verba vitae aeternae. Ex quatuor Evangelistis deprompta atque in argumenta quotidianae meditationis digesta

O. Mikołaj Avancini SI. Rok Chrystusowy czyli Rozmyślania na każdy dzień roku o życiu i nauce Pana naszego Jezusa Chrystusa

P. Nicolaus Avancinus SI. Vita et doctrina Jesu Christi ex quatuor Evangelistis collecta et in meditationum materiam ad singulos  totius anni dies distributa

O. Brunon Vercruysse SI. Przewodnik prawdziwej pobożności czyli nowe praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku o życiu Pana Naszego Jezusa Chrystusa

O. Mikołaj Łęczycki SI (V. P. Nicolaus Lancicius SI). Opusculum spirituale. De piis erga Deum et coelites affectibus

Ks. R. G. Clarke SI. Rozmyślania o życiu i nauce Pana Jezusa

O. Guillaume Stanyhurst SI. Boga nieśmiertelnego w śmiertelnej ludzkiej naturze cierpiącego święta historia, wyjątkami nauki obyczajowej z Pisma św. i Ojców Kościoła objaśniona, dla użytku chrześcijan prawowiernych

P. Guilielmus Stanihurstus SI. Dei immortalis in corpore mortali patientis historia, moralis doctrinae placitis et commentationibus illustrata

Ludolphus de Saxonia. Vita Jesu Christi, Domini ac Salvatoris nostri. De divina et aeterna Christi generatione. (Joannis cap. 1)

Ludolphus de Saxonia. Partes Judaeorum et Gentilium in Passione Christi. Udział Żydów i Pogan w Męce Chrystusa

Abp Józef Teodorowicz. Faryzeusz i celnik

Abp Józef Teodorowicz. Marta i Maria

Abp Józef Teodorowicz. Ogień

Abp Józef Teodorowicz. Ziarno i kąkol

O. Mikołaj Łęczycki SI. De verbis Simeonis et Annae Prophetissae de Christo. O słowach Symeona i Anny Prorokini o Chrystusie

O. Mikołaj Łęczycki SI. Meditationes. Medytacje. Alleluja

Ks. Franciszek Pouget. Nauki katolickie w sposób katechizmowy. Kain i Abel, państwo ziemskie i Państwo Boże, żydzi a Jezus Chrystus

Sac. Franciscus Amatus Pouget. Institutiones catholicae in modum catecheseos. Cain et Abel, civitas terrena et Civitas Dei, Judaei et Jesus Christus

Ks. Franciszek Pouget. Nauki katolickie w sposób katechizmowy. O końcu świata, o Antychryście, o przyjściu Eliasza i Henocha, i o nawróceniu żydów

Z "Przeglądu Katolickiego". Biblia w "Izraelicie"

"Tygodnik Katolicki". Ks. A. K. Der Talmudjude von Prof. Dr. August Rohling

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

poczta@ultramontes.pl
© Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cracovia MMIV-MMXXIII, Kraków 2004-2023

Omnia ad honorem Omnipotentis Dei et Ecclesiae Romanae!

Wszystko na cześć Boga Wszechmogącego i Kościoła rzymskiego!