Ultra montes

W obronie papiestwa i nieomylności Kościoła rzymskiego

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Ad ipsam salutem et vitam aeternam nemo pervenit, nisi qui habet caput Christum; habere autem caput Christum nemo poterit, nisi qui in ejus corpore fuerit, quod est Ecclesia

Nikt nie przychodzi do zbawienia i do żywota wiecznego, kto nie ma Chrystusa za Głowę. Ten zaś nie może mieć Chrystusa Głową, kto nie należy do ciała Jego, to jest do Kościoła

(Św. Augustyn, Biskup i Doktor Kościoła) 

"Neque in confusione Paganorum, neque in purgamentis haereticorum, neque in languore schismaticorum, neque in caecitate Iudaeorum quaerenda est religio, sed apud eos solos qui Christiani catholici, vel orthodoxi nominantur, id est integritatis custodes, et recta sectantes". (S. Augustinus)

-------------------

"Nie szukajmy wiary ani w zamęcie pogaństwa, ani w plugastwie herezji, ani w gnuśności schizmatyków, ani w zaślepieniu żydów, lecz jedynie u tych, których nazywają chrześcijanami, katolikami lub prawowiernymi, u tych, którzy strzegą całości wiary i postępują prawą drogą". (Św. Augustyn)
 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

PATROLOGIA


OJCOWIE KOŚCIOŁA I PISARZE PIERWSZYCH WIEKÓW CHRYSTIANIZMU

Sac. Andreas Retke. Patrologiae Compendium scholis accomodatum

Ks. Dr Jan Czuj, Profesor Uniwersytetu WarszawskiegoPatrologia

Ks. Władysław WierciszewskiŻywoty Świętych. Tom pierwszy. Wieki prześladowania (nowość)

Bp Michał Nowodworski. Kilka słów Ojców i Nauczycieli Kościoła dla tych, którzy szemrzą w przeciwnościach i cierpieniach ( PDF )

Bp Kacper Borowski, Doktor św. Teologii. O Kościele, Tradycji i Piśmie świętym w świetle nauczania Ojców Apostolskich PDF )

Pisma mężów Apostolskich, Klemensa Rzymskiego, Ignacego i Polikarpa biskupów, przy tym Dzieje męczeństwa dwóch ostatnich i List do Diogneta. Z oryginału greckiego przełożył i uwagi przydał biskup Kacper Borowski

Ks. Prof. Dr Maciej Sieniatycki, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dogmaty wiary św. Ignacego, biskupa Antiocheńskiego. (Na podstawie jego autentycznych listów). Wykład wygłoszony na inaugurację roku akademickiego PDF ) (nowość)

Św. Dionizy Areopagita. Dzieła. (O Imionach Bożych. O Teologii Mistycznej. O Hierarchii Niebiańskiej. O Hierarchii Kościelnej. Listy)

Ks. Jan Badeni SI. Filozof chrześcijański z II wieku, święty Justyn męczennik ( PDF

Bp Michał Nowodworski. Literaci pogańscy w pierwszych wiekach chrystianizmu ( PDF )

Bp Michał Nowodworski. Chrystianizm w walce z poganizmem ( PDF )

O. Marin de Boylesve SI. Papieże pod cezarami rzymskimi PDF ) (nowość)

Józef Rystan. Z podróży do Włoch. Katakumby św. Kaliksta ( PDF )

Ks. Dr J. ScheiwillerZarzuty pogańskie przeciwko chrystianizmowi, czyli Apologia wiary w pierwszych wiekach ( PDF )

O. Aleksander Rozwadowski SI. Apostolstwo według nauki św. Tomasza i Ojców Kościoła PDF ) (nowość)

"Homiletyka". Święty Augustyn jako pedagog nowoczesny PDF )

Ks. Marian Morawski SI. Modlitwa św. Augustyna PDF ) (nowość)

Ks. Dr Piotr Stach. Święty Augustyn w walce z heretykami (nowość, djvu)

Ks. Dr Jan Czuj. "Extra Ecclesiam salus non est" w świetle nauki św. Augustyna ( PDF )

"Dwutygodnik Diecezjalny Wileński". Nauka Ojców Kościoła Wschodniego o władzy papieskiej ( PDF )

Ks. Jan Badeni SIŚw. Cyprian Kartagiński i karność Kościoła w III wieku ( PDF )

Św. Cyprian Biskup Kartagiński. O jedności Kościoła katolickiego ( PDF )

S. Cyprianus Episcopus Carthaginensis. De catholicae Ecclesiae unitate ( PDF )

Św. Cyprian, Biskup Kartaginy. O jedności Kościoła PDF ) (nowość)

Św. Cyprian Biskup Kartaginy i Męczennik. O modlitwie Pańskiej ( PDF )

S. Cyprianus Episcopus Carthaginensis et Martyr. Liber de oratione dominica ( PDF )

Św. Cyprian, Biskup Kartagiński i Męczennik. O śmiertelności PDF ) (nowość)

S. Cyprianus, Episcopus Carthaginensis et Martyr. Liber de mortalitate PDF ) (nowość)

Św. Cyprian Biskup Kartaginy i Męczennik. O uczynkach miłosiernych i jałmużnie ( PDF )

Św. Cyprian Biskup Kartaginy i Męczennik. O cierpliwości ( PDF )

S. Caecilii Cypriani opuscula de Mortalitate, de Opere et Eleemosyna, de Patientia. Quinti Septimii Florentii Tertulliani liber de Patientia et exhortatio ad Martyres

In orationem dominicam, Tertulliani, S. Cypriani et S. Thomae Aquinatis commentaria ( PDF )

Acta Martyrum. Acta Proconsularia Sancti Cypriani Episcopi et Martyris

Akta Męczenników. Akta prokonsularne św. Cypriana Biskupa i Męczennika

Kwintus Septymiusz Florens Tertulian. Preskrypcja przeciw heretykom ( PDF )

Kwintus Septymiusz Florens Tertulian. Preskrypcja przeciwko heretykom. (Antologia) ( PDF )

Quintus Septimius Florens Tertullianus. De haereticorum disciplina et moribus

Kwintus Septimiusz Florens Tertulian. O dyscyplinie i obyczajach heretyków

Tertulliani Liber de praescriptionibus adversus haereticos et S. Vincentii Lirinensis Commonitorium

Św. Wincenty z LerynuPamiętnik (Commonitorium). Rozprawa Pielgrzyma o starożytności i powszechności wiary katolickiej przeciw niezbożnym nowościom wszystkich kacerzy (PDF)

S. Vincentius Lirinensis. Commonitorium adversus haereses. Tractatus Peregrini pro catholicae fidei antiquitate et universitate adversus profanas omnium haereticorum novitates

Św. Atanazy Aleksandryjski, Biskup i Doktor Kościoła. Żywot świętego Antoniego. Św. Antoni a heretycy i schizmatycy

Wyznanie Wiary św. Atanazego. Quicumque

Hr. Maurycy Dzieduszycki. Wyznanie Wiary św. Atanazego Quicumque (przekład wierszem na język polski)

Ks. Jan Badeni SI. Św. Cyryl Biskup Aleksandryjski i walka o Bóstwo Chrystusowe w V wieku ( PDF )

Ks. Józef Archutowski. Encyklika w 1500 rocznicę św. Hieronima PDF ) (nowość)

Ks. Adam Gerstmann. Święty Augustyn jako teolog, duszpasterz, człowiek ( PDF )

Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła. Pisma katechetyczne. (Początkowe nauczanie katechizmu. Mowa o Symbolu do katechumenów. Wiara, nadzieja i miłość. Wiara i uczynki. Chrześcijańska walka)

S. Aurelius Augustinus Hipponensis Episcopus, Doctor Ecclesiae. Enchiridion ad Laurentium sive de fide, spe et caritate liber


Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła. Państwo Boże. XVIII. 51. Nawet przez niezgody heretyków umacnia się wiara katolicka


S. Augustinus Episcopus, Doctor Ecclesiae.
De Civitate Dei. XVIII. 51. Quod etiam per haereticorum dissensiones fides catholica roboretur

Św. Augustyn, Biskup i Doktor Kościoła. Homilia o braterskiej zgodzie i odpuszczaniu uraz. (Na Wielki Post) PDF ) (nowość)

Św. Augustyn, Biskup Hippony. Wyznania

S. Augustinus, Episcopus Hipponensis. Confessiones

S. Fulgentius Episcopus Ruspensis. De fide seu de regula verae fidei ad Petrum liber

Św. Fulgencjusz, Biskup w Ruspe. O wierze czyli o regule prawdziwej wiary do Piotra ( PDF )

Św. Fulgencjusz z Ruspe Biskup. De fide ad Petrum, seu de regula verae fidei. Extra Ecclesiam non est salus. O wierze do Piotra, czyli o regule prawdziwej wiary. Poza Kościołem nie ma zbawienia

Św. Cezary z Arles. Homilia na Epifanię PDF ) (nowość)

Św. Grzegorz Wielki, Papież, Doktor Kościoła. Księga Reguły Pasterskiej

S. Gregorius Magnus, Papa, Doctor Ecclesiae. Liber Regulae Pastoralis

Ks. Dr Jan Czuj, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Papież Grzegorz Wielki

Bp Teodoret z Cyru. Nauka o Opatrzności PDF )

Św. Jan Chryzostom Biskup, Doktor Kościoła. O strzeżeniu się fałszywych proroków PDF ) (nowość)

Św. Jan Chryzostom Arcybiskup Konstantynopolitański, Doktor Kościoła. Mowy przeciwko żydom. Mowa pierwsza. Synagoga żydowska - siedlisko demonów

S. Joannes Chrysostomus Archiepiscopus Constantinopolitanus, Doctor Ecclesiae. Adversus Judaeos orationes. Oratio prima. Synagoga Judaeorum diversorium daemonum

Św. Jan Damasceński, Doktor Kościoła. Wykład wiary prawdziwej. Antychryst

S. Joannes Damascenus, Doctor Ecclesiae. Expositio accurata fidei orthodoxae. De Antichristo

Sac. J. Peemans. Synopsis theoriae philosophicae ex SS. Patribus

P. Ferdinandus Cavallera SI. Thesaurus doctrinae catholicae ex documentis Magisterii ecclesiastici

Ks. Walenty Gadowski. Nauka Kościoła. Wybór orzeczeń dogmatycznych Kościoła katolickiego i jego praw kanonicznych

Ks. Władysław Knapiński. O Składzie Apostolskim. Czy zgadza się ze zdrową krytyką to podanie, że formuła wiary zwana Składem Apostolskim od samychże Apostołów pochodzi?

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Odrodzenie ludzkości ( PDF )

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Zburzenie Jerozolimy PDF ) (nowość)

Ks. Paweł Smolikowski CR. Sedes vacans (250-251)

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Rzut oka na losy Rzymu PDF ) (nowość)

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Ostatnie objawy duchowe starożytnego poganizmu

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Pierwotna literatura chrześcijańska

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Herezje. Gnostycyzm. Ireneusz, Tertulian, Klemens Aleksandryjski, Orygenes

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Manicheizm. Laktancjusz. Arianizm, św. Atanazy, św. Hilary z Poitiers

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Życie zakonne na Wschodzie. Św. Antoni, Pachomiusz, Epifaniusz, Efrem Syryjczyk

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Wymowa chrześcijańska w IV wieku. Bazyli Wielki, Jan Chryzostom, Ambroży

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Św. Augustyn. Pelagianizm. Św. Hieronim

Bp Władysław Krynicki. Pelagianizm i semipelagianizm

Józef kardynał Hergenröther. Pelagianizm. - Nauka Augustyna. - Opozycja przeciwko nauce Augustyna. - Półpelagianizm PDF )

Ks. Władysław Szcześniak. Herezje antropologiczne. - Pelagianizm. - Semipelagianizm. Predestynacjanizm PDF )

Dr. Antonius Weiss. Lites anthropologicae. I. Pelagianismus. - Doctrina S. Augustini. II. Semipelagianismus PDF )

Ks. Jan Czuj. Walka św. Augustyna z herezją pelagianizmu

Sac. Andreas Retke. Patrologiae Compendium. S. Augustinus

Ks. Jan Sebastian DreyApologeci

Ks. Jan Czuj. Apologety Tertuliana dowód z przedawnienia przeciw heretykom ( PDF )

Abp Ignacy Hołowiński. Mistrzowie słowa. Tertulian

Sac. Andreas Retke. Patrologiae Compendium. Tertullianus

Abp Ignacy Hołowiński. Mistrzowie słowa. Św. Cyprian

Sac. Andreas Retke. Patrologiae Compendium. S. Cyprianus

Josephus Fessler Episcopus. Institutiones Patrologiae. Character et doctrina S. Cypriani

Kardynał M. Wiseman. Fabiola. Powieść z czasów prześladowania chrześcijan w roku 302

Abp Ignacy Hołowiński. Mistrzowie słowa. Św. Atanazy

Abp Ignacy Hołowiński. Mistrzowie słowa. Św. Hilary z Poitiers

Bp Karol Józef Hefele. Święty Ambroży

Abp Ignacy Hołowiński. Mistrzowie słowa. Św. Ambroży

Abp Ignacy Hołowiński. Mistrzowie słowa. Św. Hieronim

Św. Bazyli Wielki, Biskup i Doktor Kościoła. Nauka o złem

Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła. O dawaniu jałmużny

Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła. O uświęceniu duszy

Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła. O wielkości Najświętszej Maryi Panny

Św. Leon Wielki, Papież, Doktor Kościoła. O Męce Pańskiej

Św. Maksym, Biskup. O Męce Pańskiej

Św. Maksym, Biskup. O Zmartwychwstaniu Pańskim

Św. Leon Wielki, Papież, Doktor Kościoła. O Zmartwychwstaniu Pańskim

Św. Grzegorz Wielki, Papież, Doktor Kościoła. O Zmartwychwstaniu naszym

Św. Grzegorz Wielki, Papież. Homilia o słuchaniu słowa Bożego

Św. Grzegorz Wielki, Papież. Nauka o kuszeniu Zbawiciela

Żywot świętego Aleksego

Ks. Antoni Krechowiecki. Errata historii co do Papiestwa w kolei wszystkich wieków. Studium krytyczne ( PDF )

Bp Michał Nowodworski. Papież Liberiusz ( PDF )

Abp Romuald Jałbrzykowski. Święty Liberiusz, Papież

Bp Michał Nowodworski. Honoriusz papież ( PDF )

Józef kardynał Hergenröther. Rzekome błędy i sprzeczności Papieży ( PDF )

Ks. Andrzej Wyrzykowski. Schizma antiocheńska (330-415)

Ks. Andrzej Wyrzykowski. Schizma akacjańska (484-519)

Sac. Andreas Retke. Patrologiae Compendium. S. Fulgentius Ruspensis Episcopus

Abp Ignacy Hołowiński. Mistrzowie słowa. Św. Fulgencjusz

Abp Ignacy Hołowiński. Mistrzowie słowa. Św. Cezary z Arles

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Papieże Leon I Wielki (440-461), Gelazy (492-496) i Grzegorz I Wielki (590-604)

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Benedykt z Nursji i jego reguła zakonna ( PDF )

Ks. Karol Csesznák. Św. Benedykt z Nursji 529 - 1929 ( PDF )

"Przegląd Katolicki". Święty Benedykt. (Wyjątek z listu z Włoch) PDF ) (nowość)

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Architektura chrześcijańska

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Św. Bonifacy, apostoł Niemiec. - Pepin Mały

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Czasy Karola Wielkiego

F. J. HolzwarthHistoria powszechna. Sztuka i literatura na Zachodzie w XI wieku

Ks. Józef Bojarski. Historia Focjusza, apostoła schizmy moskiewskiej, greckiej i innych wschodnich narodów, oparta na świadectwach współczesnych pisarzy greckich, czerpana z dzieł francuskich i innych (nowość, djvu)

Józef kardynał Hergenröther. Pontyfikat Grzegorza VII ( PDF )

F. J. Holzwarth. Historia powszechna. Bernard z Clairvaux

Św. Bernard z Clairvaux. List 18, do Diakona Kardynała Piotra, z roku 1127 PDF ) (nowość)

S. Bernardus Claraevallensis. Epistola XVIII, ad Petrum Diaconum Cardinalem PDF ) (nowość)

Św. Bernard z Clairvaux. List 189, do Papieża Innocentego II, z roku 1140 PDF ) (nowość)

S. Bernardus Claraevallensis. Epistola CLXXXIX, ad Dominum Papam Innocentium, contra Petrum Abelardum PDF ) (nowość)

F. J. Holzwarth. Życie umysłowe w Wiekach Średnich. Filozofia scholastyczna

F. J. Holzwarth. Życie umysłowe w Wiekach Średnich. Scholastyka w IX wieku. Eriugena. Nominaliści i realiści. Anzelm. Abelard. Scholastycy wieku XII

Ks. Antoni Krechowiecki. Nauki niedzielne. Skład Apostolski według Ewangelii i Ojców Kościoła

Ks. Antoni Krechowiecki, Doktor Teologii. Skład Apostolski według Ewangelii i Ojców Kościoła. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. - Cel i znaczenie Adwentu. - Walka na niebie. - Upadek Aniołów. - Rozliczne nazwy szataństwa, jego natura, działanie. - Wpływ szatana w świecie dzisiejszym PDF )

Ks. Piotr Skarga SI. Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok

Emanuel Bułhak. Dzieła św. Dionizego Areopagity, Christianitas, i Formgeschichte ( PDF )

Ks. Marian Morawski. Filozofia i jej zadanie. (Wydanie trzecie)

Ks. Antoni Chmielowski. Krótki rys historii kościelnej

Ks. Dr Alojzy Jougan. Historia Kościoła katolickiego

Bp Władysław Krynicki. Dzieje Kościoła powszechnego

Ks. Dr Józef Umiński. Teksty źródłowe do nauki dziejów Kościoła

Sac. Franciscus Zeibert. Compendium historiae ecclesiasticae

Ks. Dr Alojzy Jougan. Słownik kościelny łacińsko-polski

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *


Ultra montes (www.ultramontes.pl)
poczta@ultramontes.pl
© Wszelkie prawa zastrzeżone.
Cracovia MMIV-MMXXIV, Kraków 2004-2024

Omnia ad honorem Omnipotentis Dei et Ecclesiae Romanae!

Wszystko na cześć Boga Wszechmogącego i Kościoła rzymskiego!